ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 18/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Infinity Group Sp. z o.o.

Adres:

Składowa 12
15-399 Białystok

NIP: 542-29-71-160

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup audytu technologicznego oraz usług badawczych przy tworzeniu portalu internetowego wspomagającego decyzje menedżerskie poprzez dostarczanie wiarygodnych prognoz rynkowych. (więcej…)

Zapytanie 17/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

FG System sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 8
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu urządzeń specjalistycznych do przeprowadzania rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prób ciśnieniowych przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych urządzeń gaśniczych polepszających warunki BHP i ochrony środowiska, w tym:
– stanowiska/urządzenia do prób ciśnieniowych przenośnych zbiorników ciśnieniowych pod kątem wytrzymałości na rozerwanie.
– stanowiska/urządzenia do przetłaczania dwutlenku węgla celem ograniczenia emisji gazu do atmosfery.
– stanowiska/urządzenia do przesypywania proszku gaśniczego pod kątem analizy jakości proszku oraz sortowania do utylizacji. (więcej…)

Zapytanie 16/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ERP MANAGEMENT Sp. z o. o.

Adres:

Zygmunta Noskowskiego 10/29, 02-746 Warszawa

Oddział: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok

NIP: 521-354-37-09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie opracowania sposobu intuicyjnego i funkcjonalnego obsługiwania niestandardowych form płatności. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w poniższych aspektach: (więcej…)

Zapytanie 15/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

Powstańców Warszawy 8,
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu systemów gaśniczych.
Prace badawcze polegające na: (więcej…)

Zapytanie 14/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

NEMITECH Spółka z o.o.

Adres:

Towarowa 8
18-400 Łomża

NIP: 718-21-45-994

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie technologii formowania i zgrzewania protektorów dla prowadników medycznych.
Założenia produktu końcowego: (więcej…)

Zapytanie 13/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

Powstańców Warszawy 8,
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu urządzeń ppoż.
Prace badawcze polegające na: (więcej…)

Zapytanie 12/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-29
Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-08-29
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
BK Automatyka Bartłomiej Kamiński
Adres:
Łapy-Szołajdy 53
18-100 Łapy
NIP: 9662022778
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji pakietu oprogramowania CAD/CAM. Pakiet oprogramowania powinien spełniać następujące wymagania:
• możliwość bezpośredniego otwierania modeli 3D z następujących programów Catia, NX, Inventor, SolidWorks, SolidEdge,
• możliwość translacji plików IGES, STEP, STL, DWG/DXF,
• modelowanie arkuszy blach,
• modelowanie konstrukcji spawanych,
• modelowanie złożeń,
• przygotowywanie dokumentacji płaskiej z modeli 3D,
• modelowanie powierzchni klasy A,
• generowanie g-kodu do frezowania 2,5-osiowego, toczenia 2-osiowego,
• oprogramowanie w języku polskim, z polskim wsparciem technicznym,
• pełne szkolenie w obsługi pakietu oraz dostępność podręczników w języku polskim.

(więcej…)

Zapytanie 11/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-08-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent sp.j.

Adres: 15-157 Białystok, ul. Rycerska 1L,Ł

NIP: 542-10-27-714

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie projektu nt. „Wstępna ocena możliwości zastosowania miejscowych gruntów spoistych do wykonywania zasypek obiektów liniowych budownictwa komunalnego”. (więcej…)

Zapytanie 10/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L.Lachowski Sp.k.

Adres:

Mazowiecka 20
16-001 Księżyno
POLAND

NIP: PL9662097351

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych dotyczących pomiaru poziomu jonizacji wywołanego konwekcją, wybranych cząstek materiału na zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku laboratoryjnym. Podstawą badań jest rozwiązanie opatentowane przez Urząd Patentowy RP pod numerem 410077.
Konwekcja odbywać się powinna w zbiorniku o wysokości min. 2m. i średnicy ok. 0,8m.
Poziom (potencjał) zjonizowania cząstek powinien być odnoszony (mierzony za pomocą woltomierza) do potencjału Ziemi. Wielkość prądu należy mierzyć za pomocą miliamperomierza.
Proces konwekcji, jonizacji oraz pomiar zmieniających się parametrów (ciśnienia, temperatury, prądu i napięcia) powinien być rejestrowany. (więcej…)

Zapytanie 9/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BIATECH sp. z o.o.

Adres:

Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

NIP: 5423235931

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu systemu symulacji sytuacji zagrożenia pożarowego.
1. Prace badawcze polegające na:
a) Analizie istniejących tego typu systemów w Polsce i na świecie.
b) Określenie warunków brzegowych i opracowanie koncepcji systemu.
c) Wykonanie prototypu systemu na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji systemu.
d) Badania przemysłowe i stanowiskowe prototypu.
2. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
b) Prototyp systemu,
c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypowym systemie. (więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):