ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 38/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Brilliancy Sp. z o.o.

Adres:

Mikołaja Kopernika 9 lok. 18
15-377 Białystok

NIP: 5423240033

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania i ćwiczenia praktyczne na różnym poziomie zaawansowania (począwszy od podstawowego – „dla początkujących”) wraz z ich prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał powinien wyczerpywać założenia programowe nauczania szachów w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”. (więcej…)

Zapytanie 37/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Adres:

Koszykowa 23
15-046 Białystok

NIP: 5422991518

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu systemu pomiarowego do określania zagrożeń fotobiologicznych opraw oświetleniowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, w tym:
• stanowiska spektrometrycznego do wyznaczania rozkładu widmowego światła emitowanego przez oprawy bądź systemy lampowe,
• oprogramowania do obliczania stopnia zagrożenia fotobiologicznego. (więcej…)

Zapytanie 36/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

,,TOBO” Datczuk Spółka Jawna

Adres:

Kuriany 104
15-589 Białystok

NIP: NIP: 5422498686

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi prac badawczych i przeprowadzenia audytu technologicznego procesu produkcji i organizacji firmy.
Audyt technologiczny ma określić potrzeby technologiczne oraz potencjał firmy w zakresie optymalizacji procesu dostarczania produktu.
Efektem przeprowadzonych prac będzie przygotowany raport obrazujący przepływ danych. (więcej…)

Zapytanie 35/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

ASM Technology Sp. z o.o.
Ul. Koralowa 13/37
Lublin
Oddział/ ul. Lniana 41,
15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 25 ton na godzinę. (więcej…)

Zapytanie 34/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

NaGaTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Ul.Wołodyjowskiego 2/2 lok.11
15-287 Białystok
POLSKA

NIP: PL9662116108

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na określeniu możliwości oraz korzyści płynących z zastosowania do mycia powierzchni zewnętrznej medycznych butli gazowych roztworu wody z mikro- i nanopęcherzykami powietrza. (więcej…)

Zapytanie 33/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.

Adres:

Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, Polska

NIP: 9661999896

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej nad serię kosmetyków ATOPIS: (więcej…)

Zapytanie 32/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Brilliancy Sp. z o.o.

Adres:

Mikołaja Kopernika 9 lok. 18
15-377 Białystok

NIP: 5423240033

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania i ćwiczenia praktyczne na różnym poziomie zaawansowania (począwszy od podstawowego – „dla początkujących”) wraz z ich prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał powinien wyczerpywać założenia programowe nauczania szachów w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”. (więcej…)

Zapytanie 31/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

Koralowa 13/37
Lublin
Oddział:
Ul. Lniana 41
15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 25 ton na godzinę. (więcej…)

Zapytanie 30/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Koralowa 13/37
Lublin
Oddział/ ul. Lniana 41,
15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na ocenie skuteczności technologii separacji ziarna zastosowanej w zgłoszeniu patentowym PCT/UA2016/000030 (numer publikacji WO2016195615). (więcej…)

Zapytanie 29/2017

Zapytanie ANULOWANE w dniu 6 listopada 2017r.

(więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):