ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 85/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

P.P.H.U. ARKA -DRUK Artur Bach

Adres:

Cukrownicza 1
18-100 Łapy

NIP: 9661311055

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie (na zasadzie usługi systemowej) realizującego funkcjonalności związane z obsługą procesu przekazywania danych pomiędzy systemami Cicero i Hermes w obszarze skierowanym do pracowników działów handlowego i księgowości. Oprogramowanie powinno zminimalizować potrzebę wprowadzania danych w wielu systemach. (więcej…)

Zapytanie 84/2018

Zapytanie anulowane w dniu 2018-02-19. (więcej…)

Zapytanie 83/2018

Zapytanie anulowane w dniu 2018-02-19. (więcej…)

Zapytanie 82/2018

Zapytanie anulowane w dniu 2018-02-19.

(więcej…)

Zapytanie 81/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Gel – Lab sp. z o.o.

Adres:

Zwierzyniecka 10 l.1 15-333 Białystok

NIP: 6292473782

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na stworzeniu receptury żelu separacyjnego o temperaturze twardnienia/ zamarzania poniżej 0 st. C oraz o własnościach separacyjnych i konsystencji umożliwiającej zastosowanie go w procesach produkcyjnych firm branży automotive. (więcej…)

Zapytanie 80/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

D-TECH Sp. z o.o.

Adres:

Gen. Władysława Andersa 40 A
15- 113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji umożliwiającej sprawne, scentralizowane zarządzanie realizowanymi umowami w oparciu o metodologię PRINCE2, PMBoK, IPMA. (więcej…)

Zapytanie 79/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BerryHive Sp. z o.o.

Adres:

Polowa 55/1
18-400 Łomża

NIP: 5213634671

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony oprogramowania na moduł OCR oparty o sztuczną inteligencję (dalej „OCR”), który zostanie udostępniony na zasadach komercyjnych użytkownikom Platformy Makigami jako jej nowy komponent. (więcej…)

Zapytanie 78/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

EcoTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

EcoTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby:
ul. Przędzalniana 14 lok. 13,
15-688 Białystok

NIP: 9662095317

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na oprogramowanie do projektowania konstrukcji stalowych obiektów budowlanych takich jak hale, budynki biurowo-usługowe, mosty, itp. Oprogramowanie powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności: (więcej…)

Zapytanie 77/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński

Adres:

Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie, Polska

NIP: 722-10-32-901

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (1 szt.)- prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem: (więcej…)

Zapytanie 76/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.

Adres:

Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, Polska

NIP: 9661999896

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej (1 szt.) nad serią kosmetyków ATOPIS: (więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):