DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 168/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Artforms Sp. z o.o.

Adres:

Al. Wojska Polskiego 109
19-100 Mońki

NIP: 546-139-15-44

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Artforms Sp z o.o jest pracownią stolarską, połączoną z biurem projektowo-konstrukcyjnym oraz nowoczesnym zapleczem maszynowym. Jednym z obszarów działania firmy jest projektowanie schodów na podstawie projektu dostarczanego przez klienta lub wykonanego w pracowni. Aby sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom oraz poprawić jakości procesu projektowego i produkcyjnego schodów, zamierzamy zakupić licencję na oprogramowanie CAD/CAM. Systemy te umożliwiają szybki wgląd w zebrane informacje, pozwalają modelować, dokonywać obliczeń oraz analiz modelu 3D, tworzyć dokumentacje z przeprowadzonych działań. Oprócz tego, zapewnią wysoką jakość projektów. (więcej…)

Zapytanie 167/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

LogMap Roland Prusinowski

Adres:

18-400 Łomża ul. Księcia Janusza I 16 lokal. 3

NIP: 7182089095

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony na Oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie łańcucha dostaw w branży rolno – spożywczej. (więcej…)

Zapytanie 166/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk

Adres:

ul. Szkolna 1
16-080 Tykocin

NIP: 9661408300

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie zgodności z normą PN-EN 1856-1:2009E w zakresie „Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 1: Części Składowe Systemów kominowych” trzech typoszeregów Regulatorów Ciągu Kominowego firmy PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk. Badania te dla każdego typoszeregu powinny obejmować:
a) badanie wytrzymałości mechanicznej i stabilności,
b) badanie wytrzymałości termicznej ognioodporności,
c) badanie właściwości aerodynamicznych. (więcej…)

Zapytanie 165/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MARBUD Marcin Wojtulewicz

Adres:

16-002 Dobrzyniewo Duże
ul. Lipowa 2/2

NIP: 9661708858

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup know how nieopatentowanej wiedzy technicznej – będącej wynikiem prac B+R dotyczącej nowego wyrobu: innowacyjnego agregatu mikrokogeneracyjnego na biogaz wraz z przekazaniem praw i dokumentacji technicznej, niezbędnych do wdrożenia i komercyjnego wykorzystania w działalności zamawiającego nowego produktu, sprawdzenie zdolności patentowej i zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP celem zabezpieczenia praw do proponowanego rozwiązania technicznego. (więcej…)

Zapytanie 164/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Kolejowa 17,
18-411 Śniadowo

NIP: 718-002-68-02

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących określenia stopnia przereagowania i tworzenia się struktur mineralogicznych po modyfikacji procesowej oraz zakres i możliwości skrócenia cyklu autoklawizacji bez pogorszenia końcowych parametrów fizycznych wyrobów ABK (Autoklawizowany Beton Komórkowy). (więcej…)

Zapytanie 163/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna

Adres:

ul Ludowa 89;
18-200 Wysokie Mazowieckie,

NIP: 7220001985

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu własnej formuły atramentu wykorzystywanego w działalności poligraficznej przy produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego kompatybilnego z technologią stosowaną w maszynach EFI JETRON. (więcej…)

Zapytanie 162/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Uczta Polska Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Polowa 9a,
15-612 Białystok

NIP: 542-26-82-243

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych regionalnych wyrobów kulinarnych takich jak kartacze i pielmieni. (więcej…)

Zapytanie 161/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński

Adres:

Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722-10-32-901

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (1 szt.)- prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem: (więcej…)

Zapytanie 160/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Masterpress Spółka Akcyjna

Adres:

Masterpress Spółka Akcyjna
ul. J. Kuronia 4
15-569 Białystok

NIP: 7391801250

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A. z końcówkami na 46 stanowisk. (więcej…)

Zapytanie 159/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-06

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Adres:

Koszykowa 23
15-046 Białystok

NIP: 5422991518

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu mobilnego, zautomatyzowanego stanowiska do pomiaru natężenia oświetlenia węzłów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg. (więcej…)