ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 28/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-31

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Europegas Sp. z o.o.

Adres:

Hurtowa 13
15-399 Białystok

NIP: 6772245880

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora.
Zakres prac będzie obejmował: (więcej…)

Zapytanie 27/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-31

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Ul. Gen. Władysława Andersa 40D
15-113 Białystok

NIP: 9662090952

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej obejmującej opracowanie i przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych projektu korpusu ramy roweru elektrycznego z polimerowych materiałów kompozytowych ze zintegrowanym pojemnikiem na źródło zasilania oraz widelcem tylnym wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP. (więcej…)

Zapytanie 26/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-30

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

Koralowa 13/37
Lublin
Oddział:
Ul. Lniana 41
15-665 Białystok

NIP: 951-23-88-466

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest udzielenie pomocy w przeprowadzeniu procedury patentowej, tj. wejście w fazę krajową i regionalną w postępowaniu o udzielenie patentu zgłoszonego w procedurze PCT (zgłoszenie nr PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615), dla wynalazku o nazwie „Sposób separacji mieszaniny luźnej oraz urządzanie do jej wykonania”. (więcej…)

Zapytanie 25/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-24

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna

Adres:

ul Ludowa 89;
18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722-00-01-985

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu własnej formuły atramentu wykorzystywanego w działalności poligraficznej przy produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego kompatybilnego z technologią stosowaną w maszynach EFI JETRON. (więcej…)

Zapytanie 24/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KSK Anna Sawoń

Adres:

J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25
15-025 Białystok
Polska

NIP: 5422670719

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu technologicznego procesu sprzedaży i produkcji kryształów 3D. (więcej…)

Zapytanie 23/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

Powstańców Warszawy 8
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu urządzeń ppoż. (więcej…)

Zapytanie 22/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

Powstańców Warszawy 8
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu systemów gaśniczych. (więcej…)

Zapytanie 21/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

FG System sp. z o.o.

Adres:

FG System sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 8
15-129 Białystok

NIP: 5423257298

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu urządzeń specjalistycznych do przeprowadzania rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prób ciśnieniowych przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych urządzeń gaśniczych polepszających warunki BHP i ochrony środowiska, w tym:
– stanowiska/urządzenia do prób ciśnieniowych przenośnych zbiorników ciśnieniowych pod kątem wytrzymałości na rozerwanie.
– stanowiska/urządzenia do przetłaczania dwutlenku węgla celem ograniczenia emisji gazu do atmosfery.
– stanowiska/urządzenia do przesypywania proszku gaśniczego pod kątem analizy jakości proszku oraz sortowania do utylizacji. (więcej…)

Zapytanie 20/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-03

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MA&MA S.C.

Adres:

Sowlańska 33
15-560 Białystok

NIP: 9660480198

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na system eSerwisu.
System powinien składać się z takich modułów jak: (więcej…)

Zapytanie 19/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Adres:

Koszykowa 23
15-046 Białystok

NIP: 5422991518

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu systemu pomiarowego do określania zagrożeń fotobiologicznych opraw oświetleniowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, w tym:
• stanowiska spektrometrycznego do wyznaczania rozkładu widmowego światła emitowanego przez oprawy bądź systemy lampowe,
• oprogramowania do obliczania stopnia zagrożenia fotobiologicznego. (więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):