ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 75/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski

Adres:

Szosa Baranowicka 72 D
15-522 Białystok-Zaścianki

NIP: 5420203379

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych (1 szt. ) obejmujących:
a)Przeprowadzenie analizy porównawczej dotychczasowych konstrukcji opakowań w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski z konstrukcjami planowanymi do wdrożenia w odniesieniu do oczekiwań klientów
b)Rozpoznanie najnowszych trendów na rynku opakowań w dostępnych bazach danych
c)Przeprowadzenie badań nowej konstrukcji pod kątem wytrzymałości, szczelności zamknięcia, pakowności rozumianej jako pojemność opakowania oraz pakowności pod kątem transportu i magazynowania (przebadanie pod kątem ww. cech 2 konstrukcji: nowej i dotychczas stosowanej w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski, co łącznie daje min. 20 próbek każdej konstrukcji). Materiał niezbędny do przeprowadzenia ww. opisanych badań dostarczy Zamawiający.
d)Przedstawienie propozycji konstrukcji innowacyjnego opakowania
e)Opis procesu technologicznego z uwypukleniem istotnych punktów dla planowanej do wdrożenia innowacji (pod kątem procesu produkcji i parku maszynowego) (więcej…)

Zapytanie 74/2018

Zapytanie anulowane w dniu 2018-02-14. (więcej…)

Zapytanie 73/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-06

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ERP MANAGEMENT Sp. z o. o.

Adres:

Adres firmy:
ul. Zygmunta Noskowskiego 10/29,
02-746 Warszawa

Oddział:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63
15-094 Białystok

NIP: 521-354-37-09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie opracowania sposobu intuicyjnego i funkcjonalnego obsługiwania niestandardowych form płatności. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w poniższych aspektach: (więcej…)

Zapytanie 72/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Gel – Lab sp. z o.o.

Adres:

Zwierzyniecka 10 l. 1, 15-333 Białystok

NIP: 6292473782

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na stworzeniu receptury żelu separacyjnego o temperaturze twardnienia/ zamarzania poniżej 0 st. C oraz o własnościach separacyjnych i konsystencji umożliwiającej zastosowanie go w procesach produkcyjnych firm branży automotive. (więcej…)

Zapytanie 71/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-02

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

P.P.H.U. ARKA- DRUK Artur Bach

Adres:

Cukrownicza 1
18-100 Łapy

NIP: 9661311055

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Przeprowadzenie audytu technologicznego (1 szt.) obejmującego:
-Analizę stanu obecnego
-Identyfikację problemów i słabych punktów firmy w zakresie bieżących zdolności produkcyjnych

2.Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych (1 szt. ) obejmujących:
-Przeprowadzenie badań w laboratorium mikrobiologicznym (9 prób) dotyczących oddziaływania antybakteryjnego i antygrzybicznego (1 bakteria, 1 grzyb) trzech typów kartonów (dostarczonych przez Zamawiającego) z uwzględnieniem dwóch typów nanododatków
-Przeprowadzenie badań w laboratorium mikrobiologicznym (6 prób) dotyczących przenikalności nanododatków do wnętrza opakowania przez barierę jaką jest karton, folia
-Przeprowadzenie badań w zakresie umiejscowienia mieszanki (nanododatków) w procesie produkcji opakowań

3.Zbadanie zdolności ww. wyników prac badawczo- rozwojowych do przejścia procedury patentowej (1 szt.) (więcej…)

Zapytanie 70/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-01

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-01

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIALIMEX” Spółka z o.o.

Adres:

Generała Józefa Bema 57
15-369 Białystok

NIP: 542-020-47-98

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań prądem zwarcia uziemiaczy przenośnych wg normy PN-EN 61230:2011 punkt 5.7.
Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres programu badań wraz z określeniem ilości i rodzaju próbek. (więcej…)

Zapytanie 69/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MSPLAY Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Targowa 6
18-414 Nowogród

NIP: 7182132069

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do obsługi obiektu przy ul. Studencka 6 w Łomży, które ma służyć do rezerwacji, w tym rezerwacji zdalnych, obsługi płatności gotówkowych i online oraz kontroli czasu pobytu na obiekcie z możliwością generowania zestawień, analiz czasu pobytów i prowadzenia systemu lojalnościowego. (więcej…)

Zapytanie 68/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MSPLAY Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Targowa 6
18-414 Nowogród

NIP: NIP 7182132069

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Kontrolą Dostępu z możliwością obsługi i zarządzania monitoringiem wizyjnym, rejestracją obrazu, zarządzania dostępem do szatni oraz innych pomieszczeń z możliwością podglądu online poszczególnych stref. System przeznaczony do monitoringu pomieszczeń i zarządzania dostępem do szatni w obiekcie o użyteczności publicznej przy ul. Reymonta 1A w Łomży. (więcej…)

Zapytanie 67/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Brilliancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul.Kopernika 9 lok. 18
15-377 Białystok

NIP: 5423240033

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania i ćwiczenia praktyczne na różnym poziomie zaawansowania (począwszy od podstawowego – „dla początkujących”) wraz z ich prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał powinien wyczerpywać założenia programowe nauczania szachów w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Zadania szachowe powinny być dostarczone w wersji elektronicznej (.pgn) zaś treść lekcji szachowych (.doc lub .pdf)
Książka (książki) szachowe powinny być wydane w języku polskim i sprzedawane na polskim rynku księgarskim przez okres minimum 3 lat. Zamawiający oczekuje od przyszłego dostawcy licencji oświadczenia o wysokości sprzedaży wersji papierowej w okresie ubiegłych 3 lat.
Warunki zakupu licencji muszą gwarantować zamawiającemu wyłączność na wykorzystanie treści lekcji i zadań szachowych w wersji elektronicznej na okres nie krótszy niż 10 lat. (więcej…)

Zapytanie 66/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski

Adres:

Komunalna 11
15-197 Białystok

NIP: 5420115356

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją napinacza elektrycznego. (więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):