ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 8/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BIATECH sp. z o.o.

Adres:

Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

NIP: 5423235931

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji „open” systemu dla serwisów urządzeń przeciwpożarowych ułatwiające zarządzanie tego rodzaju urządzeniami. Licencja musi obejmować następujące moduły:
• tryskacze i zraszacze,
• pożarowy wyłącznik prądu,
• detektory gazów,
• przepusty,
• stałe urządzenia gaśnicze,
• zestawy pompowe. (więcej…)

Zapytanie 7/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BIATECH sp. z o.o.

Adres:

Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

NIP: 5423235931

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji „open” systemu do usprawnienia pracy pod kątem generowania dokumentów, tworzenia ofert, obejmującej następujące moduły:
• Moduł do zarządzania zgłoszeniami na szkolenia ze strony internetowej, wraz z automatycznym przenoszeniem danych zgłoszonych uczestników do systemu – moduł stworzy możliwość szybkiego wystawienia dokumentów ze szkoleń z otrzymanych danych. Umożliwi również wysyłanie powiadomień sms do klientów o terminach szkoleń, na które się zapisali.
• Moduł do pilnowania czasookresów serwisów urządzeń informujący klientów za pomocą sms oraz e-mail – Moduł także do wykorzystania wewnętrznego – łatwy dostęp do danych klientów, proste wyszukiwanie danych. (więcej…)

Zapytanie 6/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BIATECH sp. z o.o.

Adres:

Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

NIP: 5423235931

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu stanowiska do prób ciśnieniowych kolektorów urządzeń z serii HYDRO-TEST, z możliwością wykonania prób ciśnieniowych w pozostałych produktach wymagających testu ciśnieniowego. (więcej…)

Zapytanie 5/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski

Adres:

Komunalna 11
15-197 Białystok

NIP: 5420115356

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy konstrukcji nowoczesnego kominka wentylacyjnego, w szczególności do szybów wentylacyjnych zabudowy jednorodzinnej
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. (więcej…)

Zapytanie 4/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Masterpress Spółka Akcyjna

Adres:

J. Kuronia 4,
15-569 Białystok

NIP: 7391801250

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve obejmującego następujące dwa etapy procesu produkcyjnego: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja). (więcej…)

Zapytanie 3/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy

Adres:

Adres siedziby: ul. Okrężna 24, 17-100 Bielsk Podlaski

Adres korespondencyjny:
Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
ul. Wiewiórcza 66,
15-532 Białystok

NIP: 5430001051

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na system do zarządzania produkcją poligraficzną. System powinien składać się z następujących modułów: (więcej…)

Zapytanie 2/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Kaflarnia „KAFEL-KAR” Rafał Karny

Adres:

Hryniewicze 3b,
15-378 Białystok

NIP: 9661341458

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie doprowadzenia urządzenia, jakim jest akumulacyjny piec szamotowy APsz12w – TermoKaust, do zgodności z normą BImSchv.v2, która wyznacza górne granice emisji do spełnienia do 2020 r. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących „Ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

Piec jest urządzeniem grzewczym, w którym wytwarzana jest akumulowana energia cieplna w procesie spalania drewna opałowego. Urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane przez Kaflarnię „Kafel-Kar” Rafał Karny. Piec jest produkowany i sprzedawany na terenie Unii Europejskiej i USA od 2010 roku.

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w trzech etapach, tj.: (więcej…)

Zapytanie 1/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-05-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Syntis Sp. z o.o.

Adres:

Ciołkowskiego 11/1
15-523 Grabówka

NIP: 9662095116

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wdrożenie i uruchomienie licencji rdzenia sieci LTE (EPC) na potrzeby badań i testów firmy Syntis Sp. z o.o.

Zamawiający udostępni swoją infrastrukturę serwerową wraz z platformą wirtualizacją VMWare.

Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać obsługę minimum 30 stacji bazowych eNodeB oraz minimum 150 kart klienckich SIM.

W ramach dostarczanego rozwiązania wymagane jest skonfigurowanie usług SGW, PGW, MME oraz HSS. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca dostarczenie min. 2 odseparowanych VLANów do użytkownika końcowego.

Wymagany okres wsparcia dla produktu – minimum 3 lata od momentu dostawy. (więcej…)

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów: Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):