logotypy-ue

Błędy w składanych wnioskach o grant

W związku z powtarzającymi się błędami w pkt.8 wniosków o powierzenie grantu w składanych do PFRR  aplikacjach, zwracamy uwagę na prawidłowość wypełnienia tego punktu, który jest weryfikowany poprzez kryterium obligatoryjne 3.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. Oprócz deklaracji wnioskodawcy, konieczne jest jednoznaczne i racjonalne wykazanie związku pomiędzy działaniami (zakupami, pracami, dostawami itd.) a dążeniem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a tym samym wzrostu sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. 

Oznacza to, że w pkt.8 wniosku o powierzenie grantu należy odnieść się do modelu biznesowego przedsiębiorstwa – wykazać jak planowane przedsięwzięcie wpłynie na bieżącą sytuację firmy w kontekście wielkości sprzedaży, zysku, zatrudnienia. Należy wskazać jak te wielkości kształtują się obecnie, sposób w jaki przedsięwzięcie przełoży się na ich zmianę oraz jakie są szacowane efekty biznesowe po realizacji przedsięwzięcia.