logotypy-ue

Zapytanie 10/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-08-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L.Lachowski Sp.k.

Adres:

Mazowiecka 20
16-001 Księżyno
POLAND

NIP: PL9662097351

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych dotyczących pomiaru poziomu jonizacji wywołanego konwekcją, wybranych cząstek materiału na zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku laboratoryjnym. Podstawą badań jest rozwiązanie opatentowane przez Urząd Patentowy RP pod numerem 410077.
Konwekcja odbywać się powinna w zbiorniku o wysokości min. 2m. i średnicy ok. 0,8m.
Poziom (potencjał) zjonizowania cząstek powinien być odnoszony (mierzony za pomocą woltomierza) do potencjału Ziemi. Wielkość prądu należy mierzyć za pomocą miliamperomierza.
Proces konwekcji, jonizacji oraz pomiar zmieniających się parametrów (ciśnienia, temperatury, prądu i napięcia) powinien być rejestrowany.
————————————————————————————————————–
The subject of this request is to develop and build a laboratory station designed to measure the levels of convection and ionisation for selected particles of a material. The basis of research is solution patented by the Patent Office of the Republic of Poland under the number 410077.
Convection shall take place in a tank with a minimum height of 2m and a diameter of approximately 0.8m.
The level (potential) of the ionisation of particles shall be measured with a voltmeter in relation to the potential of the Earth. The electric current shall be measured with a milliammeter.
Convection and ionisation levels, as well as the measurements of other changing parameters (pressure, temperature, current, and voltage), should be recorded.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

 1. Potencjał naukowy i zaplecze techniczne oferenta – 20%
  2. Doświadczenie w komercjalizacji prac badawczych – 25%
  3. Ilość zestawów materiałów roboczych do pracy konwekcyjnego źródła prądu – 20%
  4. Jakość wstępnych założeń do budowy stanowiska pomiarowego – 20%
  5. Możliwość współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro – 10%
  6. Kryterium poziomu wysokości ceny – 5%
  ————————————————————————————————————–
  1. Scientific potential and technical base of the tenderer – 20%
  2. Experience in research commercialisation – 25%
  3. Proposed selection of working materials for the convection current source – 20%
  4. Quality of the initial layout of the laboratory station – 20%
  5. Possibility of cooperation in the construction of a convection power source on a macro
  scale – 10%
  6. Price level criteria – 5%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Przez kryterium „potencjał naukowy i zaplecze techniczne oferenta” zamawiający rozumie ilość pracowników naukowych pracujących w specjalistycznych laboratorium. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K1=Ko/Kn x 20% x 100
gdzie:
Ko – ilość pracowników naukowych deklarowanych w badanej ofercie
Kn – największa ilość pracowników naukowych spośród ofert ocenianych
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie

Przez kryterium „doświadczenie w komercjalizacji prac badawczych„ zamawiający rozumie ilość skomercjalizowanych i upublicznionych prac badawczych w ostatnich 3 latach. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2=Ko/Kn x 25% x 100
gdzie:
Ko – ilość deklarowanych skomercjalizowanych i upublicznionych prac badawczych w ostatnich 3 latach w badanej ofercie
Kn – największa ilość skomercjalizowanych i upublicznionych prac badawczych w ostatnich 3 latach spośród ofert ocenianych
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „ilość zestawów materiałów roboczych do pracy konwekcyjnego źródła prądu„ zamawiający rozumie ilość zaproponowanych do badań zestawów materiałów roboczych. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K3=Ko/Kn x 20% x 100
gdzie:
Ko – ilość zaproponowanych do badań zestawów materiałów roboczych w badanej ofercie
Kn – największa ilość zaproponowanych do badań zestawów materiałów roboczych spośród ofert ocenianych
K3 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „jakość wstępnych założeń do budowy stanowiska pomiarowego” zamawiający rozumie porównanie do własnych opracowań konstrukcyjnych. Najwyżej oceniane będą propozycje wskazujące największą ilość błędów twórców. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K4=Ko/Kn x 20% x 100
gdzie:
Ko – ilość błędów twórców wskazanych przez oferenta w badanej ofercie
Kn – największa ilość błędów twórców wskazanych przez oferenta spośród ofert ocenianych
K4 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „możliwość współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro” zamawiający rozumie deklarację chęci współpracy w tej dziedzinie. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K5 = 0 punktów – jeśli oferent nie ma możliwości i/lub nie zadeklaruje chęci współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro.
K5 = 10 punktów – jeśli oferent ma możliwości i zadeklaruje chęć współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro.

Przez kryterium „poziomu wysokości ceny” zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K6=Cn/Co x 5% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K6 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 +K6
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „potencjał naukowy i zaplecze techniczne oferenta”
K2 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „doświadczenie w komercjalizacji prac badawczych„
K3 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „ilość zestawów materiałów roboczych do pracy konwekcyjnego źródła prądu„
K4 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „jakość wstępnych założeń do budowy stanowiska pomiarowego”
K5 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „możliwość współpracy przy budowie konwekcyjnego źródła prądu w skali makro”
K6 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „poziomu wysokości ceny”

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
————————————————————————————————————–
'Scientific potential and technical base of the tenderer’ means the number of reaserchers working in specialised laboratories. This criterion will be rated basing on the following formula:
K1=Ko/Kn x 20% x 100
Wherein,
Ko – number of researchers declared in evaluated tender
Kn – the highest number of researchers declared among all evaluated tenders
K1 – number of points awarded to the tender

’Experience in research commercialisation’ means the number of research commercialised and made public within last 3 years. This criterion will be rated basing on the following formula:
K2=Ko/Kn x 25% x 100
Wherein,
Ko – number of research commercialised and made public within last 3 years declared in evaluated tender
Kn – the highest number of research commercialised and made public within last 3 year declared among all evaluated tenders
K2 – number of points awarded to the tender.

’Proposed selection of working materials for the convection current source’ means the number of working materials proposed for research. This criterion will be rated basing on the following formula:
K3=Ko/Kn x 20% x 100
Wherein,
Ko – number of proposed selection of working materials in evaluated tender
Kn – the highest number of proposed selection of working materials among all evaluated tenders
K3 – number of points awarded to the tender.

’Quality of the initial layout of the laboratory station’ means the comparison to own construction designs of Contractor. The highest number of points will be awarded to proposals indicating the highest number of designers’ errors. This criterion will be rated basing on the following formula:
K4=Ko/Kn x 20% x 100
Wherein,
Ko – number of designers’ errors indicated by the tenderer in evaluated tender
Kn – the highest number of designers’ errors indicated by the tenderer among all evaluated tenders
K4 – number of points awarded to the tender.

’Possibility of cooperation in the construction of a convection power source on a macro scale’ means a declaration of intention to cooperate in this field. This criterion will be rated basing on the following formula:
K5 = 0 points – if tenderer has no possibilities/declares no intention to cooperate in the construction of a convection power source on a macro scale.
K5 = 10 points – if tenderer has the ability and declares the intention to cooperate in the construction of a convection power source on a macro scale.

’Price level criteria’ means the total net amount indicated by the tenderer for completing the subject-matter of the contract. This criterion will be rated basing on the following formula:
K6=Cn/Co x 5% x 100
Wherein,
Cn – the lowest proposed net price,
Co – net price proposed in the evaluated tender
K6 – number of points awarded to the tender.

Among all valid tenders, the Contracting Authority shall deem the most advantageous tender and select the tender that fulfills all rating criteria indicated in detailed description of the subject-matter of contract and that has been awarded the highest number of points in final evaluation.
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 +K6
Wherein,
K – points awarded in final evaluation
K1 – points awarded within 'scientific potential and technical base of the tenderer’ criterion
K2 – points awarded within 'experience in research commercialisation’ criterion
K3 – points awarded within ’ proposed selection of working materials for the convection current source’ criterion
K4 – points awarded within 'quality of the initial layout of the laboratory station’ criterion
K5 – points awarded within 'possibility of cooperation in the construction of a convection power source on a macro scale’ criterion
K6 – points awarded within 'price level criteria’

Points will be counted to two decimal places and rounded up according to generally accepted mathematical rules.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija dziesiątego dnia o północy po upublicznieniu zapytania ofertowego.
————————————————————————————————————–
All tenders must be submitted by midnight of the tenth day following publication of this request.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

[PL] Zapytanie ofertowe, wersja PDF: https://sklep.toroidy.pl/public/assets/zap_ofert_PL.pdf
————————————————————————————————————–
[ENG] This request, PDF: https://sklep.toroidy.pl/public/assets/zap_ofert_ENG.pdf

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Lech Lachowski

Email: l.lachowski@toroidy.pl

Telefon: +48501265450