logotypy-ue

Zapytanie 102/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

JWO Jacek Olejkowski

Adres:

Pasynki 54
16-060 Zabłudów

NIP: 9660429694

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z konstrukcją pojazdu autonomicznego elektrycznego.
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem projektu będzie elektryczny pojazd autonomiczny, który bez udziału kierowcy/operatora będzie mógł bezpiecznie poruszać się. Konstrukcja modułowa oraz rozwiązania techniczne pozwolą na różnorodne wykorzystanie projektu, np. jako system działający w walizce podróżnej, która będzie mogła poruszać się za właścicielem lub jako kosiarka/odkurzacz działający samodzielnie bez operatora. Innym zastosowaniem naszego pojazdu autonomicznego to platformy transportowe poruszające się automatycznie na hali produkcyjnej lub w magazynach logistycznych.
1. Prace badawcze polegające na:
a) Analizie istniejących rozwiązań:
– pod kątem czystości patentowej rozwiązań technicznych , które zastosujemy w autorskim projekcie pojazdu;
– zebranie informacji na temat newralgicznych elementów urządzenia ( części i komponenty elektroniczne, części i elementy systemu napędowego elektrycznego, części i elementy konstrukcyjne podwozia i obudowy) oraz sposoby ich montażu w autonomicznym pojeździe.
b) Na podstawie wykonanej analizy:
— dobór elementów gotowych oraz dobór elementów elektronicznych (np. wybór procesora) wraz z wykonaniem autorskich rozwiązań konstrukcyjnych,
— wykonanie pierwszego prototypu pojazdu,
— wykonanie oprogramowania sterującego systemem z zachowaniem różnorodności Sensorów w korelacji z napędem pojazdu.
c) Badania przemysłowe prototypowych rozwiązań i przekazywanie wniosków pod kątem ulepszeń
d) Badania stanowiskowe pojazdu/prototypu wykonanego z zastosowaniem nowych rozwiązań (wykorzystania nowej wiedzy)
2. Efektem końcowym z zrealizowanych prac będzie raport zawierający:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
b) Kompletna dokumentacja techniczna zoptymalizowanego prototypu,
c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypowym produkcie,
d) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych poszczególnych podzespołów.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

 1. Łączna cena netto – 90%
  2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: j.olejkowski@gmail.com .
  2. Do dnia 14.03.2018 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://grantynainnowacje.pl .
  4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
  2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.09.2018
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Olejkowski

Email: j.olejkowski@gmail.com

Telefon: 603 780 070

Zapytanie 102-2018