logotypy-ue

Zapytanie 103/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-06

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Ideal Sokółka Marek Łojko

Adres:

17-300 Siemiatycze Stacja,
ul. Leśna 4

NIP: 544-136-19-59

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej polegającej na ocenie właściwości cieplnych, wilgotnościowych i wytrzymałościowych dla przegrody ściennej wykonanej w oparciu o założenia Zamawiającego (bal klejony, wypełnienie pianą zalewową typu PIR/PUR, grubość od 20 do 35 cm).

Zakres prac będzie obejmował:
– Badania materiałowe – określenie parametrów wytrzymałościowych przy działaniu siły ściskającej, rozciągającej, zginającej, skręcającej.
– Obliczenie średniej ważonej współczynnika przenikania ciepła dla różnych grubości poszczególnych warstw przegrody (określenie czynnika temperaturowego fRsi dla poszczególnych miesięcy w roku na podstawie danych meteorologicznych, analiza ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych przegrody).
– Wyznaczenie pola temperatury przegrody dla zadanych parametrów cieplno-wilgotnościowych. Wyznaczenie minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, liniowego współczynnika przenikania ciepła, czynnika temperaturowego liniowego mostka cieplnego.
– Wyznaczenie pola temperatury dla detalu w dwóch wariantach: połączenie przegrody ze stropem i połączenie przegrody z posadzką. Obliczenia numeryczne i wyznaczenie minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, liniowego współczynnika przenikania ciepła, czynnika temperaturowego liniowego mostka cieplnego (zgodnie z DIN 4108 Beiblatt 2, Thermal insulation and Energy economy in buildings – Thermal Bridges – Examles for planning and performance).
– Analiza przegrody pod względem cieplno-wilgotnościowym (zagadnienie ID) wykonana na podstawie wytycznych zawartych w BS 5250:2002 „Code of practice for control of condensation in buildings” oraz normie BS EN ISO 13788:25002 „Hygrotermal performance of building components and building elements – Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation methods”.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
– wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
– metodologię przeprowadzonych doświadczeń,
– analizę porównawczą z zastosowaniem tradycyjnego docieplenia wełną mineralną wraz z poszyciem i elementami konstrukcyjnymi oraz zastosowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego (bal klejony, wypełnienie pianą zalewową typu PIR/PUR, grubość od 20 do 35 cm).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Ideal Sokółka Marek Łojko, ul. Leśna 4, 17-300 Siemiatycze Stacja, lub przesłać e-mailem na adres: mareklojko09@wp.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13.03.2018 r., o godzinie 1500.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: : Ideal Sokółka Marek Łojko, ul. Leśna 4, 17-300 Siemiatycze Stacja.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marek Łojko

Email: mareklojko09@wp.pl

Telefon: 603-868-996

Zapytanie 103-2018