logotypy-ue

Zapytanie 106/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres:

ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka

NIP: 9661948083

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji – 1 szt. na oprogramowanie służące do rejestracji przebiegu procesów produkcyjnych i czasu pracy bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych za pomocą paneli dotykowych. Licencja na czas nieokreślony, bez limitu stanowisk i użytkowników i musi być zgodna ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2018/Grant. W załączniku nr 1 do niniejszego zapytania określona jest szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Wymagane parametry oprogramowania:
1. Możliwość integracji z bazą danych Ms SQL Server 2012 (lub wyżej), na której oparte jest oprogramowanie służące do zarządzania produkcją, napisane na zamówienie i stosowane w przedsiębiorstwie PRMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k. (zwane dalej „system ERP Promostal”)
2. Możliwość uruchamiania oprogramowania w przeglądarce internetowej
3. Możliwość obsługi urządzeń zewnętrznych takich jak:
a) Panel dotykowy
b) Czytnik kodów kreskowych
c) Czytnik kart magnetycznych

Wymagane funkcjonalności oprogramowania:
System będzie zainstalowany na komputerach zlokalizowanych na czterech wydziałach produkcyjnych:
1. Krajalnia
2. Prefabrykacja
3. Śrutownia
4. Malarnia
Po zalogowaniu się pracownika do systemu na którymkolwiek wydziale produkcyjnym wyświetlany zostanie ekran zawierający listę wydziałów produkcyjnych i pomocniczych:
A. KRAJALNIA
B. PREFABRYKACJA
C. ŚRUTOWNIA
D. MALARNIA
E. TRANSPORT
F. UTRZYMANIE RUCHU
G. MAGAZYN
oraz imię i nazwisko logującego się pracownika, data i godzinę logowania. Domyślnie podświetlony powinien być wydział, do którego należy zalogowany pracownik (dane pobierane z systemu ERP Promostal). Po zatwierdzeniu wyboru pojawi się ekran zależny od wybranego wydziału.

Wymagania dodatkowe dotyczące funkcjonalności programu:
A. W procesie ewidencji procesów produkcyjnych będą wykorzystywane twa rodzaje stanowisk:
1. Stanowiska produkcyjne (kioski IT) składające się ze:
• czytnika kart magnetycznych – do logowanie się pracowników
• czytnika kodów kreskowych – do wczytywania elementów konstrukcyjnych
• panelu dotykowego
2. Stanowiska rejestracji wejścia/wyjścia składające się ze:
• czytnika kart magnetycznych

 1. Stanowiska produkcyjne (kioski IT) będą zainstalowane na czterech wydziałach produkcyjnych:
  1. Krajalnia
  2. Prefabrykacja
  3. Śrutownia
  4. Malarnia
 2. Po zalogowaniu się pracownika do czytnika, (przed pojawieniem się ekranów opisanych w poprzednich zakładkach, dedykowanych dla poszczególnych wydziałów) powinien zostać wyświetlony ekran z listą wydziałów, z podświetlonym domyślnie wydziałem, do którego należy zalogowany pracownik.
  Lista wydziałów:
  1. Krajalnia
  2. Prefabrykacja
  3. Śrutownia
  4. Malarnia
  5. Transport
  6. Utrzymanie Ruchu
  7. Magazyn
 3. Zalogowanie się pracownika do stanowiska produkcyjnego (kiosku IT) będzie możliwe jedynie po wcześniejszym zalogowaniu się na stanowisku rejestracji wejścia/wyjścia.
 4. Pierwsze logowanie w danym dniu na stanowisku rejestracji wejścia / wyjścia oznacza „wejście”, drugie logowanie – „wyjście”. „Wyjście” powoduje wstrzymanie wszystkich rozpoczętych prac wydziałach produkcyjnych (Krajalnia, Prefabrykacja, Śrutownia, Malarnia) oraz na wydziale Utrzymania Ruchu. Na wydziale Transport i Magazyn następuje zakończenie wszystkich rozpoczętych operacji.
 5. Po zalogowaniu się do stanowiska produkcyjnego (kiosku IT) pracownik powinien widzieć swoje imię i nazwisko, datę i godzinę rejestracji oraz dwa przyciski „Zatwierdź” i „Anuluj” . Po kliknięciu „Zatwierdź” przechodzi do ekranu zgodnie z opisem działania programu na poszczególnych wydziałach produkcyjnych i pomocniczych.
 6. Każdy ekran powinien zawierać przycisk „Wstecz” przenoszący użytkownika do poprzedniego ekranu.
 7. Po zatwierdzeniu wyboru przez zalogowanego użytkownika wybranych operacji następuje wylogowanie i pojawia się ekran logowania dla kolejnego użytkownika.
 8. Jeżeli element ma zarejestrowaną rozpoczętą lub wstrzymaną i nie zakończoną operację na którymś z wydziałów produkcyjnych (Prefabrykacja, Śrutownia lub Malarnia) to zeskanowanie kodu tego samego elementu na czytniku zainstalowanym na innym wydziale powinno powodować wyświetlenie informacji o statusie tego elementu bez możliwości dalszego procedowania.
 9. W sytuacji omyłkowego zeskanowanie niewłaściwej Karty Wyrobu powinna istnieć możliwość
  a) anulowania zeskanowanego elementu
  b) nadpisania zeskanowanego wcześnie kodu przez skanowanie właściwego kodu.

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z
następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na
podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres
wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo
zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w
ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gn) x 20% x 100
gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę
punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kg

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka lub przesłać e-mailem na adres: grzegorz.polak@promostal.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.03.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do formularza oferty Oferent dołącza szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne licencji na oprogramowanie.
3. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu: https://grantynainnowacje.pl.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
2. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości
powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym nie może być dłuższy niż do 15.09.2018 r. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/03/2018/Grant.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

INFORMACJA DODATKOWE:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: https://grantynainnowacje.pl.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Grzegorz Polak

Email: grzegorz.polak@promostal.pl

Telefon: (85) 876 86 04

Zapytanie 106-2018