logotypy-ue

Zapytanie 107/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

D-TECH Sp. z o.o.

Adres:

Gen. Władysława Andersa 40 A 15- 113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 72210000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
Firma D-TECH w ramach tworzenia własnych rozwiązań dla firm z branży produkcyjnej wyprodukowała system do Analityki Biznesowej dla firmy CEZAR. Systemy tego typu są nazywane systemami BI od angielskiej nazwy Business Inteligence. Pierwsza wersja systemu została napisana w technologii webowej, przygotowano prawie 40 wskaźników paramentów kluczowych. Kolejna wersja została rozbudowana również o aplikacje kliencka zdolna do budowania własnych raportów bez potrzeby warstwy sieciowej. Całość opiera się na własnym modelu bazy integracyjnej która potrafi zebrać i wstępnie przetworzyć dane z różnych źródeł. Wersja kliencka jest obecnie używana obok wersji webowej w firmie CEZAR oraz jako samodzielny produkt w firmie MASTERPRESS S.A..
Szybki rozwój systemów BI na świecie doprowadził jednak do sytuacji w której oprogramowanie nie do końca spełnia już wymagania potrzebne do dalszego zdobywania klientów i poszerzania rynku zbytu. Rozwój powyższego zestawu aplikacji jest ważny z punktu widzenia firmy jako wypełnienie portfolio systemów dla firm produkcyjnych. W dzisiejszych czasach ilość danych wzrasta w ogromnym tempie a nadchodząca kolejna rewolucja w przemyśle czyli Industry 4.0 tylko zwiększy jeszcze ilość przetwarzanych informacji.
W związku z powyższymi warunkami firma D- TECH podjęła decyzję o zleceniu wykonania audytu technologicznego mającego na celu określenie potencjału produktu, jego słabych i mocnych stron oraz planu rozwoju. Prace powinny być wykonane przez jednostkę posiadającą doświadczenie zarówno w wytwarzaniu oprogramowania oraz w pracy na systemach analityki biznesowej obecnie wiodących na rynku. W wyniku prac powinien powstać dokument ukazujący obecną sytuację, porównanie technologiczne, merytoryczne i licencyjne oraz pomysły i ścieżki na rozwój oprogramowania.

Przeprowadzony audyt technologiczny (1 szt.) powinien obejmować:
a)Weryfikację pozycji firmy na rynku, określenie liderów w branży BI, przygotowanie parametrów porównawczych
b)Analizę technologii użytych w produkcie oraz technologii obecnie wykorzystywanych na rynku
c)Analiza bieżących możliwości produktu
d)Analiza porównawcza w zakresie technologicznym
e)Analiza porównawcza w zakresie merytorycznym
f)Analiza porównawcza w zakresie licencyjnym
g)Przygotowanie propozycji planu i ścieżki rozwoju oprogramowania

Warunki udziału w postępowaniu:
a)Znajomość relacyjnych i/lub nierelacyjnych baz danych, potwierdzona certyfikatem
b)Znajomość pojęć z zakresu BigData, potwierdzona certyfikatem
c)Znajomość minimum jednego wiodącego programu do BI w modelach: stand alone, serwerowym, chmurowym, potwierdzona certyfikatem
d)Doświadczenie w zakresie usług BI w firmach produkcyjnych, potwierdzone stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
e)Minimum 3- letnie doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania, potwierdzone stosownym oświadczeniem na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Kopie wymaganych powyżej dokumentów- certyfikatów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) muszą być załączone do formularza ofertowego.

Zamawiający wymaga również dołączenia do formularza ofertowego szczegółowego planu przeprowadzenia wyżej opisanego audytu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania ww. prac do 30. 04. 2018 r.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 40 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: projekty@d-tech.com.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.03.2018r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dorian Młodzianowski

Email: projekty@d-tech.com.pl

Telefon: 503038721

Zapytanie 107-2018