logotypy-ue

Zapytanie 108/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PANAMEDICA Maciej Michalik

Adres:

Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7 15-025 Białystok

NIP: 7752463396

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1szt.) polegających na
a) wykonaniu prototypu granulatu homopolimeru polipropylenu napełnionego nanocząstkami tlenku cynku oraz srebra w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste w czasie nie przekraczającym 24 godziny pracy urządzenia
b) Wykonaniu prototypu granulatu politereftalanu butylenu napełnionego nanocząstkami tlenku cynku w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste w czasie nie przekraczającym 24 godziny pracy urządzenia
c) Wykonaniu kształtek PP i PBT do badań porównawczych wykonanych z granulatów czystych i napełnionych nanocząstkami niezbędnych do przeprowadzenia badań wymienionych w pkt. 2-8
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac.
Dane technologiczne niezbędne do przeprowadzenia prób stanowiące tajemnicę firmy PANAMEDICA Maciej Michalik udostępnione zostaną wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu z prób w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.05.2018 r
2. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oznaczeń 3 próbek rodzajów tworzyw napełnionych nanododatkami oraz 2 próbek tworzywa czystego przez:
d) Wykonanie badań metodą DSC (różnicowej kalorymetrii skaningowej) – kinetyka reakcji chemicznych – zgodnie z normą ISO 11357
e) Wykonanie badań metodą (DSC różnicowej kalorymetrii skaningowej) – oznaczanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych: ciepło topnienia i krystalizacji, temperatura topnienia i rekrystalizacji, temperatura zeszklenia, ciepło właściwe, kinetyka krystalizacji – zgodnie z normą ISO 11357,
f) Oznaczenie gęstości właściwej – zgodnie z normą ISO 1183,
g) Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia masowego i objętościowego (MFR; MVR) – zgodnie z normą ISO 1133,
h) Określenie właściwości mechanicznych przy zginaniu (wytrzymałość przy zginaniu, moduł sprężystości przy zginaniu) w zakresie temperatury od -60ºC do +150ºC, z wydrukiem krzywych zginania – badanie wg normy ISO 178,
i) udarność z karbem i bez karbu Charpy (23ºC , -30ºC) – badanie wg normy ISO 179,
j) udarność z karbem i bez karbu Izoda (23ºC , -30ºC) – badanie wg normy ISO 180,
Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek do raportu, zgłoszonych przez Zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.

 1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oznaczeń 3 próbek rodzajów tworzyw napełnionych nanowypełniaczami oraz 2 próbek tworzywa czystego przez:
  a) Wykonanie badania TMA – współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej tworzyw sztucznych – zgodnie z normą ISO 11359,
  b) Wykonanie badania TGA – analiza termograwimetryczna – oznaczanie stabilności termicznej materiałów polimerowych, określanie składu chemicznego – zgodnie z normą ISO 11358,
  c) Wykonanie oznaczenia temperatury mięknienia Vicata – zgodnie z normą ISO 306,
  d) Wykonanie oznaczenia indeksu temperaturowego TI – zgodnie z normą ISO 60216.

Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.
4. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu analizy 3 rodzajów tworzyw z nanowypełniaczami:
a) Odporności na żar i temperatury zapłonu rozżarzonym drutem – zgodnie z normą IEC 60695,
b) Palności wg UL 94 – test pionowy i poziomy

Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.

 1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1szt.) polegających na wykonaniu analizy 3 rodzajów tworzyw napełnionych nanocząstkami przez oznaczenie indeksu tlenowego zgodnie z normą ISO 4589-1/-2.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.
 2. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1szt.) polegających na wykonaniu badań 3 rodzajów tworzyw napełnionych nanocząstkami:
  a) biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych, zgodnie z normą ISO 22196,
  b) oceny działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne zgodnie z normą PN-EN ISO 846 obejmującą oznaczanie odporności na grzyby, oznaczanie efektu grzybostatycznego oraz oznaczanie odporności na bakterie.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.
  7. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1szt.) polegających na ocenie 3 rodzajów tworzyw polimerowych zawierających nanocząstki za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego :
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.07.2018 r.
 3. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na ocenie 3 rodzajów tworzyw polimerowych zawierających nanocząstki za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego, w szczególności określenie średniego wymiaru nanocząstek i ich rozkładu w polimerze.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.07.2018 r.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych punków przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych podpunktów przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuszcza wydłużenie terminu realizacji wykonywanych prac jednakże nie później niż do 31.08.2018 r.
  Oferta powinna być ważna nie krócej niż 120 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 70% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 30% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: office@panamedica.com.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.03.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i powinna być podpisana i opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem podpisania umowy o grant przez firmę PANAMEDICA Maciej Michalik z Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Maciej Michalik

Email: maciej.michalik@panamedica.com.pl

Telefon: +48503034164

Zapytanie 108-2018