logotypy-ue

Zapytanie 109/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PANAMEDICA Maciej Michalik

Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7 15-025 Białystok

NIP: 7752463396

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest:
1 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oceny działania antybakteryjnego włóknin zawierających 3 różne poziomy zawartości nanocząstek wykonane zgodnie z normą EN ISO 20743
Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie, zgłoszonych przez Zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.

 1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oceny 2 materiałów w postaci włókniny polipropylenowej SMS o dwóch różnych gramaturach i 2 materiałów w postaci włókniny polipropylenowej SMS o dwóch różnych gramaturach zawierających nanocząstki, pod względem zgodności z normą EN 13795 obejmującą wykonanie oznaczenia:
  b) Wytrzymałości na zrywanie w stanie suchym i mokrym zgodnie z normą EN 29073-3:1992,
  c) Wytrzymałości na wypychanie w stanie suchym i mokrym zgodnie z normą EN 13938-1,
  d) Odporności na penetrację płynów zgodnie z normą – EN 20811,
  e) Czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11737),
  f) Czystości pod względem cząstek stałych zgodnie z normą – ISO 9073-10,
  g) Pylenia zgodnie z normą- ISO 9073-10,
  h) Odporności na penetrację mikroorganizmów na sucho zgodnie z normą – ISO 22612,
  i) Odporności na penetrację mikroorganizmów na mokro zgodnie z normą- ISO 22610.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.
 2. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oceny 2 materiałów w postaci włókniny polipropylenowej SMS o dwóch różnych gramaturach i 2 materiałów w postaci włókniny polipropylenowej SMS o dwóch różnych gramaturach zawierających nanocząstki pod względem oznaczenia następujących parametrów:
  a) Wyznaczanie przepuszczalności powietrza wyrobów włókienniczych zgodnie z normą EN ISO 9237,
  b) Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie zgodnie z normą EN ISO 9073-4,
  c) Odporność na przebicie mechaniczne zgodnie z normą EN ISO 9073-5,
  d) Absorpcji zgodnie z normą EN ISO 9073-6,
  e) Wyznaczanie czasu przenikania cieczy zgodnie z normą EN ISO 9073-8,
  f) Określenie spływu cieczy zgodnie z normą EN ISO 9073-11,
  g) Określenie absorpcji powierzchniowej zgodnie z normą EN ISO 9073-12,
  h) Wyznaczanie wodoszczelności (spray impact) zgodnie z normą EN ISO 9073-17.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.
  4. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na wykonaniu oceny 1 materiału w postaci włókniny polipropylenowej SMS i 1 materiału w postaci włókniny polipropylenowej SMS zawierającej nanododatki pod względem oznaczenia następujących parametrów:
  ü Oporu elektrycznego właściwego zgodnie z normą EN1149-1,
  ü Oporu elektrycznego skrośnego właściwego zgodnie z normą EN 1149-2,
  ü Badania pomiaru zaniku ładunku zgodnie z normą EN 1149-3.

Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie zgłoszonych przez Zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. lub forma edytowalna np. doc.)
Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.

 1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na ocenie morfologii 3 materiałów w postaci włókniny polipropylenowej SMS zawierającego nanocząstki za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. i forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.
 2. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (1 szt.) polegających na ocenie 3 materiałów w postaci włókniny SMS zawierającego nanocząstki za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.
  Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
  – Metodologię przeprowadzonych prac,
  – Opis przeprowadzonych prac,
  – Wyniki i opis przeprowadzonych badań.
  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek w raporcie zgłoszonych przez Zamawiającego.
  Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (przesłanego e- mailem, format pdf. i forma edytowalna np. doc.)
  Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych punków przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych podpunktów przedmiotu zamówienia.
  Oferta powinna być ważna nie krócej niż 120 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Czas realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany czas realizacji liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: office@panamedica.com.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.03.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i powinna być podpisana i opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem podpisania umowy o grant przez firmę PANAMEDICA Maciej Michalik z Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Maciej Michalik

Email: maciej.michalik@panamedica.com.pl

Telefon: +48503034164

Zapytanie 109-2018