logotypy-ue

Zapytanie 11/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-08-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent sp.j.

Adres: 15-157 Białystok, ul. Rycerska 1L,Ł

NIP: 542-10-27-714

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie projektu nt. „Wstępna ocena możliwości zastosowania miejscowych gruntów spoistych do wykonywania zasypek obiektów liniowych budownictwa komunalnego”.
Uzasadnienie
Celem projektu jest rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacji w zakresie robót ziemnych. Zamiarem przedsięwzięcia jest uzyskanie wyników prac B+R wraz z opracowaniem nowych rekomendacji dotyczących szybkiej metody kontroli zagęszczenia gruntów spoistych wbudowywanych jako zasypka infrastruktury komunalnej.
Istnieje potrzeba wbudowywania miejscowych gruntów spoistych pozyskanych w czasie prowadzenia prac ziemnych związanych z budową różnego rodzaju sieci (kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i innych). Praktycznie nie ma szczegółowych wytycznych projektowych i wykonawczych w tym zakresie w polskich normatywach i literaturze. Projektanci w przeważającej liczbie dokumentacji zakładają w przypadku zalegania gruntów spoistych ich wydobycie, wywóz i wymianę na grunty niespoiste (najczęściej żwir lub pospółkę). Takie podejście generuje znaczne koszty. Ideą projektu jest zastosowanie uzdatnionych gruntów spoistych tak by spełniały kryteria nośności i odkształcalności. Głównym celem jest opracowanie rekomendacji odnośnie metody kontroli jakości zasypek wykopów wąskoprzestrzennych i zasypek budowli infrastruktury podziemnej wykonywanych z gruntów spoistych.

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w trzech etapach. Zamawiający udostępni w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą poligony badawcze oraz sprzęt i maszyny budowlane. W przypadku użycia sprzętu i maszyn budowlanych Zamawiający zapewni także ich obsługę.

 1. Etap 1 obejmuje przeprowadzenie, w porozumieniu i pod kontrolą Zamawiającego, prac studialnych oraz wizji lokalnych w zakresie ustalenia szczegółowego programu i harmonogramu badań. Pierwszy etap prac ma obejmować:
  – przeprowadzenie wizji lokalnej ze wstępnym wytypowaniem miejsc badań,
  – przeprowadzenie wstępnych badań podłoża,
  – ostateczny wybór rodzajów i metod badań polowych i laboratoryjnych,
  – opracowanie projektów modeli poletek doświadczalnych,
  – opracowanie szczegółowego harmonogramu badań.

Program badań ma obejmować zarówno badania polowe jak i laboratoryjne. Zamawiający jako zasadne uważa zaplanowanie następujących badań: badania makroskopowe, analiza sitowa i areometryczna, badania wskaźnika zagęszczenia, badania płytą VSS, badania lekką płytą dynamiczną, badania CBR dynamicznego, badania CBR statycznego (polowego), badania sondą DCP.

 1. Etap 2 obejmuje przeprowadzenie badań modelu podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem na poletku (w dole) doświadczalnym.
  Przewiduje się wykonania serii badań podłoża gruntowego według planu i harmonogramu opracowanego na Etapie 1. Zamawiający zakłada, że docelowy zakres i liczba badań zostanie ustalona w czasie prac Etapu 1. Wstępna ocena Zamawiającego przewiduje przeprowadzenie badań o liczebności:
  – badania makroskopowe – szt. 15
  – analiza sitowa – szt. 4
  – analiza areometryczna – szt. 4
  – płyta VSS – szt. 15
  – lekka płyta dynamiczna – szt. 30
  – CBR dynamiczny – szt. 30
  – CBR polowy – szt. 15
  – sonda DCP – 9 mb
  – badanie Proctora – szt. 8
  – opracowanie raportu z Etapu 2 badań
 2. Etap 3 obejmuje przeprowadzenie badań modelu podłoża z gruntu spoistego bez stabilizacji wapnem na poletku (w dole) doświadczalnym.
  Przewidywany zakres badań analogiczny jak w Etapie 2. Rozszerzeniu ulegnie część raportowa z uwagi na konieczność opracowania raportu całościowego.

Termin wykonania projektu: do 30.09.2018 r.

Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)x70%x100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To)x30%x100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017/DRA na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. ul. Rycerska 1L 15-157 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: : j.drabent@drabent.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 31.08.2017r. o godzinie: 15:00
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. ul. Rycerska 1L 15-157 Białystok

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych:
  drabent.pl oraz https://grantynainnowacje.pl.
  2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
  etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Drabent

Email: j.drabent@drabent.pl

Telefon: 502 161 210

Załączniki: