logotypy-ue

Zapytanie 112/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE”

Adres:

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok

NIP: 8212040830

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

 • 48320000-7 – Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
  • 48321100-5 – System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 • 1 sztuki licencji oprogramowania do tworzenia symulacji pożaru (produkt 1);
  • 1 sztuki licencji oprogramowania do projektowania systemów tryskaczy (produkt 2);
  • 1 sztuki licencji do projektowania wspomaganego komputerowo (produkt 3);

Opis poszczególnych części zamówienia:

1) Część 1 – Produkt 1- Oprogramowanie do tworzenia symulacji pożaru powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności:

 • tworzenie symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn;
  • modelowanie ruchu dymu, wymiany ciepła i rozprzestrzeniania się ognia;
  • możliwość pracy na wirtualnym modelu 3D;
  • możliwość sprawdzania różnych scenariuszy zagrożeń pożaru;
  • możliwość sprawdzenia, jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające oraz systemy przeciwpożarowe;
  • tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych;
  • zaawansowana weryfikacja dowolnych systemów oddymiających;
  • modelowanie rozprzestrzeniania się gazów o dowolnych parametrach;
  • baza urządzeń (czujniki dymu, tryskacze, zraszacze, termopary);
  • dokładne odwzorowanie pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • modelowanie rozwoju rzeczywistych pożarów poprzez zdefiniowanie reakcji pirolizy;
  • możliwość tworzenia modelu na bazie zaimportowanego pliku graficznego;
  • łatwy podgląd wyników pracy;
  • automatyczna obsługa wielordzeniowych procesorów;
  • obliczenia w każdej z sieci mogą być prowadzone niezależnie;
  • możliwość symulacji klastrowej;
  • import geometrii 2D jak i 3D;
  • automatyczne dopasowywanie obróconych elementów grafiki do siatki obliczeniowej;
  • możliwość modelowania kompletnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) z uwzględnieniem oraz definiowania charakteru odbywających się w nich przepływów;
  • możliwość odwzorowania pracy wentylatora z uwzględnieniem jego pełnej charakterystyki;
  • możliwość weryfikacji instalacji oddymiających pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków w czasie ewakuacji oraz prowadzenia akcji gaśniczej;
  • możliwość modelowania zarówno instalacji grawitacyjnych i mechanicznych;
  • możliwość dokładnej analizy i weryfikacji zaprojektowanej instalacji;
  • rozbudowane możliwości definiowania właściwości materiałów i powierzchni;
  • możliwość tworzenia elementów grzewczych;
  • możliwości budowania modeli systemów grzewczych;
  • możliwość generowania wykresów i wizualizacji rozkładu temperatur w czasie;
  • możliwość sprawdzenia wpływu urządzeń gaśniczych na przebieg pożaru w budynku oraz jego optymalizacji;
  • możliwość analizy współdziałania instalacji gaśniczych z systemami usuwania dymu;
  • możliwość modelowania uwolnień substancji palnych z instalacji;
  • możliwość obliczenia czasu niezbędnego do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej;
  • możliwość analizy wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję;
  • możliwość analizy transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru;
  • możliwość tworzenia modelu mieszaniny wybuchowej np. gaz-powietrze i sprawdzenia dla takiego przypadku zdolności wentylacji wyciągowej;
  • możliwość określenia wpływu pożaru na proces ewakuacji.

2) Część 2 – Produkt 2 – Oprogramowanie do projektowania systemów tryskaczy powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności:

 • możliwość obliczania i projektowania systemów tryskaczy;
  • możliwość hydraulicznych obliczeń przeciwpożarowych;
  • możliwość obliczania spadku ciśnienia zgodnie z formułą Hazena-Williamsa oraz z formułą Darcy’ego-Weisbacha;
  • możliwość przechowywania plików danych;
  • możliwość bezpośredniej kontroli danych wejściowych;
  • możliwość graficznego przedstawienia stosunków wodnych w sieci;
  • możliwość graficznego przedstawienia strat ciśnienia i prędkości przepływu;
  • układ reprezentacji izometrycznej;
  • wsparcie planów budowy budynków;
  • automatyczne pozycjonowanie tryskaczy;
  • możliwość wykonania dokumentów do prefabrykacji.

3) Część 3 – Produkt 3 – Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności:

 • kompatybilność z oprogramowaniem do projektowania systemów;
  • możliwość tworzenia rysunków 2D i dokumentacji;
  • możliwość wizualizacji i modelowania 3D;
  • środowisko typu CAD;
  • możliwość kopiowania fragmentów rysunków a także ich wykorzystania jako bazy przy tworzeniu nowych projektów.

Termin realizacji zamówienia (dla każdego z ww. produktów): do 30-06-2018 r.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór oferty w zakresie każdego z produktów od 1 do 3 zostanie dokonany w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:

 • Kryterium nr 1 – cena netto – waga 80%
  • Kryterium nr 2 – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach) – waga 20%

Każda część zamówienia będzie oceniania oddzielnie.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium 1 – cena netto

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

x=Xmin/(X i) *80

gdzie:

X – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
X min – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ofert
Xi – oznacza cenę badanej oferty

Kryterium nr 2 – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach).

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

L=Li/(L max) *20

gdzie:

L – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
L max – oznacza maksymalną licencję spośród wszystkich ofert
Li – oznacza licencję badanej oferty

W ramach niniejszego kryterium licencja na czas nieokreślony otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Ocena końcowa

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = KC + KL

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
KL – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Licencja”

Termin składania ofert:

 1. a) Ostateczny termin składania ofert upływa: 19-03-2018 r.
  b) Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
  c) Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone.
  d) W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,
  15-111 Białystok.
  e) Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: blim@whitemoose.com.pl .
  f) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. a) Prowadzą działalność gospodarczą bądź posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 „Oświadczenie”.
 2. b) Oferty mogą składać Wykonawcy niepowiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.

Sposób przygotowania oferty:
a) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu Wykonawcy z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać wszystkie zapisy określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze formularza oferty.
b) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być przygotowana w sposób czytelny.
c) Oferta powinna być podpisana i opieczętowana przez osoby/osobę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie – należy dostarczyć nie starszy niż 3 miesiące dokument rejestrowy KRS/CEIDG/DOKUMENT WYSTAWIONY W KRAJU, W KTÓRYM MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy).
d) Bez względu na wynik zapytania ofertowego wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
e) Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość poprawy oferty, o czym informuje Zamawiającego. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania i złożenia oferty.
f) Dokumenty muszą być w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, który przesłał ofertę w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego dostarczenia oryginału oferty.
g) Oferty w wersji papierowej powinny być trwale spięte.
h) Do oferty należy dołączyć specyfikację oprogramowania.

Pozostałe informacje:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – Produkty od 1 do 3 wymienione i opisane w przedmiocie zamówienia.
b) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d) Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
e) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
f) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
g) Wymagany termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
h) Zamawiający wykluczy wszystkie oferty, które nie będą spełniały zapisów w punktach od
1 do 7 niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Wymagane załączniki:

 • Specyfikacja oprogramowania
  • Dokument rejestrowy KRS/CEIDG
  • Upoważnienie (jeżeli dotyczy)
  • Załącznik nr 2 Oświadczenie

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Joanna Blim

Email: joanna.blim@whitemoose.com.pl

Telefon: 731-727-774

Zapytanie 112-2018