logotypy-ue

Zapytanie 114/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Farmer Serwis sp. z o.o.

Adres:

Poznańska 103 kod 18-400 Łomża

NIP: 718 214 02 93

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem badań jest otrzymanie produktu powstałego w wyniku zmieszania odpadów biologicznych (surowca pierwotnego ):
1. wióry i trociny drzew liściastych,
2. wióry i trociny drzew iglastych,
3. zrębki drzew iglastych 20/50 mm nie większa 50/50 mm
4. zrębki drzew liściastych 20/50 mm nie większa 50/50 mm
5. pellet 5-8 mm, z drzew liściastych
6. pellet 5-8 mm, z drzew iglastych
7. pellet z łupiny ziarna słonecznika – pellet 5-8 mm
z karbonizatem De POL 4 w różnych proporcjach tak by uzyskana mieszanina posiadała maksymalnie korzystne parametry energetyczne w powiązaniu z efektem ekologicznym.
Zakres prac B+R:
1. Prace badawcze dotyczące sprawdzenia możliwość łączenia się wosku z biomasą o różnej wilgotności od (w parametrze 1 % do 15%)
2. opracowanie optymalne metod produkcji granulatów ( pellet, zrębka ) z uzyskanych mieszanin .
3. Przeprowadzenie prób pozwalających na wyznaczenie parametrów brzegowych po spełnieniu których będzie możliwe uzyskanie trwałych form ( pellet/zrębka) na etapie mieszania bez konieczności stosowania dodatkowych do tego celu urządzeń.
4. Przeprowadzenie badań określających wpływ dodania karbonizatu DePOL 4 na zmniejszenie higroskopijności wytwarzanych mieszanin co pozwoli na wydłużenie okresu przechowywania wytwarzanych produktów energetycznych .
5. Analizie procesu spalania paliwa stałego (uzyskanej mieszanki DePOL 4 z materiałem pierwotnym, o optymalnych parametrach ) w różnych stężeniach, tak by uzyskana mieszanina posiadała maksymalnie korzystne parametry energetyczne w powiązaniu z efektem ekologicznym, a w szczególności:
– badanie kaloryczności mieszanek
– badanie emisji szkodliwych związków chemicznych do powietrza;
– badanie wpływu dodania wosków na zmniejszenie higroskopijności wytwarzanych mieszanin;
Potwierdzenie wykonanych badań ; raport B+R który będzie opisem przeprowadzonych badań i otrzymanych rezultatów w wyniku zastosowania odpowiednich rozwiązań i użyciu wskazanych w badaniach surowców, które ostatecznie dadzą innowacyjny produkt gotowy do wprowadzenia na rynek.
Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)x70%x100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To)x30%x100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście na adres : Farmer Serwis sp. z o.o. ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża
lub e-mailem: irena.podbielska@wp.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.03.2018 r. godz. 10.00
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Farmer Serwis sp. z o.o. ul. Poznańska 103 18-400 Łomża
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Irena Podbielska

Email: irena.podbielska@wp.pl

Telefon: 605 305 305

Zapytanie 114-2018