logotypy-ue

Zapytanie 117/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

bioalt sp. z o.o.

Adres:

Reymonta 32/34, 26-800 Białobrzegi
Biuro w Białymstoku : ul. Warszawska 6 lok. 32 , 15-063 Białystok

NIP: 1182111911

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest opracowanie wniosku i zgłoszenia go do Urzędu Patentowego RP dot. zastrzeżenia wynalazku – biopreparatu, który ogranicza emisje odorów z odpadów biodegradowalnych oraz zastrzeżenie technologii produkcji w.w. biopreparatu

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1. Usługi związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszenia wynalazku i technologii produkcji
2. Reprezentacji Wnioskodawcy przed Urzędem Patentowym RP
3. Wniesienie odpowiednich opłat związanych z procedurą zgłoszenia i uzyskania praw ochronnych
4. Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pisma urzędowe dotyczące zgłoszonego wzoru przemysłowego, uzgadniające ostateczny zakres ochrony i kształt zgłoszenia.

Kod CPV
79120000-1
Nazwa kodu CPV
Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)x70%x100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To)x30%x100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście na adres : Bioalt sp. z o.o. ul. Warszawska 6/32 , 15-063 Białystok
lub e-mailem: j.rewucki@bioalt.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20.03.2018 r. godz. 10.00
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Bioalt sp. z o.o. ul. Warszawska 6/32 , 15-063 Białystok
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
    3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu wyboru Wykonawcy

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jarosław Rewucki

Email: j.rewucki@bioalt.pl

Telefon: 662 279 581

Zapytanie 117-2018