logotypy-ue

Zapytanie 118/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Green Managment Group sp. z o.o.

Adres:

Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

NIP: 5213598343

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego sterowania do małych kompostowni. Program ma obsługiwać kontenery kompostujące. Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji:
a) Zdalnego uruchamiania i wyłączania zasilania procesu przetwarzania materiału w 3 trybach pracy kompostowni
b) Możliwości programowania i ustawiania harmonogramu pracy kompostowni.
c) dostosowanie pracy wentylatora w zależności od temperatury wsadu i temperatury w środku kontenera przetwarzanego materiału
d) odczytu parametrów procesu fermentacji kompostowania odpadu biologicznego (wsadu do kompostowni), przede wszystkim temperaturę wsadu z możliwością generowania wykresów oraz eksportu danych do excel-a
e) Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie procesem kompostowania (głównie poprzez automatyczne uruchamianie urządzeń : częstości i intensywności napowietrzania mieszadła i wentylatora.
f) Oprogramowanie powinno zwizualizować pozycję GPS obiektu,
g) Oprogramowanie powinno obsługiwać czujnik zamknięcia klapy i czujnik wypełnienia kontenera.
h) Oprogramowanie kontenera – System zarządzający jego pracą powinien mieć możliwość obsługi przez Internet

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: lub przesłać e-mailem na adres: hm@gmgroup.biz
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20.03.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:
Green Managment Group sp. z o.o.
Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Hanna Marliere

Email: hm@gmgroup.biz

Telefon: +48 608 087 127

Zapytanie 118-2018