logotypy-ue

Zapytanie 119/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Artforms Sp. z o.o.

Adres:

Al. Wojska Polskiego 109
19-100 Mońki

NIP: 546-139-15-44

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Artforms Sp z o.o jest pracownią stolarską, połączoną z biurem projektowo-konstrukcyjnym oraz nowoczesnym zapleczem maszynowym. W celu zwiększenia wydajności oraz poprawy jakości procesu projektowego i produkcyjnego zamierzamy zakupić licencję na oprogramowanie umożliwiające projektowanie, wizualizację, wycenę, generowanie dokumentacji montażowej i produkcyjnej oraz sterowanie maszynami numerycznymi CNC.
Minimalne wymagania techniczne:
– projektowanie na bazie elektronicznej dokumentacji przesłanej przez projektanta lub klienta,
– projektowanie na bazie dokumentacji tradycyjnej,
– przygotowywanie dokumentacji 3D, a także możliwości zastosowania wzornictwa w szybkim tempie, poprzez dostępne wzory dostępne w bazie firmy,
– wykonywanie rysunków złożeniowych,
– przygotowanie kompletnej dokumentacji do zleceń dla podwykonawców,
– automatyczne przygotowanie dokumentacji technologicznej dla produkcji,
– wykonywanie zapotrzebowania na materiały dla realizacji danego zlecenia,
– definiowania elementów wielowarstwowych (płyta okleiny, forniry, obrzeża) oraz automatyczne okuwanie,
– kalkulacja kosztów materiałowych,
– automatyczne wygenerowanie wyceny listy części i listy rozkroju,
– optymalizacja cięcia płyt na formatki – współpraca z systemem informatycznym do optymalizacji,
– automatyczne pisanie programów CAM na maszyny sterowane numerycznie CNC w zakresie 5 płynnych osi,
– zintegrowany system typu CAD/CAM (modelowanie parametryczne różnorodnych kształtów i konstrukcji elementów, łatwa weryfikacja sumaryczna powierzchni w różnych objętościach),
– musi pozostać zachowana pełna asocjatywność pomiędzy modułami CAD/CAM,
– możliwość modelowania bez konieczności użycia szkicownika,
– opracowywanie kodów kreskowych dla elementów mebli i gotowych produktów,
– pełne wykorzystanie możliwości maszyn 5-osiowych,
– system musi mieć możliwość wykorzystania funkcji CAD w module CAM,
– system musi posiadać opcjonalny moduł końcówkę sprzedażową dla salonów sprzedaży (B2B, B2C),
– koszt wsparcia technicznego i aktualizacji w kolejnych latach nie może przekraczać 11% cen katalogowych oprogramowania rocznie,
– oprogramowanie CAD/CAM musi być jednego producenta,
– system musi minimalnie posiadać następujące 5 osiowe operacje ( frezowanie bokiem narzędzia po wskazanych powierzchniach swobodnych, 5 osiowe frezowanie czołem narzędzia po powierzchniach b-surface z zachowaniem zadanego kąta pomiędzy osią narzędzia i materiałem, grawerowanie 5 osiowe po powierzchniach swobodnych, b-surface, 5 osiowa obróbka kieszeni, symulacja pracy maszyny w obróbkach 5 osiowych z jednoczesnym wykrywaniem kolizji, konwersja obróbek 3 osiowych do 5 osiowych płynnych,
– możliwość zarządzania polami obróbczymi, pozycjami ssawek, pozycjami chwytaków,
– automatyczne generowanie operacji dla otworów, frezowań i nacięć piłką na wszystkich płaszczyznach elementu, a co za tym idzie sterowanie dodatkowymi agregatami pionowymi poziomymi i kątowymi. Sterowanie posuwem w zależności od kierunku usłojenia elementu. Sterowanie i optymalizacja wiercenia rampami wiercącymi pionowymi i poziomymi. Generowanie programów z uwzględnieniem obrzeży na obrabianym elemencie. Funkcjonalność pozwalająca automatycznie generować obróbki dla wieloelementowych złożeń,
– dedykowany moduł do o uproszczonym interfejsie od pełnego środowiska CAD do planowania umeblowania pomieszczeń. Proces projektowania zabudowy odbywa się na podstawie bibliotek,
– zamawiający zastrzega że interesują go zintegrowane systemy CAD/CAM tworzone i rozwijane przez jednego producenta na jednej gwarancji.

Termin wykonania ww usługi do 31.05.2018 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.
W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
  Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
  Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
  Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
  gdzie:
  Cn – najniższa zaproponowana cena netto
  Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
  Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
  Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
  Kt = (Tn/To) x 20% x 100
  gdzie:
  – Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
  – To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
  – Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
  Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
  K = Kc + Kt
  gdzie:
  K – liczba punktów w ocenie końcowej
  Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
  Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
  Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: info@artforms.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20.03.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Artforms Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 109, 19-100 Mońki
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  8. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl/zapytania-ofertowe/

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Norbert Ogrodniczek

Email: info@artforms.pl

Telefon: 603 638 755

Zapytanie 119-2018