logotypy-ue

Zapytanie 123/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

elplus Patryk Ciszewski

Adres:

Gen. Władysława Sikorskiego 6a lok. 7
15-667 Białystok

NIP: 8442041738

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa systemu wspomagającego projektowanie automatyki przemysłowej, klasy CAD/CAM/CAE. Oprogramowanie zawierające użyteczności dla konfiguracji elektrycznej.
Oferowany system musi posiadać minimum funkcjonalności takie jak:
• obsługa bez ograniczeń stron schematowych
• obsługa norm IEC 61346 / 61355, JIC, NFPA, GOST, GB
• zintegrowane i obszerne funkcje edycji schematów
• zarządzanie strukturami projektów
• nawigatory: zasobów, listew zaciskowych, PLC, kabli, połączeń, strzałek pot., potencjałów
• wbudowane biblioteki symboli zgodne z normami
• inteligentna archiwizacja projektów
• inteligentny dobór aparatury do symboli w projekcie
• automatyczna numeracja przewodów w dowolnym formacie użytkownika
• możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie
• automatyczny spis treści
• automatyczne przetwarzanie projektu w dokumentację materiałową i montażową
• generacja planów kabli, zacisków, wtyczek, listy połączeń
• przeglądy sterowników PLC, kabli, złączek, potencjałów
• sprawdzanie poprawności projektu pod kątem możliwych logicznych i projektowych błędów
• eksport / import do formatów DXF/DWG, logiczny PDF, formatów graficznych, MS Excel
• zabudowa paneli montażowych
• edycja statycznych i dynamicznych formularzy zestawieniowych
• możliwość zainstalowania na wielu stanowiskach
• tworzenie schematów blokowych, wielostronicowych
• tworzenie makr urządzeń
• możliwości zapisania projektu do jednego pliku o rozszerzeniu *.zw1
• możliwości zapisania projektu bazowego z danymi zasadniczymi do jednego pliku o rozszerzeniu *.zx1
• eksport projektu do formatu logicznego PDF oraz import komentarzy z wyeksportowanego projektu do systemu, celem wprowadzenia poprawek w oryginalnym projekcie
• praca wielojęzykowa (automatyczne tłumaczenia, zarządzanie słownikiem)
• rewizje – historia zmian w projekcie
• rozszerzony moduł PLC – nawigator PLC i BUS , wymiana list I/O ze sterownikami
• schematy jednokreskowe zsynchronizowane ze schematami wielokreskowymi, wiązkowanie
• zarządzanie projektem
• zestawienia graficzne
• status rewizji wiązkowanie (zbieranie kilku połączeń w jedno)
Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zakres prac:
• zakup licencji

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 90%
2. Warunki płatności – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kp = (Po/Pn) x 10% x 100
gdzie:
– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin płatności
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kp
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą elektroniczną na adres: biuro@elplus.com.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.03.2018 r. o godzinie: 16:00

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
  2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Patryk Ciszewski

Email: biuro@elplus.com.pl

Telefon: 511515862