logotypy-ue

Zapytanie 124/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „STELMET„ PAWEŁ BIAŁOZOR KAROL BIAŁOZOR SPÓŁKA CYWILNA

Adres:

GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 69
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 9662023111

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej opracowanie prototypu innowacyjnego Carportu EV, wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP oraz niezbędnej do uzyskania certyfikatu CE.
Zakres prac będzie obejmował:
I. Opracowanie zintegrowanego schematu komponentów: ładowarki, akumulatora i konstrukcji:
1. carport z magazynem energii
2. carport z ładowarką EV
3. carport z ładowarką EV i magazynem energii
II. Opracowanie systemowego i modułowego montażu dla 1 carportu i dla szeregu:
Każdy z trzech rodzajów carportu musi mieć możliwość łączenia się ze sobą w sposób szeregowy pod względem konstrukcji i instalacji PV.
III. Opracowanie podpory nośnej dla zadaszenia (generator PV) jako główny blok konstrukcji, w której może znajdować się ładowarka i magazyn energii wraz z pozostałą instalacją PV.
IV. Opracowanie schematu blokowej konstrukcji (konstrukcja carportu + konstrukcja wraz z ładowarką + konstrukcja z magazynem energii).
Na wyżej wskazany zakres prac zostanie podpisana umowa na realizację. Umowa będzie wskazywała, iż zgłaszającym i wyłącznym właścicielem praw do rozwiązań opracowanego prototypu produktu będzie firma występująca o przyznanie grantu na innowację tj. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „STELMET„ PAWEŁ BIAŁOZOR KAROL BIAŁOZOR SPÓŁKA CYWILNA. Osoby biorące udział w opracowaniu nowego prototypu produktu mogą zostać wskazane w zgłoszeniu patentowym jako twórcy. Podmiot realizujący projekt badawczy będzie mógł korzystać z opracowanych wyników wyłącznie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 100%,

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.
Wartości punktowe w powyższym kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: pawel.bialozor@stelmet.net.
  2. Do dnia 22.03.2018 r. do godziny 12.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://grantynainnowacje.pl.
  5. Oferty i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą – Oferentem.
  2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.08.2018.
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Paweł Białozor

Email: pawel.bialozor@stelmet.net

Telefon: 603607294

Zapytanie 124-2018