logotypy-ue

Zapytanie 125/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski

Adres:

Szosa Baranowicka 72 D
15-522 Białystok-Zaścianki

NIP: 5420203379

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie propozycji konstrukcji innowacyjnego opakowania przeznaczonego dla produktów spożywczych. Opakowanie to ma się charakteryzować następującymi parametrami bazowymi:
– Materiał: laminat na bazie polietylenu z folią barierową np. poliamid lub poliester, dopuszcza się również materiał łączony z papierem krafy,
– Kształt – płaskie dno, umożliwiające łatwe ustawianie produktu na półkach sklepowych oraz w transporcie,
– Zgrzewy – dostosowane do materiału oraz kształtu (zapewniające odpowiednią sztywność i „pamięć kształtu”),
– Zamknięcie – system umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie, zabezpieczające świeżość produktu,
– Pojemność – uwzgledniająca możliwości technologiczne zakładu, tj. szerokość materiału wejściowego maksymalnie 1200 mm, grubość składowych >300mikronów.
W zakres usługi badawczej wchodzi:
1. Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych (1 szt. ) obejmujących:
a) Przeprowadzenie analizy porównawczej dotychczasowych konstrukcji opakowań w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski z konstrukcjami planowanymi do wdrożenia w odniesieniu do oczekiwań klientów (parametry bazowe).
b) Rozpoznanie najnowszych trendów na rynku opakowań w dostępnych bazach danych.
c) Przeprowadzenie badań nowej konstrukcji pod kątem wytrzymałości, szczelności zamknięcia, pakowności rozumianej jako pojemność opakowania oraz pakowności pod kątem transportu i magazynowania (przebadanie pod kątem ww. cech 2 konstrukcji: nowej i dotychczas stosowanej w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski, co łącznie daje min. 20 próbek każdej konstrukcji). Materiał niezbędny do przeprowadzenia ww. opisanych badań dostarczy Zamawiający.
d) Przedstawienie propozycji konstrukcji innowacyjnego opakowania.
e) Opis procesu technologicznego z uwypukleniem istotnych punktów dla planowanej do wdrożenia innowacji (pod kątem procesu produkcji i parku maszynowego).
Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
– Metodologię przeprowadzonych prac,
– Opis przeprowadzonych prac,
– Wyniki i opis przeprowadzonych badań,
– Propozycję konstrukcji innowacyjnego opakowania w oparciu o opis procesu technologicznego,
– Nietechniczne streszczenie raportu.
Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. i forma edytowalna np. doc.).
Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.
Dane technologiczne stanowiące tajemnicę Przedsiębiorstwa Produkcyjnego D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski udostępnione zostaną wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy.
Maksymalny termin wykonania ww. prac do 31.07.2018 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski Szosa Baranowicka 72 D, 15-522 Białystok-Zaścianki lub przesłać e-mailem na adres: p.daniluk@dklamin.com.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.03.2018 r., o godzinie 12.00.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski Szosa Baranowicka 72 D, 15-522 Białystok-Zaścianki
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Paweł Daniluk

Email: p.daniluk@dklamin.com.pl

Telefon: 607-986-927

Zapytanie 125-2018