logotypy-ue

Zapytanie 127/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

D-TECH Sp. z o.o.

Adres:

Gen. Władysława Andersa 40 A
15- 113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji umożliwiającej scentralizowane zarządzanie projektami informatycznymi. Dostarczona licencja musi umożliwiać zaimplementowanie oraz będzie miało wpływ na procesy realizowane w firmie takie jak:
a) proces oceny rentowności nowych projektów utrzymaniowych
b) proces oceny rentowności nowych projektów programistyczno – analitycznych
c) proces rozliczania projektów realizowanych przez firmę
d) proces alokacji zasobów w ramach realizowanych umów
e) proces kolejkowania zadań pracownikom
Licencja na dostarczoną aplikację, która będzie działać w technologii klient – serwer musi umożliwiać pracę przez przeglądarkę internetową (tj. Internet Explorer Chrome, Mozilla). Licencja powinna umożliwiać grupowanie realizowanych zadań w projekty d8la których będzie możliwe określenie atrybutów standardowych metodologii zarządzania projektami wykorzystywanych przez firmę.
Licencja powinna umożliwiać pracę w trybie online oraz na danych bez połączenia z serwerem. W momencie połączenia się z serwerem program powinien zaktualizować dane z przechowywanymi na serwerze. Licencja musi umożliwiać pracę dla 10 osób zarówno online jak i bez połączenia z serwerem. Ze względy na wykorzystanie w Firmie technologii Microsoft aplikacje musi wspierać integrację pomiędzy aplikacjami Sharepoint oraz pakietu Office.
Licencja powinna umożliwiać wprowadzenie zadań, zasobów, pracowników kosztów oraz na wzajemne ich powiązanie. Licencja powinna umożliwiać tworzenie projektów zgodnie z metodyką „od góry do dołu” oraz „z dołu do góry”.
Licencja na dostarczone oprogramowanie powinna posiadać możliwość określania różnego poziomu uprawnień dla użytkowników aplikacji. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia projektów na podstawie szablonów projektów. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia projektów poprzez podanie nazwy projektu, daty rozpoczęcia oraz czasu trwania, łączyć ze sobą w projekty wzajemnie zależne. Licencja powinna zezwalać na synchronizację zadań z programem Microsoft Outlook. W ramach założonego projektu musi być możliwość określenia w formie kalendarza dni oraz godzin pracy w jakich jest realizowany projekt, oraz definiować zasady pracy w nadgodzinach, powinno być sygnalizowane przeciążenie oraz nieoptymalnego wykorzystania zasobów. W sekcji projekt powinna być możliwość dodawania zadań do realizacji. Stworzone zadanie powinno mieć możliwość określenia trybu realizacji ręczny (ten tryb nie będzie wyliczał automatycznie i przeliczał dat rozpoczęcia oraz zakończenia zadania) oraz tryb automatyczny (który będzie wyliczał i przeliczał daty rozpoczęcia i zakończenia zadania).
Licencja powinna umożliwiać tworzenie zadań do realizacji, cyklicznych, sumarycznych oraz punktów kontrolnych, tak aby była możliwość narzucenia zadaniom jednego z podstawowych rodzajów: o stałej pracy, o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania, czas zakończenia projektu w momencie zmiany czasu realizacji zadań musi się automatycznie przeliczać. Powinna istnieć możliwość ustawienia planu bazowego dla projektu, który będzie punktem odniesienia czasu poświęconego na realizację zadań do czasu założonego na etapie tworzenia projektu.
Licencja powinna umożliwiać określanie wzajemnych relacji pomiędzy zadaniami w projekcie, gdzie w zależności od typu wydłużenie lub skrócenie czasu wpływa lub nie na czas wykonania kolejnego. Dla stworzonego zadania powinna być możliwość przydzielenia pracowników realizujących, kosztów oraz niezbędnych zasobów. Sekcja zadania powinna posiadać narzędzie służące do aktualizacji informacji o wykonaniu zadania (np. stopień realizacji) oraz edycji właściwości wybranego zadania. Licencja powinna umożliwiać określenie kolejności pomiędzy zadaniami. Powinna istnieć możliwość eksportu danych zawartych projekcie do formatów pakietu Microsoft Office.
Licencja powinna umożliwiać zarządzanie pracownikami. Dla każdego z pracowników musi istnieć możliwość określenia dni pracy, trybu oraz kwoty wynagrodzenia za godziny pracy jak i nadgodziny.
Licencja dla widoków tabelarycznych powinna umożliwiać sortowanie i filtrowanie zawartych danych. Powinny być dostępne co najmniej trzy typu widoków to jest: widok wykresu, arkusza i formularza. Widok wykresu powinien gromadzić dane co najmniej w widokach wykresu Gantta oraz diagramu sieciowego.
Widok arkusza powinien być widokiem tabelarycznym, w wierszach i kolumnach zawierać informację o zadaniach lub zasobach. Każdy wiersz powinien posiadać numer zaś kolumna dane opisujące zasób bądź zadanie.
Widok formularza powinien zawierać informacje o zadaniach lub zasobach w formie uporządkowanych danych. Widok powinien umożliwiać dokonanie zmiany poprzez dwuklik na zaznaczonym elemencie.
Licencja musi posiadać scentralizowany panel umożlwiający generowanie raportów wskazujących obciążenie kosztów, zasobów oraz zadań w formie raportów wizualnych które można wyeksportować do plików pakietu Microsoft Office. Licencja powinna umożliwiać wskazanie potencjalnych problemów w programie oraz czynniki ryzyka związane z projektem.
Licencja powinna umożliwiać tworzenie procesów biznesowych, wspierając tworzenie przepływów pracy za pomocą protokołów zgodnych z Microsoft Visio i Sharepoint Designer. Licencja powinna umożliwiać użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach tworzyć przestrzenie do publikowania dokumentów.
Cena oferty musi zawierać całkowity koszt wymagany to uruchomienia i funkcjonowania aplikacji dla 10 użytkowników. Dostarczona licencja nie może posiadać ograniczenia na rozmiar bazy danych. Wykonawca udzieli na aplikację rocznej gwarancji w trakcie której jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zgłoszonych błędów i problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji.
W wyniku zrealizowanie dostawy licencji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :
a) Licencję wyłączoną, bezterminową na oprogramowanie
b) Protokół odbioru, dokumentację instalacji i konfiguracji oprogramowania na środowisku produkcyjnym,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Termin wykonania ww. prac do 31.07.2018r.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: piotr.pelszyk@d-tech.com.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.03.2018r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Pełszyk

Email: piotr.pelszyk@d-tech.com.pl

Telefon: 733261300

Zapytanie 127-2018