logotypy-ue

Zapytanie 129/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Beta Mix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres:

Jesiennych Liści 15, Porosły, 16-070 Choroszcz

NIP: 9662119489

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące:
1. Przeprowadzenia badań właściwości termicznych wybranych rodzajów wosku. Wybór rodzajów badań oraz gatunków wosków ustala Wykonawca. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowanie wstępnej receptury/metody w zakresie termicznego przygotowania wosku do odlewania.
2. Przygotowanie w konsultacji z Zamawiającym planu, według którego odlane zostaną prototypowe modele/formy, z uwzględnieniem wcześniej wykonanych badań właściwości termicznych wosku. Zakłada się, że w ramach zamówienia wykonanych zostanie 22 odlewy prototypowych modeli. Prototypowe modele zostaną ustalone z Zamawiającym. W przypadku, kiedy zamierzony efekt zostanie osiągnięty w mniejszej liczbie odlewów i zostanie potwierdzony dwoma dodatkowymi odlewami, wówczas prace będą uważane za zakończone. Za efekt zamierzony uważa się uzyskanie ciągłej wierzchniej warstwy odlewu bez pęknięć i porów do głębokości minimum 30 mm licząc prostopadle od powierzchni detalu. W przypadku problemów z odlewami pracę należy kierować tak, żeby 22 odlewy były odlewami finalnymi, w najlepszej możliwej do uzyskania postaci. Przewiduje się możliwość wykonania dodatkowych 3 odlewów. Po wykonaniu maksymalnej liczby 25 odlewów, prace zostaną uznane za zakończone bez względu na jakość uzyskanych odlewów. Odlewy będą dotyczyły form wielkogabarytowych takich jak np. eliptycznych, płytowych lub innych, które w toku badań okażą się przydatne/właściwe.

 1. Badania stanowiskowe zostaną rozpoczęte na przygotowanych przez Zamawiającego formach pierwotnych, których konstrukcja będzie konsultowana z Wykonawcą. Zadanie Wykonawcy polegać będzie na rozwiązaniu problemu wylewania masy woskowej, tak żeby uzyskać zadowalający efekt zamierzony. Należy zakładać, że może wystąpić konieczność modyfikacji konstrukcji pierwotnych form, w czym niezbędna będzie konsultacja Wykonawcy.
 2. Podczas realizacji badań Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac związanych z odlewaniem modeli, przekazywania informacji z tym związanych dla Zamawiającego. Koordynacja prac ma polegać na przygotowaniu wszystkich zaleceń co do samego procesu odlewania wosku w zakresie warunków i parametrów procesu odlewania oraz warunków otoczenia zewnętrznego. Dodatkowo, na podstawie wyników prac, Wykonawca będzie konsultował z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego projektowanie i wykonanie stanowiska badawczego. Dotyczy to także udziału w ewentualnych modyfikacjach dotychczasowych konstrukcji form oraz stanowiska badawczego pod względem wymogów prawidłowego odlewania wosku.
 3. Zakłada się, że odlewany będzie jeden konkretny gatunek wosku, chyba że jego cechy fizykochemiczne zmuszą do poszukiwania gatunku zastępczego. W sytuacji kiedy Wykonawca zdecyduje, że wstępnie wybrany gatunek wosku nie spełnia kryteriów jakościowych, przewiduje się próby z udziałem innego wosku. Dopuszcza się badania z udziałem maksymalnie 3 rodzajów wosku lub kompozycji na ich bazie. Maksymalna liczba odlewów, bez względu na ilość gatunków wosku/kompozycji – 25 odlewów.
 4. Po opracowaniu technologii odlewania wosku, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania opisu opracowanej metodyki.
 5. Przygotowanie raportu końcowego z badań. Raport będzie zawierał wyniki badań oraz wybranych testów odlewniczych, jak też wyniki ostatecznego odlewania wyrobów. Raport i wyniki badań zostaną wykorzystane jako dokumentacja dla rzecznika patentowego, pod warunkiem, że realizowane zagadnienie będzie miało znamiona wynalazku. Za przygotowanie wniosku patentowego odpowiada Zleceniodawca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania informacji i sporządzania opisów niezbędnych do przygotowani wniosku patentowego przez rzecznika patentowego.
 6. W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
  a. ścisłej współpracy z Wykonawcami zamówienia,
  b. wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
  c. udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą poligonów badawczych.

Kody CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Kryterium Waga
Cena 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium CENA liczony będzie wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
————————————- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Beta Mix Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesiennych Liści 15, Porosły, 16-070 Choroszcz w terminie do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabycie usług badawczo-rozwojowych”. Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres beta.mix@wp.pl jako skan podpisanych dokumentów.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
  3. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
  4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zwierać:
  a. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
  b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Termin realizacji zamówienia
  Nie dłużej niż do 31 lipca 2018 r.
 2. Wymagania wobec Oferenta (kryterium formalne) – warunek dopuszczający udział w postępowaniu:
  a. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  b. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Załącznika 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  c. Nie spełnienie kryterium formalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania

Oferta, która nie spełnia niżej wymienionych warunków zostanie odrzucona:
a. zostanie złożona po terminie składania ofert,
b. nie spełni warunku dopuszczającego, określonego w punkcie III.2 Zapytania ofertowego,
c. okres wykonania przedmiotu zamówienia będzie dłuższy niż do dnia 31 lipca 2018 r.,
d. okres ważności oferty będzie krótszy niż 90 dni od ostatniego dnia składania ofert,
e. oferta zostanie podpisana przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
f. jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
b. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
c. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
d. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
e. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
f. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Jacek Choiński, tel. +48 517 611 538, e-mail: beta.mix@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Choiński

Email: beta.mix@wp.pl

Telefon: +48 517 611 538

Zapytanie 129-2018