logotypy-ue

Zapytanie 130/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Beta Mix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres:

Jesiennych Liści 15, Porosły, 16-070 Choroszcz

NIP: 9662119489

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące:
1. Opracowania projektu stanowiska badawczego wraz z dwoma wielkogabarytowymi formami do zalewania masy woskowej. Projekt stanowiska badawczego ma być konsultowany na bieżąco z Zamawiającym i wyznaczoną przez niego osobą, która będzie odpowiedzialna za opracowanie metody lub technologii zalewania masy woskowej celem opracowania stanowiska badawczego i form spełniających wymogi powyższej technologii.
2. Wstępne założenia co do stanowiska badawczego:
a. rama wsporcza stanowiska około 3,5 m długości, 100 cm szerokości i 80 cm wysokości z możliwością regulacji poziomej konstrukcji ramy,
b. stanowisko powinno być spełniać następujące wymagania:
i. możliwość zamontowania pierwszej formy cylindrycznej lub eliptycznej do wylewania masy woskowej o długości około 3,5 m o kształcie cylindrycznym/eliptycznym,
ii. możliwość zamontowania drugiej formy cylindrycznej lub eliptycznej do wylewania masy woskowej o długości około 100 cm o kształcie cylindrycznym/eliptycznym,
iii. możliwość zamontowania trzeciej formy do wylewania masy woskowej w kształcie płyty o wymiarach około szer. x dł. x wys. = 100 x 80 x 14 cm,
iv. możliwość rozczłonkowania form bez konieczności zdejmowania ich ze stanowiska, po uformowaniu w nich wosku. Pozwoli to na zbadanie powierzchni lub struktury wosku po jego zastygnięciu bezpośrednio na stanowisku.
v. umożliwiać pomiar temperatury stygnącej masy w wybranych miejscach konstrukcji za pośrednictwem termoelementów,
vi. umożliwiać pomiar temperatury w czasie rzeczywistym w wybranych miejscach konstrukcji,
vii. umożliwić wykonywanie badania struktury wosku poprzez tradycyjne skrawanie za pośrednictwem napędu mechanicznego do obracania,
viii. umożliwiać bezpieczne skrawanie masy (tak jak przy tradycyjnym toczeniu) do głębokości 30 mm licząc prostopadle od powierzchni detalu,
ix. stanowisko powinno być wyposażone w wannę o pojemności nie mniejszej jak 200 l do roztapiania wosku z możliwością regulacji temperatury jego roztapiania.
3. Zaprojektowanie 2 wielkogabarytowych form do wylewania masy woskowej w uzgodnieniu z Zamawiającym i wyznaczoną przez Zamawiającego osobą, zgodnie z następującymi założeniami:
i. Pierwsza forma o długości około 3,5 m o kształcie cylindrycznym /eliptycznym (do wyboru) z rdzeniem eliptycznym w środku. Zakłada się sprawdzenie różnych średnic rdzeni cylindrycznych lub eliptycznych formy w zależności od wytycznych Wykonawcy nr 1. Zakłada się użycie do 4 rodzajów rdzeni w zależności od wyników badań. Zakłada się, że w formie cylindrycznej lub eliptycznej (do wyboru) obudowa zewnętrza będzie miała średnicę około 400mm. Przestrzeń formy do wylania masy woskowej ma być szczelna i nie będzie wymagać przy każdorazowym formowaniu masy dodatkowego uszczelniania. Obudowa zewnętrzna formy składać się będzie z dwóch półkolistych części, które będą składane do formowania i rozkładane po wykonaniu operacji zalewania. Jednocześnie forma ta ma mieć otwór wlewowy na całej jej długości.
ii. Druga forma o długości około 100 cm o kształcie cylindrycznym /eliptycznym (do wyboru) z rdzeniem eliptycznym w środku. Zakłada się sprawdzenie różnych średnic rdzeni cylindrycznych lub eliptycznych formy w zależności od wytycznych Wykonawcy nr 1. Zakłada się użycie do 4 rodzajów rdzeni w zależności od wyników badań. Zakłada się, że w formie cylindrycznej lub eliptycznej (do wyboru) obudowa zewnętrza będzie miała średnicę około 550 600mm. Przestrzeń formy do wylania masy woskowej ma być szczelna i nie będzie wymagać przy każdorazowym formowaniu masy dodatkowego uszczelniania. Obudowa zewnętrzna formy składać się będzie z dwóch półkolistych części, które będą składane do formowania i rozkładane po wykonaniu operacji zalewania. Jednocześnie forma ta ma mieć otwór wlewowy na całej jej długości.
iii. Trzecia forma szczelna wielokrotnego użytku o kształcie płyty o wymiarach około szer. x dł. x wys. = 100 x 80 x 14 cm z możliwością częściowego rozformowania elementów bocznych/brzegowych do wysokości około 9 cm.

 1. Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie wielkogabarytowego formowania masy woskowej przy zastosowaniu się do założeń technologicznych Wykonawcy nr 1 oraz przedstawianiu i prezentowaniu wyników poszczególnych testów odlewniczych Wykonawcy nr 1. Ilość testów odlewniczych nie większa niż 25.
  5. Opracowanie wstępnej koncepcji rozwiązania linii technologicznej do wielkogabarytowego formowania masy woskowej
  6. Przygotowanie rysunków wraz z opisem koniecznych do zgłoszenia patentowego.
  7. W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
  a. ścisłej współpracy z Wykonawcą,
  b. wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
  c. udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą poligonów badawczych.

Kody CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Kryterium Waga
Cena 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium CENA liczony będzie wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
————————————- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Beta Mix Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesiennych Liści 15, Porosły, 16-070 Choroszcz w terminie do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabycie usług badawczo-rozwojowych 2”. Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres beta.mix@wp.pl jako skan podpisanych dokumentów.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
  3. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
  4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zwierać:
  a. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
  b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Termin realizacji zamówienia
Nie dłużej niż do 31 lipca 2018 r.

Wymagania wobec Oferenta (kryterium formalne) – warunek dopuszczający udział w postępowaniu:
a. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Załącznika 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
c. Nie spełnienie kryterium formalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.

Oferta, która nie spełnia niżej wymienionych warunków zostanie odrzucona:
a. zostanie złożona po terminie składania ofert,
b. nie spełni warunku dopuszczającego, określonego w punkcie III.2 Zapytania ofertowego,
c. okres wykonania przedmiotu zamówienia będzie dłuższy niż do dnia 31 lipca 2018 r.,
d. okres ważności oferty będzie krótszy niż 90 dni od ostatniego dnia składania ofert,
e. oferta zostanie podpisana przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
f. jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
b. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
c. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
d. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
e. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
f. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Jacek Choiński, tel. +48 517 611 538, e-mail: beta.mix@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Choiński

Email: beta.mix@wp.pl

Telefon: +48 517 611 538

Zapytanie 130-2018