logotypy-ue

Zapytanie 132/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Amerpol Karton sp. z o.o.

Adres:

Białostoczek 20
15-592 Białystok

NIP: 9661329078

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa wykonania badań nad nowym podejściem produkcji wysoko przetworzonych opakowań z tektury falistej oraz audytu technologicznego. W ramach zamówienia ma powstać:
CZĘŚĆ I, USŁUGA BADAWCZA:
1) Opracowanie metodyki procesu technologicznego zadruku opakowań, łączącej:
a) jakość druku metody offsetowej,
b) niski współczynnik technicznego wytworzenia produktu technologii fleksograficznej,
c) sprawność produkcji charakteryzującą technologie cyfrowe.
2) Analiza potencjalnych problemów w aspekcie surowca, papieru, tektury falistej, farby oraz kleju związanych z:
a) wdrażaniem technologii,
b) problemami w późniejszych etapach procesach technologicznego.
3) Eliminacja materiałów mających potencjalny wpływ na środowisko. Opracowanie metody eliminacji ścieków produkcyjnych powstałych z mycia maszyny w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w dalszych procesach technologicznych.
4) Sprawdzenie wpływu nowej technologii na zmianę (poprawa lub pogorszenie) właściwości związanych z ESD (ElectroStatic Discharge) opakowań zabezpieczających zaawansowane komponenty elektroniki i automatyki przemysłowej.
5) Próbny druk na maszynie odpowiadającej określonym parametrom, produkcji tektury oraz jej przetwórstwa zgodnie z założeniami nowej technologii (pole zadruku min. 1000 x 800; min 4 kolory – CMYK).
CZĘŚĆ II, AUDYT TECHNOLOGICZNY:
1) Analiza obecnego parku maszynowego i opracowanie koncepcji jego usprawnień oraz eliminacji rozpoznanych problemów w oparciu o wyniki prac badawczych, które powstaną w ramach części i niniejszego zamówienia.
2) Analiza potencjalnych problemów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem opakowań z tektury falistej oraz jej przetwórstwem nowej technologii (wpływ temperatury, zmian wilgotności, skurczu papieru).
3) Określenie kierunku modernizacji maszyn przetwórczych lub ich ewentualnej wymiany.
UWAGA:
Termin wykonania: CZĘŚĆ I: maksymalnie 90 dni kalendarzowych, CZEŚĆ II: maksymalnie 30 dni kalendarzowych /Wykonawca może przystąpić do realizacji części II, po przekazaniu przez Zamawiającego wyników prac powstałych w zakresie części I/. Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert za skrócenie terminu wykonania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze oferty zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (P) – waga kryterium 90 %
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium: 10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
P= (Cn/Co) x 90 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
Część I:
Termin realizacji zamówienia – waga kryterium: 10 %
– 80 i mniej dni kalendarzowych – 10 pkt
– 81 dni kalendarzowych – 9 pkt
– 82 dni kalendarzowych – 8 pkt
– 83 dni kalendarzowych – 7 pkt
– 84 dni kalendarzowych – 6 pkt
– 85 dni kalendarzowych – 5 pkt
– 86 dni kalendarzowych – 4 pkt
– 87 dni kalendarzowych – 3 pkt
– 88 dni kalendarzowych – 2 pkt
– 89 dni kalendarzowych – 1 pkt
– 90 dni kalendarzowych – 0 pkt
Część II:
Termin realizacji zamówienia – waga kryterium: 10 %
– 20 i mniej dni kalendarzowych – 10 pkt
– 21 dni kalendarzowych – 9 pkt
– 22 dni kalendarzowych – 8 pkt
– 23 dni kalendarzowych – 7 pkt
– 24 dni kalendarzowych – 6 pkt
– 25 dni kalendarzowych – 5 pkt
– 26 dni kalendarzowych – 4 pkt
– 27 dni kalendarzowych – 3 pkt
– 28 dni kalendarzowych – 2 pkt
– 29 dni kalendarzowych – 1 pkt
– 30 dni kalendarzowych – 0 pkt
Ocena końcowa:
Łączna ocena punktowa = P+T
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać max. 100 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert – na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) w zakresie poszczególnych części.

Termin składania ofert:

1) 28.03.2018 r.
2) Oferty należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: remek@amerpolkarton.com lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską na adres: AMERPOL KARTON spółka z o.o., Białostoczek 20, 15-592 Białystok. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Na ofertę składa się: Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1) oraz oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2).
4) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania grantu z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR), na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.0220-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Remigiusz Puchalski

Email: remek@amerpolkarton.com

Telefon: 696 454 643

Zapytanie 132-2018