logotypy-ue

Zapytanie 134/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

D-TECH Sp. z o.o.

Adres:

Gen. Władysława Andersa 40A
15- 113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Firma D-TECH od 10 lat współpracuje z przemysłem. Obecna tendencja cyfryzacji buduje potrzebę dostarczania danych bezpośrednio na stanowiska produkcyjne i mobilnie właściwie w każdy punkt hali. Rozwiązania prezentujące dziś dane rzadko kiedy są mobilne. Przeważnie są to statyczne ekrany przytwierdzone na z góry założonych stanowisk. W wielu zakładach nadal spotyka się nawet zwykłe tablice z informacjami w formie papierowej. Nawet rozwiązania mobilne często są trudne w użytkowaniu lub nawet całkiem bezużyteczne gdyż wymagają użycia rąk, co spowalnia lub uniemożliwia wykonywania bieżących obowiązków
Postępująca cyfryzacja systemów produkcyjnych omija warstwę dostarczania danych mobilnie na dowolny punkt hali. Brakuje systemów informowania, ostrzegania i alarmowania w sposób bezpośredni i bez ograniczeń stanowiska. Obecnie firmy produkcyjne wdrażają bardzo wiele rozwiązań informatycznych jednak nie rozwiązują one tego konkretnego problemu.
Powstająca nisza skłania do przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących weryfikacji możliwości dzisiejszej technologii w zakresie dostarczenie informacji do pracowników na hali. Badania powinny zweryfikować wiodące dziś rozwiązania oraz dobrać najlepsze w celu dalszych prac badawczo -rozwojowych. Kolejnym etapem będzie badanie możliwości wybranego rozwiązania na hali produkcyjnej w związku w trudnymi warunkami pracy, zakłóceniami etc. Następnym krokiem jest badanie wizualizacji danych z różnych systemów na zasadzie przygotowania minimalnego dema technologicznego zakładającego użycie wybranego rozwiązania, na hali w połączeniu z przynajmniej jednym systemem posiadającym wartościowe dane produkcyjne.
Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych (1 szt.) obejmuje:
-Analizę bieżącego rynku dostawców rozwiązań AR (augumented reality)
-Analiza bieżącego rynku rozwiązań dostawców urządzeń AR
-Wybór 3 wiodących rozwiązań do przeprowadzenia prac badawczych
-Badania funkcjonalne oraz techniczne wyselekcjonowanych rozwiązań
-Wybór technologii rokującej największe możliwości
-Prace badawcze w zakresie funkcjonalnym wybranej technologii w środowisku produkcyjnym
-Prace badawcze w zakresie współpracy wybranej technologii z przygotowanym systemem produkcyjnym
-Przygotowanie prezentacji technologicznej wyników prac badawczo-rozwojowych

Warunki udziału w postępowaniu:
-Minimum 2 aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością w przeciągu 4 ostatnich lat, potwierdzone stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
-Istnienie na rynku przynajmniej 4 lata
-Potwierdzona minimum 2 letnia współpraca w kanale dystrybucji co najmniej 2 z 3 wiodących producentów rozwiązań mobilnych (Windows, Google, Apple), potwierdzone stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

Wszelka wytworzona dokumentacja, wnioski, kod i urządzenia związane z przeprowadzonymi pracami badawczo- rozwojowymi , stają się z końcem prac całkowitą Własnością Zamawiającego.
Zleceniobiorca jest w zobowiązany do zachowanie pełnej poufności na temat przeprowadzonych oraz ich wyników.
Zamawiający wymaga również dołączenia do formularza ofertowego szczegółowego harmonogramu przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Termin wykonania ww. prac do 31.07.2018r.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: projekty@d-tech.com.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.03.2018r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: D-TECH Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 40A , 15- 113 Białystok
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dorian Młodzianowski

Email: projekty@d-tech.com.pl

Telefon: 503038721

Zapytanie 134-2018