logotypy-ue

Zapytanie 136/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Amerpol Karton sp. z o.o.

Adres:

Białostoczek 20
15-592 Białystok

NIP: 9661329078

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa przeprowadzenia procedury związanej z ochroną patentową składu farby drukarskiej. W ramach usługi Wykonawca:
a) opracuje dokumentację zgłoszenia patentu,
b) będzie reprezentować Zamawiającego przed Urzędem Patentowym RP,
c) wniesienie odpowiednie opłaty związane z procedurą zgłoszenia i uzyskania praw ochronnych,
d) udzieli odpowiedzi na wszelkie pisma urzędowe dotyczące patentu, uzgadniające ostateczny zakres ochrony i kształt zgłoszenia.
UWAGA:
Termin wykonania: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego danych wyjściowych po sporządzenia dokumentacji, co nastąpi za około 100 dni kalendarzowych. /Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert za skrócenie terminu wykonania/. W terminie przeznczonym na wykonanie zamówienia Wykonawca złoży wniosek do UP RP.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze oferty zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (P) – waga kryterium 90 %
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium: 10 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
P= (Cn/Co) x 90 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
Termin realizacji zamówienia – waga kryterium: 10 %
– 10 i mniej dni kalendarzowych – 10 pkt
– 11 dni kalendarzowych – 9 pkt
– 12 dni kalendarzowych – 8 pkt
– 13 dni kalendarzowych – 7 pkt
– 14 dni kalendarzowych – 6 pkt
– 15 dni kalendarzowych – 5 pkt
– 16 dni kalendarzowych – 4 pkt
– 17 dni kalendarzowych – 3 pkt
– 18 dni kalendarzowych – 2 pkt
– 19 dni kalendarzowych – 1 pkt
– 20 dni kalendarzowych – 0 pkt
Ocena końcowa:
Łączna ocena punktowa = P+T
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać max. 100 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert – na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Termin składania ofert:

1) 29.03.2018 r.
2) Oferty należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: remek@amerpolkarton.com lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską na adres: AMERPOL KARTON spółka z o.o., Białostoczek 20, 15-592 Białystok. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Na ofertę składa się: Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1) oraz oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2).
4) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania grantu z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR), na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.0220-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Remigiusz Puchalski

Email: remek@amerpolkarton.com

Telefon: 696 454 643

Zapytanie 136-2018