logotypy-ue

Zapytanie 139/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

NARMET PLUS RAFAŁ OSTASZEWSKI

Adres:

BIELSKA 80, 17-210 NAREW

NIP: 6030077068

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (1 szt.) – prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy stworzeniu nowego schematu budowy kotła do produkcji kotłów c.o., obejmujących swoim zakresem:
– badanie drogi spalin i uzyskanie wyników temperatury tych spalin.
Celem wydostania się jak najmniejszej ilości szkodliwych pyłów i substancji do środowiska.
Kocioł będzie zabudowany z trzech komór.
W pierwszej komorze elementy żeliwne będą ustawione pod odpowiednim kątem. Przez co uzyska się większą sprawność energetyczną, zużyje się mniej biomasy, a co za tym idzie poniesie się mniejsze koszty na opał w sezonie grzewczym.
W drugiej i trzeciej komorze wmontowane będą tzw. spowalniacze spalin w rurach; spaliny będą pokonywać dłuższą drogę zanim wydostaną się z komina, a z komina do atmosfery. W tym celu należałoby wykonać wyżej określone badanie.
Badania w zakresie kotłów o mocy 17,5 kW, 36 kW, 50 kW, 120 kW. Kotły różnią się drogą spalin do kotła oraz gabarytami co wpływa na ilość rur w kotle.
Na wyżej wskazany zakres prac zostanie podpisana umowa na realizację. Umowa będzie wskazywała, iż wyłącznym właścicielem praw do opracowanych rozwiązań będzie firma występująca o przyznanie grantu na innowację tj. NARMET PLUS RAFAŁ OSTASZEWSKI. Podmiot realizujący projekt badawczy będzie mógł korzystać z opracowanych wyników wyłącznie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.
Wartości punktowe w powyższym kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: staszek.rafal@wp.pl
  2. Do dnia 30.03.2018 r. do godziny 12.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://grantynainnowacje.pl.
  5. Oferty i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą – Oferentem.
  2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.06.2018.
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Rafał Ostaszewski

Email: staszek.rafal@wp.pl

Telefon: 664716505

Zapytanie 139-2018