logotypy-ue

Zapytanie 142/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-23

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-23

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Kolejowa 17,
18-411 Śniadowo

NIP: 718-002-68-02

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących oceny przydatności do zastosowania materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu.

Zakres prac badawczo – rozwojowych (B+R) obejmować musi:

 1. Badania materiałowe
  Wykonanie badań laboratoryjnych surowców z recyklingu:
  a) gruz budowlany z betonu kruszywowego;
  b) gruz budowlany z wyrobów wapienno-piaskowych;
  c) gruz budowlany z betonu komórkowego;
  d) żużel paleniskowy.

Zakres badań materiałowych (dla surowców z recyklingu z pkt. a,b,c):
a) zawartość pyłów
b) wskaźnik płaskości
c) odporność na rozdrabnianie
d) gęstość ziaren w stanie suchym
e) nasiąkliwość
f) zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie
g) zawartość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w kwasie
h) wpływ na początek czasu wiązania

Zakres badań materiałowych (dla żużla paleniskowego):
a) zawartość pyłów
b) wskaźnik płaskości
c) odporność na rozdrabnianie
d) gęstość ziaren w stanie suchym
e) nasiąkliwość
f) zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasach
g) całkowita zawartość siarki
h) zawartość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie

 1. Opracowanie składu betonu zawierającego kruszywo z recyklingu
  Na podstawie analizy badań materiałowych dla surowców z recyklingu należy opracować recepturę betonu cementowego zawierającego w swym składzie kruszywo z recyklingu. W przypadku gruzu budowlanego z betonu kruszywowego i gruzu budowlanego z wyrobów wapienno-piaskowych dopuszcza się zastosowanie dodatkowo kruszyw lekkich takich jak keramzyt, żużel paleniskowy lub dodatkowo gruz budowlany z betonu komórkowego celem obniżenia gęstości objętościowej wyrobów gotowych.
  Zakres opracowania obejmuje cztery receptury dla betonów klasy minimum 5MPa.
  Każdy z betonów będzie zawierał w swym składzie przynajmniej jeden surowiec
  z recyklingu (pkt1) i będzie przeznaczony do wytwarzania elementów murowych metodą wibroprasowania (konsystencja betonu: wilgotna).
 2. Badania wyrobu gotowego
  W wyniku opracowania składu betonów z kruszywem recyklingowym powstaną cztery typy elementów murowych o różnych właściwościach materiałowych.

Zakres badań wyrobu gotowego (elementów murowych) obejmuje następujące badania dla każdego typu wyrobów:
a) cechy geometryczne (kształt i wymiary);
b) gęstość;
c) wytrzymałość na ściskanie;
d) odporność na zamrażanie/odmrażanie
e) absorpcja wody
f) rozszerzalność pod wpływem wilgoci
g) ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła (lambda 10,dry);
h) przepuszczalność pary wodnej
i) reakcja na ogień.

 1. Analiza wyników badań i ocena przydatności wyrobów do zastosowania
  w budownictwie mieszkaniowym

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Opis przeprowadzonych prac B+R w podziale na Badania Przemysłowe oraz Prace Rozwojowe.

W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
– „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
– „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
b) Wyniki badań materiałowych;
c) Metodologię przeprowadzonych badań i doświadczeń;
d) Wyniki badań wyrobów gotowych z podsumowaniem;
e) Techniczną dokumentację przeprowadzonych badań dokumentujących spełnienie przez nowy wyrób wymagań dotyczących wyrobów budowlanych;
f) Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
a) ścisłej współpracy z Wykonawcą,
b) wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
c) udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań B+R.

Kod i nazwa CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryterium/Waga
1. Cena netto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 31.07.2018 r. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=Kc+Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2018 r. do godziny 23:59:59
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów ,,PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dopuszcza się możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Przy czym w przypadku powierzenia jakiegokolwiek zakresu prac badawczo-rozwojowych Podwykonawcy/Podwykonawcom Wykonawca w pełni odpowiada za działania Podwykonawców jak za swoje własne.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym tj. przeprowadzania prac B+R w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Na mocy podpisanej umowy Zleceniobiorca przeniesie w całości na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.
5. Zleceniobiorca jest w zobowiązany do zachowania pełnej poufności na temat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz ich wyników.
6. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu.
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2018/GI.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym, a Regionalną Instytucją Finansującą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
– Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

INFORMACJA DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Treść pełnego zapytania ofertowego wraz z załącznikami w pliku do zapytania ofertowego.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dariusz Wieremiejuk

Email: dwieremiejuk@prefbet.pl

Telefon: 509 722 142

Zapytanie 142-2018