logotypy-ue

Zapytanie 143/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-23

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-23

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KSK Anna Sawoń

Adres:

J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska

NIP: 5422670719

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania oraz nabycie prawa własności intelektualnej w postaci dokumentacji technicznej ekspozytora z funkcją emisji światła, który po połączeniu z kryształem 3D będzie pełnił rolę lampki dekoracyjnej. Nabycie praw do dokumentacji technicznej ekspozytora wiązać się będzie z przeniesieniem na Zamawiającego wszelkich praw majątkowych i praw pochodnych do projektu ekspozytora .
Kryształ 3D to statuetka szklana z trójwymiarowym grawerunkiem wykonanym w jej wnętrzu, bez naruszania jej powierzchni. Obrazem wygrawerowanym w statuetce może być zarówno zdjęcie, jak również model maszyny, budynku czy też logo firmy.

Ekspozytor, którego opracowanie dokumentacji technicznej jest przedmiotem zamówienia, ma łączyć funkcję obudowy (korpusu) dla kryształu 3D ładnie go eksponującego oraz źródła światła ładnie go rozświetlającego. Ekspozytor ma tworzyć z kryształem 3D spójny komplet. Sposób połączenia kryształu 3D z ekspozytorem powinien pozwalać na ich transport w jednym opakowaniu, w formie złożonego kompletu.

Dokumentacja techniczna ma obejmować:
1. Opis i wizualizację co najmniej 4 wariantów korpusu ekspozytora opracowanych z zachowaniem następujących kryteriów:
a) estetyczny wygląd, wykorzystujący stonowaną, kojarzące się z naturą kolorystyką,
b) dopasowanie do statuetek w formie szklanych prostopadłościanów o wymiarach: 8x5x5 cm, 10x7x3 cm, 15x5x5 cm, 12x9x3 cm,
c) minimalna wysokość na jaką ekspozytor podnosi kryształ 3D to 5 cm,
d) zapewnienie dostępu do umieszczonego w jej wnętrzu układu elektronicznego celem dokonania montażu lub naprawy tego układu.
2. Projekt układu elektronicznego osadzanego wewnątrz korpusu ekspozytora przygotowany w 4 wariantach:
a) podstawowym, zapewniającym:
* źródło światła białego, które można włączyć i wyłączyć przyciskiem osadzonym w korpusie ekspozytora,
* możliwość zmniejszenia lub zwiększenia natężenia światła przyciskiem osadzonym w korpusie ekspozytora,
b) rozszerzonym A obejmującym funkcjonalności wariantu podstawowego i dodatkowo zapewniającym:
* zmianę barwy światła (z białej na niebieską, czerwoną, zieloną, żółtą) przy pomocy przycisku osadzonego w korpusie ekspozytora,
* sterowanie światłem (włączenie i wyłączanie, zmiana barwy oraz natężenia) zarówno za pomocą przycisków osadzonych w korpusie ekspozytora lecz również przy pomocy pilota,
c) rozszerzonym B obejmującym funkcjonalności wariantu podstawowego i dodatkowo zapewniającym:
*sterowanie momentem włączenia światła w oparciu o ustawienia czujnika zmierzchu,
d) rozszerzonym C obejmującym funkcjonalności wariantu rozszerzonego A i wariantu rozszerzonego B.
W każdym z zaprojektowanych wariantów układ powinien poprawnie pracować przy zasilaniu prądem stałym 5V 1A oraz zapewniać zachowanie następujących kryteriów w zakresie bezpieczeństwa i trwałości:
a) komponenty zastosowane do wykonania układu elektronicznego muszą zapewniać możliwość udzielenia 3 lat gwarancji producenta na bezawaryjne działanie (dla typowych warunków w jakich działają urządzenia domowe),
b) układ elektroniczny i źródło światła musi spełniać obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz ochrony środowiska,
c) układ elektroniczny i źródło światła musi spełniać wymogi dyrektywy niskonapięciowej UE oraz dyrektywy RoHS,
d) intensywność promieniowania światła o barwie niebieskiej nie może przekroczyć 4 mikrowaty na centymetr kwadratowy.
Projekty układów elektronicznych powinny zostać wykonane na poziomie szczegółowości zapewniającym możliwość wyprodukowania go przez zewnętrznego wykonawcę (innego niż podmiot dostarczający dokumentację techniczną ekspozytora) w modelu pełnego outsourcingu.
3. Instrukcję montażu korpusu ekspozytora oraz instalacji w nim układu elektronicznego.
4. Instrukcję użytkowania gotowego (zmontowanego) ekspozytora przeznaczoną do udostępniania z produktem gotowym.

Projekt ekspozytora (korpusu oraz układu elektronicznego) powinien zostać wykonany przy założeniu utrzymania kosztu jego wytworzenia na możliwie niskim poziomie przy równoczesnym zachowaniu przyjętych kryteriów w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i estetyki. Powinno to zostać osiągnięte poprzez porównanie kosztu zastosowania oraz uzyskiwanych efektów jakościowych dla różnych technik produkcji korpusu ekspozytora, użytych do tego materiałów (np. drewna, tworzyw sztucznych) oraz sposobów ich obróbki i uszlachetniania, a także przez analizę możliwych do zastosowania wariantów wytworzenia układu elektronicznego w zależności od standardu użytych komponentów oraz technik ich montażu.

Projekt ekspozytora nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ryzyko związane z oszacowaniem czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji spoczywa na Oferencie.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
a) cena netto – 70%
b) termin realizacji zamówienia – 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie ofert, które spełniają dopuszczające kryteria wyboru, wedle największej ilości punktów uzyskanych zgodnie z następującą metodologią:
a) przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Kc = (Cn/Co) x 0,7 x 100, gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
b) przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin zakończenia realizacji zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Kt = (Tn/To) x 0,3 x 100, gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin zakończenia zamówienia liczony w dniach od momentu podpisania umowy spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– To – termin zakończenia zamówienia zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej według wzoru: K = Kc + Kt, gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2018 r.
  2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby: KSK Anna Sawoń, ul. J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: ksawon@krysztaly3d.pl
  2. Oferta i załączniki złożone w formie wydruku powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. W przypadku złożenia oferty e-mailem Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do dostarczenia wydrukowanego egzemplarza oferty podpisanej i opieczętowanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia.
  3. Oferent zobowiązany jest wypełnić i załączyć do złożonej oferty ‘Oświadczenie Oferenta’, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
  4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  7. Termin związania ofertą musi wynosić minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  8. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN). W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
  9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  10. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Kamil Sawoń

Email: ksawon@krysztaly3d.pl

Telefon: 602446550

Zapytanie 143-2018