logotypy-ue

Zapytanie 144/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Filip”

Adres:

I Maja 1
18-210 Szepietowo

NIP: 7221260341

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji systemu do zarządzania szkoleniami kierowców. Oprogramowanie powinno posiadać następujące minimalne funkcjonalności:
– Logowanie i zabezpieczony dostęp do systemu.
– Zarządzanie użytkownikami oraz rolami w systemie.
– Książka kursów. Informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych kursów. Automatycznie generowana lista z automatycznie nadawanymi numerami.
– Dodawanie i zarządzanie instruktorami. Wśród danych powinien znaleźć się numer uprawnień instruktora oraz lista rodzajów szkoleń.
– Możliwość dodania i edycji firm kursantów.
– Podczas dodawania kursantów możliwość automatycznego zaznaczenia zainteresowanymi kursami.
– Pilnowanie unikalności numerów PESEL kursantów, oraz na jego podstawie automatyczne wyliczanie daty urodzenia.
– Możliwość stworzenia dowolnej ilości szkoleń oraz możliwość przypisania do nich odpowiednich instruktorów.
– Podczas tworzenia szkolenia możliwość dodania kursantów oczekujących na szkolenie.
– Każde szkolenie ma mieć automatycznie generowany identyfikator.
– Szkolenia mają zawierać informację o wymaganych badaniach lekarskich oraz psychologicznych
– Powinien zostać zdefiniowany system stanów szkoleń.
– Dla szkoleń okresowych możliwość wygenerowania następujących
dokumentów: dziennik zajęć, lista obecności, oświadczenie, świadectwo kwalifikacji zawodowej szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej.
– Dla szkoleń Prawa Jazdy kat. B, możliwość wygenerowania następujących dokumentów: egzamin wewnętrzny, ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, karta przeprowadzonych zajęć, oświadczenie o wyrażeniu zgody, arkusz przebiegu egzaminu.
– Dla szkoleń Prawa Jazdy kat. C możliwość wygenerowania następujących.
dokumentów: karta przeprowadzonych zajęć, egzamin wewnętrzny, ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
– Dla szkoleń Prawa Jazdy kat. CE możliwość wygenerowania następujących
dokumentów: karta przeprowadzonych zajęć, rozpisywanie godzin.
– Dla szkoleń okresowych kat. D możliwość wygenerowania następujących.
dokumentów: pierwsza strona dziennika okresowego, dane osobowe kursantów z listą osób, dziennik szkolenie okresowe kat. D, lista obecności, oświadczenie na szkolenie okresowe.
– Możliwość zakończenia szkolenia.
– Wyszukiwarka świadectw i możliwość wygenerowania (dokumenty kursu
okresowego), jedna tabela dla ministerstwa druga dla wojewody.
– Automatyczne wysyłanie informacji do kursantów co 5 lat odnośnie badań okresowych.
– Stworzeniu pliku z logiem wszystkich zmian, modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników.
– Moduł płatności dokonanych przez kursantów. W szczegółach listy szkoleń wyświetlanie informacji o płatności, pod każdym szkoleniem lista płatności z datą, możliwość dodania płatności, informacja ile pozostało do zapłaty.
– Możliwość wyszukiwania danych w zakładkach kursantów.
– Zaprojektowanie relacyjnej bazy danych do tworzonego systemu.
– Możliwość instalacji systemu na systemach operacyjnych Linux.
– Aplikacja powinna być uruchamiana na serwerze aplikacyjnym Netty lub Akka Http.
– Możliwość wygenerowania pakietu deb i instalacji na systemach operacyjnych Debian lub pochodnych.
– Użycie relacyjnej bazy danych PostgreSQL do przechowywania informacji.
– Widoki aplikacji oparte o technologię HTML5, CSS3, JS oraz Bootstrap.
– Wygląd aplikacji dostosowany do wybranego układu graficznego Bootstrap.
– Widok aplikacji powinien automatycznie dostosowywać się do urządzeń mobilnych.
– Skrypt automatyzujący tworzenie i przywracanie kopii zapasowych.
– Instalacja aplikacji na wyznaczonym serwerze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Cena 80 %
Termin wykonania 20 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
1) Cena netto oferty : (max 80 pkt)
[Cena oferty najniższej (netto)/Cena oferty badanej (netto)]∙ 80 = liczba punktów

2) Termin wykonania: (max 20 pkt)

– do końca 30.06.2018 r. – 20 punktów
– do końca 31.08.2018 r. – 10 punktów
– do końca 31.10.2018 r, – 0 punktów.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Filip” ul. I Maja 1, 18-210 Szepietowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2018 r. Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach postępowania ofertowego Maciej Zaręba, adres e-mail: biuro.filip@o2.pl , tel. 694 888 897.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
    2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
    3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
    4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
    5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Maciej Zaręba

Email: biuro.filip@o2.pl

Telefon: 694 888 897

Zapytanie 144-2018