logotypy-ue

Zapytanie 145/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MONTMAY SP. Z.O.O.

Adres:

HENRYKA SIENKIEWICZA 10 LOK.24
18-400 ŁOMŻA

NIP: 7182144026

Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV – 48000000- 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

MONTMAY SP. Z.O.O. jest firmą funkcjonującą i wdrażającą nowe rozwiązania w sektorze ISP.
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie mające na celu maksymalizację skuteczności SLA w przedsiębiorstwie. Założony cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie inteligentnego systemu wykrywania, diagnozowania i usuwania awarii sieci.

Zamawiający oczekuje od systemu następujących funkcjonalności.

 1. Wykrywanie, diagnozę i usuwanie awarii na urządzeniach znajdujących się u odbiorców poprzez:
  – Inteligentny przewodnik kierujący czynnościami zgłaszającego odbiorcy w celu zdiagnozowania awarii lub ewentualnych zmian konfiguracyjnych urządzeń,
  – Konsultacja z odbiorcą za pomocą web lub zautomatyzowanego centrum telekomunikacyjnego (synteza mowy) o w celu ustalenia przyczyn awarii – obsługa bezosobowa,
  – Inteligentne oprogramowanie umożliwiające podjęcie decyzji przez system dotyczące zrealizowania zgłoszenia awarii lub ewentualnej interwencji serwisanta.
  2. Obsługa odbiorcy w przypadku awarii globalnych oraz infrastruktury wewnętrznej w zakresie:
  – Konsultacja z odbiorcą w przypadku wystąpienia awarii niezależnych od jego działań i znajdujących się u niego urządzeń,
  – Bieżąca konsultacja ze zgłaszającym odbiorcą o statusie występującej awarii, zaawansowaniu prac serwisowych, ewentualnym zakończeniu prac.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach:

KRYTERIUM: WAGA

 1. CENA OFERTY 70%
 2. CZAS WYKONANIA 30%

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 70 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższa z oferowanych
Cena = —————————————— x 70 pkt = …………….. pkt
Cena oferowana

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

CZAS WYKONANIA – 30%
W zakresie kryterium „Czas wykonania” oferta może uzyskać max 30 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2018r. – 30 pkt.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2018r. – 15 pkt.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2018 – 0 pkt.
W przypadku nie wpisania żadnego terminu wykonania w ofercie lub wpisaniu terminu innego niż wymienione oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu .

Ostateczna wartość punktowa dla każdej oferty obliczona zostanie następująco:

WARTOŚĆ OFERTY = WARTOŚĆ KRYTERIUM 1 + WARTOŚĆ KRYTERIUM 2
( Jeden procent odpowiada 1 punktowi, uzyskana liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku.)
W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dwóch lub więcej ofert przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Termin składania ofert:

TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres :
MONTMAY SP. Z.O.O
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 10 LOK. 24
18-400 Łomża
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 5.04.2018 r. o godzinie: 12:00.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
2. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w
zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
3. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,
4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty:
1. Powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na: ·
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, ·
– posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, ·
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W postępowaniu ofertowym mogą brać udziału podmioty:
1. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności są uprawnione do wykonywania przedmiotu zamówienia,
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej (finansowej) pozwalającej na wykonanie zamówienia,
3. Prowadzące działalność gospodarczą bądź posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w
zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadające faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponujące prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zostanie wskazany w Umowie zawartej między stronami, przy czym nie może być on dłuższy niż do 31.10.2018 r.
2. Umowa z Oferentem wybranym w drodze postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej, niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją powierzającą granty Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku:
1. Oferta zawiera błędne wyliczenia dotyczące ceny,
2. Oferta nie spełnia warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
3. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4. Oferta została podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną , przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://grantynainnowacje.pl
2. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Oferenta, którego oferta została wybrana w postępowaniu, Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez konieczności ponownego ich oceniania,
3. W prowadzonym postępowaniu Oferentowi nie przysługuje środek typu protest,odwołanie,skarga określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Artur Wiśniewski

Email: artur.wis@montmay.pl

Telefon: 601947436

Zapytanie 145-2018