logotypy-ue

Zapytanie 146/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres:

Fabryczna 7/29,
16-020 Czarna Białostocka

NIP: 9661948083

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R, obejmujących know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną, dotyczących koncepcji nowoczesnego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania LNG (ciekły) o następujących parametrach:
– średnica zewnętrzna – 3000 mm;
– pojemność bazowa około: 60 000 litrów;
– pojemności opcjonalne około: 50 000, 40 000, 30 000 litrów;
– maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze standardowe – 11 bar;
– napełnienie maksymalne – 95%;
– dopuszczalna temperatura minimalna/maksymalna: -196oC/+50oC (zbiornik wew.), -40oC/+50oC (zbiornik zewn.);
– izolacja – do opracowania na podstawie przeprowadzonych badań i analizy techniczno – ekonomicznej;
– nośność ogniowa R45 (szczelność i izolacyjność ogniowa EI45) – 45min;
– obciążenie wiatrem 36 m/s zgodnie z EN 1991-1-4;
– strefa sejsmiczna – 3 zgodnie z EN 1991 – 1 – 4;
– standardy: EN 13458, Dyrektywa PED (2014/68/UE z dnia 15 maja 2014);
– rurociągi wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej uwzględniające ewentualne opcjonalne linie.

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
1) Opis przeprowadzonych prac B+R w podziale na Badania Przemysłowe oraz Prace Rozwojowe.
W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
a) „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
b) „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
2) Metodologię przeprowadzonych badań i doświadczeń;
3) Wyniki badań z podsumowaniem;
4) Techniczną dokumentację przeprowadzonych badań dokumentujących spełnienie przez nowy wyrób wymagań dotyczących tego typu wyrobów;
5) Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Ścisłej współpracy z Wykonawcą,
b) Wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
c) Udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań B+R.

Kod i nazwa CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia (termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 21.09.2018 r.) – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co)x80%x100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 21.09.2018 r. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To)x20%x100

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=Kc+Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka lub przesłać e-mailem na adres: Marek.Supruniuk@promostal.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu: https://grantynainnowacje.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
2. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości
powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
7. Na mocy podpisanej umowy Wykonawca przeniesie w całości na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.
8. Wykonawca jest w zobowiązany do zachowania pełnej poufności na temat przeprowadzonych prac B+R oraz ich wyników.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym nie może być dłuższy niż do 21.09.2018 r. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/03/2018/Grant.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

INFORMACJA DODATKOWE:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: https://grantynainnowacje.pl.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marek Supruniuk

Email: Marek.Supruniuk@promostal.pl

Telefon: 508 137 577

Zapytanie 146-2018