logotypy-ue

Zapytanie 150/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ADS Dorota Pytasz

Adres:

Elżbiecin 29
18-421 Piątnica

NIP: 718 113 17 83

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R, obejmujących technologię produkcji napoju z surowców słodowanych lub niesłodowanych z wykorzystaniem procesów fermentacji przy zastosowaniu drożdży oraz bakterii kwasu mlekowego w postaci patentu, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – waga 80%
2. Termin realizacji zamówienia – waga 20%.

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30.09.2018 r.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=Kc+Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ADS Dorota Pytasz, Elżbiecin 29, 18-421 Piątnica lub przesłać e-mailem na adres: ads.dorota@gmail.com.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.04.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ADS Dorota Pytasz, Elżbiecin 29, 18-421 Piątnica.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
  2. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
  3. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  8. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  9. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym nie może być dłuższy niż do 30.09.2018 r.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dorota Pytasz

Email: ads.dorota@gmail.com

Telefon: +48 601 24 13 39