logotypy-ue

Zapytanie 153/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

INTER-CHEM Karol Strynkowski

Adres:

Wiejska 55 lok. 2A, 15-351 Białystok

NIP: 7221358614

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R, obejmujących technologię produkcji środka myjąco-dezynfekującego o następujących parametrach:

FIZYKO-CHEMICZNYCH
– posiadać odczyn kwaśny
– odczyn pH skutecznych stężeń roboczych powinien mieścić się w zakresie pH 2,5 – 4,5
– nie może wykazywać właściwości pianowych
– powinien być bezbarwny, klarowny
– musi zawierać aktywny tlen oraz peroksykwas organiczny jako bicocydy utleniające
– oczekuje się silnego działania utleniającego bez możliwości uodpornienia się na nie mikroorganizmów
– pod wpływem rozkładu może się rozkładać finalnie tylko do substancji nieszkodliwych chemicznie (jak tlen, woda, kwas organiczny)

UŻYTKOWYCH
– powinien być skuteczny biobójczo w niskich stężeniach roboczych (tj max 1,0 % dla bakterii i max 2,0% dla grzybów)
– w stężeniu maksymalnie 0,3% powinien wykazywać skuteczne działanie stabilizacyjne dla wody procesowej w przemyśle spożywczym (np. hydrotransport)
– pełny efekt biobójczy powinien być uzyskany maksymalnie po 15 minutach od zastosowania
– właściwości produktu powinny pozwolić na użycie preparatu bez konieczności spłukiwania z dezynfekowanych powierzchni
– po użyciu nie może wykazywać wpływu organoleptycznego na produkty spożywcze mające kontakt z dezynfekowanymi wcześniej powierzchniami
– może być mieszany z kwaśnymi produktami myjącymi celem podniesienia ich właściwości myjąco-odkażających
– może być przechowywany w standardowych warunkach magazynowania preparatów chemicznych w zakresie temperatur 5 – 30 st. C
– preparat oraz żaden z jego składników nie może wykazywać właściwości toksycznych

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – waga 70%.
2. Termin realizacji zamówienia – waga 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
1) Cena netto : (max 70 pkt)
[Cena oferty najniższej /Cena oferty badanej ]∙ 70 = liczba punktów

2) Termin wykonania: (max 30 pkt)

– do 1 tygodnia od podpisania umowy – 30 punktów
– od 1 do 2 tygodni od podpisania umowy – 20 punktów
– od 2 do 3 tygodni od podpisaniu umowy – 10 punktów
– powyżej 3 tygodni od podpisania umowy – 0 punktów

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Inter-Chem Karol Strynkowski ul.Wiejska 55 lok. 2A, 15-351 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: biznes_info@gazeta.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 06.04.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Oferta powinna musi złożona na załączonym formularzu.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Karol Strynkowski

Email: biznes_info@gazeta.pl

Telefon: +48693404463

Zapytanie 153-2018