logotypy-ue

Zapytanie 155/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BICS Grzegorz Zakrzewski

Adres:

Jurowiecka 56
15-101 Białystok

NIP: 5421337277

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji pełnej na obszar całego świata z prawem podziału na sublicencje na eksploatacje autorskich cyfrowych wzorców do druku 3D w drukarkach 3D z ponad 10 milionami kolorów na chwilę obecną 2018 r. w technologii Mimaki 3D printer 3DUJ-553 i na sprzedaż sublicencji z zyskiem.
Licencja powinna być wydana na okres minimum 5 lat oraz dotyczyć 3 elektronicznych wzorców do druku 3D wyrobów kolekcjonerskich będącymi figurkami sztucznej biżuterii ozdobionymi malarstwem wielokolorowym o różnych odcieniach o wysokość od 2,5 cm do 6 cm i 3 kolekcjonerskich figurek dekoracji wnętrz ozdobionymi malarstwem wielokolorowym o różnych odcieniach od 16,5 cm do 18 cm, wzorce powinny zezwalać na wydruk figurek w drukarkach 3D z ponad 10 milionami kolorów – na chwilę obecną 2018 r. w technologii Mimaki 3D printer 3DUJ-553.
Zamawiający oczekuje:
Cyfrowe WZORCE 3D FIGUREK zapisanych w formatach plików do drukowania 3D FBX lub ZPR. Przeznaczone do drukowania 3D cienkościennego w drukarkach Mimaki 3D printer 3DUJ-553. Wzorce 3D figurek powstałe z wykorzystaniem szybkiego prototypowania, w dowolnym programie 3D ręcznie zdobione malarstwem przestrzennym impasto wielokolorowym o różnych odcieniach. Wzorce 3D figurek z podpisem wklęsłym autora w dyskretnym miejscu. Jeśli wzorce mają tekstury, zgrupowane wszystkie pliki powiązane z wzorcem w pliku ZIP. Certyfikat w jęz. polskim z pełną nazwą, autorem wzorca 3D figurek, rokiem zaprojektowania, indywidualnym numerem wyrobu. Wzorce 3D figurek zapisane na nośnik elektroniczny, opisany, Ilość: 6 szt.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Kryterium dopuszczające: Posiadanie wiedzy oraz umiejętności w opracowaniu
1) Wzornictwa kolekcjonerskich figurek biżuterii i kolekcjonerskich figurek dekoracji wnętrz,
2) cyfrowych wzorców do druku 3D zezwalających na wydruk figurek w drukarkach 3D z ponad 10 milionami kolorów – na chwilę obecną 2018 r. w technologii Mimaki 3D printer 3DUJ-553.
Spełnienie kryterium należy potwierdzić załączając dokument (referencje, protokół odbioru, etc.)
Kryteria różnicujące:
1. Łączna cena netto – 85%
2. Termin wykonania umowy – 15%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 85% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 15% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Cena netto – 85%
Termin wykonania umowy – 15%

Termin składania ofert:

06 kwietnia 2018 r., godzina 15.00, w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie na adres:
oferty@bics.org.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Firma B I C S Grzegorz Zakrzewski jest mikro przedsiębiorstwem, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego od 2001 roku. Świadczymy szereg usług rozwojowych i doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) – wypracowujących rynkową orientację dla startapów, mikro i małych firm z branży multimediów i wzornictwa.
Na przestrzeni dwóch ostatnich lat stworzyliśmy również, na bazie współpracy z projektantami dekoracji wnętrz i sztucznej biżuterii, model rynkowej orientacji oraz autorski projekt „agencyjnej komercjalizacji bezpośredniej”. Projekt polega na wdrażaniu do sprzedaży (komercjalizacji) prac rozwojowych projektantów (PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania) w szczególności dla branży sztucznej biżuterii i dekoracji wnętrz z sektora gospodarki INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII KREACYJNYCH.
Projekt powstawał w drodze konsultacji z naszymi klientami oraz współpracującymi z nami projektantami, jak również agencjami komercjalizacji prac rozwojowych po etapie produkcji prototypów.
Odpowiadając na potrzeby polskiego (i podlaskiego) rynku i oczekiwań naszych klientów do chwili obecnej stale podnosimy kompetencje, budujemy konkurencyjność i dywersyfikujemy naszą ofertę biznesową. Bierzemy udział w wysokospecjalistycznych szkoleniach kończących się niezależnymi egzaminami i certyfikatami wraz ze współpracującymi z nami projektantami – wspólnie zdobywając unikalne umiejętności w komputerowym wsparciu projektowania w oprogramowaniu 3D. Stale podnosimy również kwalifikacje w umiejętności samodzielnego przygotowywanie cyfrowych wzorów do druku 3D.
Wymienione realizacje biznesowych przedsięwzięć rozwojowych i doradczych rozszerzamy o przedsięwzięcie rozumiane jako „działanie”, ukierunkowane na wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – wyrobów, jak sztucznej biżuterii i dekoracji wnętrz, polegającej na nabyciu przez nas wyników prac badawczo-rozwojowych w formie licencji wyłącznej z prawem podzielenia jej na sublicencje. Nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych nad designem od projektantów/artystów w formie licencji wyłącznej, jest nieodzowne w zwiększeniu naszej rynkowej przewagi konkurencyjnej przez design (dizajn)- mając na celu: zwiększenie sprzedaży i zwiększenie zysku.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Grzegorz Zakrzewski

Email: biuro@bics.org.pl

Telefon: 606617877