logotypy-ue

Zapytanie 156/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy

Adres:

Adres siedziby: ul. Okrężna 24, 17-100 Bielsk Podlaski
Adres korespondencyjny:
Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
ul. Wiewiórcza 66,
15-532 Białystok

NIP: 5430001051

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na jedno stanowisko pracy na system weryfikacji i kontroli wizualnej produkcji poligraficznej w dziale prepress, służący do kontroli plików: oryginał, plik klienta – PDF, plik produkcyjny. Ma być to system kontrolujący pliki na etapie przed naświetleniem form drukowanych posiadający następujące funkcjonalności:
1. Inspekcja Graficzna. Moduł porównuje PDF do PDF lub inne formaty graficzne. Moduł separacji PDF według przynależności (warstwy, kolory specjalne)
z możliwością konfiguracji okna separacji. Warstwy lub kolory mogą być alokowane w projekcie, wykrojniku, lub strefach nie do druku (np. miejsca bez lakieru) i odpowiednio potraktowane podczas inspekcji.

 1. Inspekcja Tekstu. Moduł porównuje dwa niepodobne dokumenty, aby zarządzać dokładnością tekstu w całym procesie tworzenia grafiki, dokumentów
  i tworzonych opakowań. Jest idealny do upewnienia się, że nie ma żadnych niezamierzonych zmian, gdy tekst przenosimy z dokumentu wzorcowego do kompozycji projektu, aby go wydrukować. Narzędzie może wykrywać różnice
  w dowolnym języku. Ułatwia przeglądanie tekstu i sprawdzanie języków obcych, których nie znasz.
 2. Inspekcja kodów kreskowych. Moduł dokonuje inspekcji kodów CEN/ANSI, moduł do kwalifikacji zawartości i jakości kodów kreskowych, wszystkie kody na próbce równolegle. Weryfikacja jest dostępna dla wszystkich typów kodów kreskowych jak: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, PZN, Code 25 Interleaved, Interleaved 2 of 5, Farmakody oraz inne zgodne ze standardem CEN-ANSI (ISO 15416) i ocena tradycyjna (ISO 797). Opcja inspekcji kodów Datamatrix 2D i QR, zgodna ze standardem ISO 15415 oraz ISO/IEC18004.
 3. Inspekcja Braille’a. Moduł pozwala na porównywaniu zapisu i ustawień poprawności wszystkich punktów Braille’a jednego PDF vs. PDF, moduł dekoduje Braille’a oraz porównuje kontent i sprawdza pozycję punktów Braille’a względem projektu. Pliki PDF muszą być wygenerowane zgodnie ze standardem ECMA lub zawierać zapis w warstwie lub kolorze.
 4. Inspekcja Pisowni. Moduł wykonuj pełne sprawdzanie pisowni wszystkich kopii bezpośrednio w plikach graficznych, w tym PDF, Adobe Ilustrator, Word.

Oferent jest zobowiązany przedłożyć szczegółową specyfikację proponowanego w ofercie oprogramowania w formie dodatkowego dokumentu załączonego do formularza oferty.

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg = (Go/Gn) x 20% x 100
gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kg
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy, ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: s.safiejko@bieldruk.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 05.04.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Oferent jest zobowiązany przedłożyć szczegółową specyfikację proponowanego
  w ofercie oprogramowania w formie dodatkowego dokumentu załączonego do formularza oferty.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
  7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  9. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
  a) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
  b) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
  4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
  5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
  9. Termin realizacji zamówienia zostanie określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Dostawcą, jednak nie może być dłuższy niż do 30.06.2018 r.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Krzysztof Koroluk

Email: krzysztof@bieldruk.pl

Telefon: (85) 741 31 79

Zapytanie 156-2018