logotypy-ue

Zapytanie 162/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Uczta Polska Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Polowa 9a,
15-612 Białystok

NIP: 542-26-82-243

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych regionalnych wyrobów kulinarnych takich jak kartacze i pielmieni.
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Prace badawczo rozwojowe mają na celu opracowanie technologii produkcji przemysłowej mrożonych regionalnych wyrobów kulinarny nadziewanych takich jak kartacze, pielmieni w oparciu o tradycyjne receptury regionalne. Prace rozwojowe mają na celu przeprowadzenie procesu optymalizacji receptur i technologii produkcji na wyroby tradycyjne pod kątem możliwości zastosowania przy ich produkcji przemysłowych urządzeniach formujących wyroby kulinarne takich jak formierki/pyziarki oraz pierogarki.
Przeprowadzenie badań ma na celu weryfikację możliwości użycia świeżych ziemniaków do produkcji mrożonych wyrobów kulinarnych oraz opracowanie receptury kartaczy i pielmieni tradycyjnych mrożonych. Obecnie na rynku nie występują produkty kulinarne mrożone wyprodukowane na bazie świeżych ziemniaków, dostępne są jedynie wyprodukowane na bazie grysu ziemniaczanego i płatków ziemniaczanych.
Opracowana technologia produkcji musi zapewnić możliwość produkcji przedmiotowych kartaczy tradycyjnych o gramaturze min.150 gram na przemysłowych urządzeniach formujących wyroby kulinarne w związku z czym wymagane jest przeprowadzenie testów ich produkcji na w/w urządzeniach w celu potwierdzenia uzyskania oczekiwanej gramatury wyrobu.
Opracowana technologia zapewnić ma stałe parametry jakościowe struktury ciasta ziemniaczanego podczas procesu formownia wyrobu oraz jego zamrażania. Niedopuszczalne są jej zmiany w wyniku który może dojść do pęknięć powierzchni zewnętrznej podczas poszczególnych etapów produkcji. Niedopuszczalne są również odkształcenia powierzchni zewnętrznej oraz jej pęknięcia podczas obróbki termicznej w trakcie przygotowania mrożonych kartaczy tradycyjnych do konsumpcji przez finalnego konsumenta. Opracowana technologia produkcji uwzględnić powinna możliwość wyprodukowania kartaczy tradycyjnych chłodzonych pakowanych w technologii map na bazie mrożonych kartaczy tradycyjnych. Warunkiem wdrożenia opracowanej technologii produkcji jest przeprowadzenie pozytywnej oceny sensorycznej gotowego, przygotowanego do konsumpcji wyrobu.
Jeśli podczas procesu opracowania technologii produkcji czy też przygotowania do spożycia kartaczy tradycyjnych mrożonych lub chłodzonych wyprodukowanych na bazie świeżych ziemniaków dochodziłoby do niekorzystnych powyżej opisanych zmian, celem ich eliminacji, należy ustalić najbardziej odpowiednie proporcje składników oraz ewentualnie przewidzieć wprowadzenie do receptury odpowiednich dodatków funkcjonalnych wyłącznie pochodzenia naturalnego.
Przeprowadzanie prac badawczo rozwojowych na celu opracowanie technologii przemysłowej produkcji na mrożony wyrób kulinarny pielmieni na bazie tradycyjnej receptury. Opracowana technologia produkcji musi zapewnić możliwość produkcji przedmiotowych pielmieni tradycyjnych na przemysłowych urządzeniach formujących wyroby kulinarne w związku z czym wymagane jest przeprowadzenie testów ich produkcji na w/w urządzeniach.
Opracowana technologia zapewnić ma stałe parametry jakościowe struktury produktu podczas procesu formownia wyrobu oraz jego zamrażania. Niedopuszczalne są jej zmiany w wyniku których może dojść do pęknięć powierzchni zewnętrznej podczas poszczególnych etapów produkcji. Niedopuszczalne są również odkształcenia powierzchni zewnętrznej oraz jej pęknięcia podczas obróbki termicznej w trakcie przygotowania mrożonych pielmieni do konsumpcji przez finalnego konsumenta Dopuszczalne jest wprowadzenie do receptury odpowiednich dodatków funkcjonalnych wyłącznie pochodzenia naturalnego. Opracowana technologia produkcji uwzględnić powinna możliwość wyprodukowania pielmieni chłodzonych pakowanych w technologii map na bazie pielmieni mrożonych. Warunkiem wdrożenia opracowanej technologii produkcji jest przeprowadzenie pozytywnej oceny sensorycznej gotowego, przygotowanego do konsumpcji wyrobu.
Dla każdego z wyrobów (kartacze, pielmieni) wymagane jest opracowanie 3 kompozycji smakowych przypraw nadzienia.
Wyniki prac powinny być potwierdzone przeprowadzonymi badaniami mikrobiologicznymi wraz z określeniem wartości odżywczej dla każdego wyrobu.
Wdrożenie nowych technologii przemysłowej produkcji tradycyjnych wyrobów kulinarnych w oparciu o tradycyjne receptury oraz zastosowanie przy ich produkcji świeżych ziemniaków pozwoli firmie Uczta Polska Sp. z o.o. zaoferować nową jakość w segmencie wyrobów mrożonych i chłodzonych.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac będzie raport zawierający:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
b) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych receptur oraz opisów procesów technologicznych wytwarzania wskazanych wyrobów – kartacze, pielmieni.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryterium dopuszczające: Posiadanie wiedzy oraz umiejętności w opracowaniu technologii wyrobów garmażeryjnych. Spełnienie kryterium należy potwierdzić załączając dokument (referencje, protokół odbioru, etc.) potwierdzający realizację minimum 2 takich usług w okresie ostatnich 3 lat.
Kryteria różnicujące:
1. Łączna cena netto – 70%
2. Termin wykonania umowy – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 70% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 30% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: piotr@ucztapolska.pl.
  2. Do dnia 18.06.2018 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://grantynainnowacje.pl .
  4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
  2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.09.2018
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Jańczak

Email: piotr@ucztapolska.pl

Telefon: 600468070

Zapytanie 162-2018