logotypy-ue

Zapytanie 164/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Kolejowa 17,
18-411 Śniadowo

NIP: 718-002-68-02

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących określenia stopnia przereagowania i tworzenia się struktur mineralogicznych po modyfikacji procesowej oraz zakres i możliwości skrócenia cyklu autoklawizacji bez pogorszenia końcowych parametrów fizycznych wyrobów ABK (Autoklawizowany Beton Komórkowy).

Wyniki doprowadzić mają do wprowadzenia w PREFBET Śniadowo innowacyjności procesowej przy produkcji ABK dotyczącej wprowadzenia dodatkowych operacji do procesu produkcyjnego, polegających na odseparowaniu pokrojonych rzędów ABK przed procesem autoklawizacji. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie specjalnych den autoklawowych z ruchomymi kształtownikami metalowymi, dna autoklawowe dodatkowo wyposażone będą w zintegrowane z nimi nogi wsporcze co pozwoli na automatyzację operacji spiętrzania bloków ABK i wyeliminowanie uciążliwej pracy ręcznej.

Badania B+R mają wykazać, że wprowadzenie tego typu operacji do procesu produkcyjnego ABK poprawią zarówno jakość produkowanych wyrobów, jak i obniżą zużycie energii cieplnej na wyprodukowanie 1m³ ABK. Separacja pokrojonych elementów ABK umożliwi lepszą penetrację pary wodnej i równomierny rozkład temperatur co przyczyni się do szybkości i jakości tworzenia się struktur mineralogicznych podczas procesu autoklawizacji. Badania B+R mają określić stopień przereagowania i tworzenia się struktur mineralogicznych po modyfikacji procesowej oraz zakres i możliwości skrócenia cyklu autoklawizacji bez pogorszenia końcowych parametrów fizycznych wyrobów ABK.

Zakres prac badawczo – rozwojowych (B+R) obejmować musi:

 1. Badania przy pomocy mikroskopii skaningowej mikrostruktury ABK:
  – Wyrób ABK bazowy po pełnym cyklu autoklawizacji.
  – Wyrób ABK po modyfikacji procesowej po pełnym cyklu autoklawizacji.
  – Wyrób ABK po modyfikacji procesowej po skróconym cyklu autoklawizacji.
 2. Badania parametrów fizycznych wyrobów ABK po modyfikacji procesowej z pełnym i ze skróconym cyklem autoklawizacji, w zakresie:
  – Wytrzymałości na ściskanie.
  – Skurczu przy wysychaniu.
  – Absorpcji wody.

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Opis przeprowadzonych prac B+R w podziale na Badania Przemysłowe oraz Prace Rozwojowe.
W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
– „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
– „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

b) Metodologię przeprowadzonych badań i doświadczeń;
c) Wyniki badań oraz techniczną dokumentację przeprowadzonych badań dokumentujących spełnienie założeń badawczych;
d) Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
a) ścisłej współpracy z Wykonawcą,
b) wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
c) udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań B+R.

Kod i nazwa CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = [(Cn/Co)x100%] x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018/GI na adres:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów ,,PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo
  lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: sekretariat@prefbet.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.06.2018 r. do godziny 23:59:59
  W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów ,,PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo.
  3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  5. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
  6. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl.
  7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  9. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/2018/GI.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym, a Regionalną Instytucją Finansującą.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
– Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dariusz Wieremiejuk

Email: dwieremiejuk@prefbet.pl

Telefon: 509 722 142

Zapytanie 164-2018