logotypy-ue

Zapytanie 165/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MARBUD Marcin Wojtulewicz

Adres:

16-002 Dobrzyniewo Duże
ul. Lipowa 2/2

NIP: 9661708858

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup know how nieopatentowanej wiedzy technicznej – będącej wynikiem prac B+R dotyczącej nowego wyrobu: innowacyjnego agregatu mikrokogeneracyjnego na biogaz wraz z przekazaniem praw i dokumentacji technicznej, niezbędnych do wdrożenia i komercyjnego wykorzystania w działalności zamawiającego nowego produktu, sprawdzenie zdolności patentowej i zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP celem zabezpieczenia praw do proponowanego rozwiązania technicznego.
Innowacyjny agregat mikrokogeneracyjny na biogaz to nowy produkt, który powinien spełniać następujące wymagania:
– małoskalowa produkcja ciepła na własne potrzeby, przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne lub w części na potrzeby własne, w części na sprzedaż (przy zapewnieniu przez użytkownika, stabilnej podstawy paliwowej – gazu, syngazu, biogazu lub gazu wysypiskowego)
– niski koszt wytworzenia (w porównaniu z oferowanymi przez przedstawicielstwa w Polsce dostawców niemieckich, skandynawskich czy japońskich lub indyjskich )
– planowana wielkość produkcji – 10 szt. rocznie
Szczegółowy zakres dostawy:
– dokumentacja techniczna nowego produktu;
– umowa know how gwarantująca wypełnienie przez nowy produkt wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
P = (Smin/Sof) x 100
gdzie: Smin – najniższa cena netto wśród składanych ofert
Sof – cena netto badanej oferty
P – ilość przyznanych punktów

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Termin składania ofert:

od dnia 13.06.2018 do dnia 21.06.2018 do godziny 8.00

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres: mwbud@wp.pl lub w wersji papierowej pod adresem:
MARBUD Marcin Wojtulewicz
ul. Lipowa 2/2
16-002 Dobrzyniewo Duże
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty wypełnione na formularzu oferty (wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marcin Wojtulewicz

Email: mwbud@wp.pl

Telefon: 515274977

Zapytanie-165-2018