logotypy-ue

Zapytanie 167/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

LogMap Roland Prusinowski

Adres:

18-400 Łomża ul. Księcia Janusza I 16 lokal. 3

NIP: 7182089095

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony na Oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie łańcucha dostaw w branży rolno – spożywczej. Oprogramowanie ma służyć usprawnieniu procesów Przedsiębiorstwa, ale również być kanałem wspierającym komunikację między klientem, przewoźnikiem a pośrednikiem. Firma LogMap specjalizuje się w organizowaniu transportu drogowego w ruchu międzynarodowym i krajowym. Oprogramowanie ma służyć klientom z branży rolno-spożywczej w ruchu krajowym. Usprawnienie łańcucha dostaw dla branży rolno-spożywczej polega na zwiększeniu możliwości wykonania usługi transportowej towarów wymagających kontrolowanej temperatury. Mali producenci produktów rolno-spożywczych borykają się z problemem transportu na terenie kraju. W województwie podlaskim jest bardzo słabo rozwinięty transport drobnicowy chłodniczy, naszym celem jest usprawnienie tego rodzaju gałęzi. Na podstawie zebranych danych w systemie chcielibyśmy utworzyć nowe siatki, relacje i linie transportowe, które by pozwoliły zwiększyć możliwości wykonywania usługi transportowej ładunków wymagających kontrolowanej temperatury wraz z wymaganiami weterynaryjnymi.

Zakupiony system ma służyć usprawnianiu procesów przedsiębiorstwa w następujących obszarach:

realizacja zamówień

automatyczne generowanie dokumentacji transportowo spedycyjnej na podstawie szablonów dokumentów przy pomocy informacji wprowadzonych do systemu np.: zamówienia, zlecenia

komunikacji biura z partnerami przedsiębiorstw poprzez automatyczne lub ręczne generowanie maili i smsów potwierdzających realizację wybranych zadań w ramach łańcucha dostaw

wyszukiwania partnerów np.: przewoźników po filtrach takich jak uczęszczane trasy, rodzaj auta, rodzaj zabudowy, dostępność samochodów itp.

wycen zleceń (kalkulacji spedycji) w systemie

analiz danych spedycji

Oczekuje się, że System będzie oferował:

Możliwość tworzenia i łatwej modyfikacji procesów w środowisku graficznym (tzw. workflow) umożliwiając dostosowanie procesów łańcucha dostaw np.: zleceń do potrzeb Zamawiającego

Możliwość tworzenia elektronicznych formularzy, implementacji i modyfikacji logiki biznesowej umożliwiając wprowadzenia i przetwarzanie danych dotyczących łańcucha dostaw, w tym umożliwiającej dostosowanie kalkulatorów wycen do potrzeb Zamawiającego

Możliwość realizacji zadań łańcucha dostaw przez pracowników Przedsiębiorstwa

Możliwość zapisu danych z łańcucha dostaw do baz danych i ich późniejszej analizy

Możliwość agregacji, filtrowania dowolnych danych wykonanych operacji umożliwiając tym samym budowę modeli statystycznych dotyczących realizowanych tras, opłacalności danej trasy itp.

Możliwość automatycznych notyfikacji (sms, e-mail) o zaistniałych zdarzeniach, zakończonych zadaniach w łańcuchu dostaw

Możliwość komunikacji (integracji) z systemami zewnętrznymi z zastosowaniem REST API

Możliwość zarządzania użytkownikami, tworzenia grup uprawnień i nadawanie indywidualnych uprawnień dla użytkowników systemu

Możliwość udostępniania aplikacji partnerom Przedsiębiorstwa do jej wybranych modułów usprawniając proces komunikacji między przedsiębiorstwami np.: modułu raportów z wykonanych zleceń lub dokumentacji biorącej udziału w zleceniach

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Cena netto – 60%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 40%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60% x 100

gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kw = (Wo/Wn) x 40% x 100

gdzie:
– Wn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
– Wo – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kw

gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy drogą elektroniczną na adres: info@logmap.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 22.06.2018 r.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta i załączniki w postaci opisu działania i funkcjonalności systemu powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Kryterium obligatoryjne:
Licencje będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące warunki:
są bezterminowe
na nielimitowaną liczbę stanowisk
nie mogą być jednostronnie modyfikowane przez licencjodawcę
nie mogą ograniczać przeniesienia praw licencji przez Zamawiającego na inny podmiot
Zakup licencji musi zostać zakończony przed dniem 31 października 2018 roku
System ma mieć zapewnioną możliwość instalacji na środowisku (linux,windows) wskazanym przez LogMap (serwer własny) lub w chmurze publicznej udostępnionej przez Wykonawcę
Ważność oferty: 45 dni

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Roland Prusinowski

Email: info@logmap.pl

Telefon: 662126660

Zapytanie 167-2018