logotypy-ue

Zapytanie 168/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Artforms Sp. z o.o.

Adres:

Al. Wojska Polskiego 109
19-100 Mońki

NIP: 546-139-15-44

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Artforms Sp z o.o jest pracownią stolarską, połączoną z biurem projektowo-konstrukcyjnym oraz nowoczesnym zapleczem maszynowym. Jednym z obszarów działania firmy jest projektowanie schodów na podstawie projektu dostarczanego przez klienta lub wykonanego w pracowni. Aby sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom oraz poprawić jakości procesu projektowego i produkcyjnego schodów, zamierzamy zakupić licencję na oprogramowanie CAD/CAM. Systemy te umożliwiają szybki wgląd w zebrane informacje, pozwalają modelować, dokonywać obliczeń oraz analiz modelu 3D, tworzyć dokumentacje z przeprowadzonych działań. Oprócz tego, zapewnią wysoką jakość projektów.

Program do projektowania schodów CAD powinien spełniać między innymi poniższe wymagania:
– projektowanie schodów samonośnych wraz z możliwością generowania plików DXF poszczególnych elementów schodów celem ich obróbki w programach zewnętrznych (przy schodach i zleceniach nietypowych)
– możliwość eksportu do pliku DXF rzutu z góry schodów i rzutów bocznych celem współpracy z kooperantami (producenci szkła czy prętów metalowych)
– automatycznie rozkładanie wierceń z możliwością ich korekty
– gotowość na rozszerzenie na import danych z laserowych systemów pomiarowych
– gotowość na rozszerzenie na projektowanie obłożenia na schody betonowe
Rozszerzenie CAM (produkcja schodów) powinno spełniać wymagania między innymi:
– współpracować z urządzeniem „Uniclamp” przy produkcji elementów zbyt wąskich do położenia na ssawki (np. poręcze pojedynczo)
– współpracować z laserem konturowym do wyświetlania obrazu obrabianego materiału na maszynie
Dodatkowe wymagania:
– oprogramowanie powinno mieć minimum roczne wsparcie i pomoc ze strony producenta oprogramowania i lokalnych przedstawicieli
– Wykonanie policzków, poręczy, stopni, słupów oraz elementów galerii otworu
– Operacje robocze z wykorzystaniem 5 osi do produkcji elementów konstrukcji schodów
– W 5 osi wycinanie dłutowania na podstopień pod skosem
– Obsługa lasera konturowego.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin płatności – 20%.
W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu dostarczenia licencji i przedłożenia poprawnie wystawionej faktury. Ocena w ramach kryterium „Termin płatności” (Tp) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (To/Tn) x 20% x 100
gdzie:
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Tn – najdłuższy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: info@artforms.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 21.06.2018 r., do godziny 12.00.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Artforms Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 109, 19-100 Mońki
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  8. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl/zapytania-ofertowe/

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Norbert Ogrodniczek

Email: info@artforms.pl

Telefon: 603 638 755

Zapytanie 168-2018