logotypy-ue

Zapytanie 169/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk

Adres:

Szkolna 1
16-080 Tykocin

NIP: 9661408300

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie badania prototypu urządzenia opracowanego przez Zamawiającego, tj.: nasady kominowej (Regulator Ciągu Kominowego POLMAR) przeznaczonego do wentylacji grawitacyjnej.

Zakres prac badawczo-rozwojowych nad prototypem urządzenia powinien obejmować następujący zakres:
a) badania odporności urządzenia na zawiewanie kanału kominowego przy napływie wiatru od kąta natarcia -60 stopni do +60 stopni;
b) badania utrzymania podciśnienia w przewodzie kominowym przy zmiennych prędkościach wiatru oraz zmiennych kątach natarcia wiatru na nasadę kominową;
c) sprawdzenie wspomagania ciągu kominowego w wentylacji grawitacyjnej.

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Opis przeprowadzonych prac B+R – Prac Rozwojowych
W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji prac rozwojowych, zawartej w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
– „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
b) Metodologię przeprowadzonych badań;
c) Wyniki badań oraz techniczną dokumentację przeprowadzonych badań;
d) Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
a) ścisłej współpracy z Wykonawcą,
b) wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
c) udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia prac B+R.

Kod i nazwa CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 10%
3. Warunki płatności – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych, przy czym termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 20.08.2018 r. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kp = (Po/Pn) x 10% x 100

gdzie:
Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
Pn – najdłuższy termin płatności zaproponowany spośród złożonych ofert
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt + Kp

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20.06.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
  2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018/GI na adres: PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk, ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin, lub przesłać e-mailem na adres: karol@polmar.net.pl.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk, ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną i stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
  6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
  7. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu: https://grantynainnowacje.pl.
  8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług badawczych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym;
b) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia;
c) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną i stosowne pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/2018/GI.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż do 20.08.2018 r.
4. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP sprzed dnia sporządzenia protokołu z wyboru ofert.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
10. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Karol Matejczuk

Email: karol@polmar.net.pl

Telefon: 696 921 200

Zapytanie 169-2018