logotypy-ue

Zapytanie 170/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

LABINSIDER Adam Miliszkiewicz

Adres:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
18-404 Łomża

NIP: 7182148248

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zakłada zakup oraz dostarczenie licencji na program do projektowania przestrzennego CAD oraz programu wspomagającego proces wytwarzania CAM. Licencja wieczysta na oprogramowanie oraz roczne wsparcie techniczne z aktualizacjami do najnowszej wersji.

Minimalne parametry funkcjonalne:
– modelowanie bryłowe 3D
– modelowanie powierzchniowe
– modelowanie hybrydowe
– projektowanie dużych założeń
– projektowanie elementów blaszanych
– konstrukcje spawane
– możliwość konfiguracji wersji oraz typoszeregów
– dostęp do biblioteki projektów
– możliwość tworzenia i edytowania listy materiałów
– listy elementów ciętych konstrukcji spawanych,
– automatyczne generowanie tabel otworów, spoin oraz danych gięcia rur
– możliwość analizy łańcucha wymiarów i schematów tolerancji, identyfikacji potencjalnych problemów w zagadnieniach kształtu, dopasowania oraz funkcjonalności w częściach i zespołach
– kontrola rysunków (porównywanie)
– możliwość sprawdzanie zgodności ze standardami
– możliwość modyfikacji bezpośredniej
– moduł planowania zadań wymagających intensywnego korzystania z zasobów sprzętowych takich jak: drukowanie wsadowe, generowanie rysunków oraz uruchamianie analiz i makr niestandardowych, importowanie,
– eksportowanie i aktualizowanie plików i właściwości podczas przerw i poza godzinami pracy
– moduł weryfikacji takich elementów projektu, jak normy wymiarowania, adnotacje, czcionki, materiały oraz szkice, celem zapewnienia, spełnienia uprzednio określone kryteria dla projektu
– automatyczne tworzenie widoków rysunkowych
– moduł renderingu umożliwiającym tworzenie fotorealistycznych obrazów z modeli 3D CAD, zaawansowane efekty wizualne uwzględniają oświetlenie oraz bogatą bibliotekę materiałów, tekstur, scen i tła,
– ułatwia zmniejszenie kosztów prototypownia oraz prezentację produktów przed ich wprowadzeniem na rynek
– automatyczne odświeżanie widoków rysunkowych
– możliwość wymiarowania
– moduł rozpoznawania operacji parametrycznych importowanych modeli 3D
– moduł wykrywania różnic pomiędzy dwiema wersjami tej samej części, identyfikuje i podświetla problematyczną geometrię w części, odnajduje, zmodyfikuje lub wygasza operacje w modelu
– możliwość tworzenia atrakcyjnych animacji zawierających części i złożenia w formacie AVI, pozwala na obserwowanie w czasie rzeczywistym interakcji części
– możliwość użycia narzędzia do wstępnej analizy naprężeń części, obsługującego analizę pojedynczego obiektu bryłowego, określającego współczynnik bezpieczeństwa, dostarczającego wykresów naprężeń, przemieszczeń i deformacji, umożliwiającego optymalizację jednego z wymiarów modelu
– możliwość wstępnej analizy dynamicznej płynów i gazów, która oblicza sposób przepływu przez modele części, dostarcza wykresy prędkości i trajektorii przepływu
– moduł sprawdzenia możliwości wyprodukowania zamodelowanej części z zidentyfikują obszarów projektu, które mogą powodować problemy na etapie produkcji, bądź podnosić koszty produkcji,
z użyciem reguły sprawdzających jak wiercenie, standardowe rozmiary otworów, frezowanie, toczenie, arkusze blachy
– adnotacje rysunkowe
– import plików siatki
– automatyzacja projektowania
– zintegrowana biblioteka standardowych części zapewniająca inteligentny dobór łączników, łożysk, śrub, wkrętów, tulejek, nakrętek, kołków, podkładek, pierścieni, kóła pasowych i zębatych
– projektowanie instalacji rurowych, elektrycznych, tras kablowych
– symulacje analizy ruchu z możliwością tworzenia wykresów np. prędkości przyspieszeń, sił, przemieszczeń, czy mocy,
– zapis i odczyt formatów: 3D XML, IFC, 3DS, IGES, 3MF, JPG, ACIS, OBJ, Adobe® Illustrator®, Parasolid®, AMF, ProEngineer®, PRC, Adobe Photoshop®, PDF, PSD (Adobe Photoshop), Autodesk Inventor®, Rhino Autodesk Mechanical Desktop®m, SAT (ACIS®), CADKEY®, Solid Edge®, CATIA® Graphics, STEP, CGR (CATIA graphics), STL, DWG, TIFF, DXF, Unigraphics®, HCG (CATIA highly compressed graphics) VDA-FS, HSF (Hoops), VRML, IDF, bezpośrednie otwieranie plików CATIA V5

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 90%
2. Termin realizacji zamówienia – 10%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej liczby uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 90% x 100

gdzie:
– Cn (najniższa zaproponowana cena netto)
– Co (cena netto zaproponowana w badanej ofercie)
– Kc (liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”)

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

gdzie:
– Tn (najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy)
– To (termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy)
– Kt (liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”)

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Ocena końcowa (K) będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

K = Kc + Kt

gdzie:
– K (liczba punktów w ocenie końcowej)
– Kc (liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”)
– Kt (liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”)

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać drogą mailową na adres e-mail: info@labinsider.pl
    2. Termin składania ofert: 11.06.2018 r. – 22.06.2018 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano.
    2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać inną ofertę – najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
    3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Miliszkiewicz

Email: info@labinsider.pl

Telefon: +48 791 869 000