logotypy-ue

Zapytanie 171/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Świętojańska 15
15-277 Białystok

NIP: 1231197167

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej obejmującej analizę wytrzymałościową w oparciu o obliczenia numeryczne modelu kompozytowego wózka aktywnego wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP.

Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Kod CPV: 73000000-2
Nazwa kodu: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego:
Faza I
Opracowanie numerycznego modelu obliczeniowego na podstawie otrzymanego modelu CAD, w tym podział modelu na elementy skończone, implementacja danych materiałowych kompozytu węglowo-epoksydowego, nałożenie węzłów oraz zamodelowanie przewidzianych schematów obciążeń.
Faza II
Wytrzymałościowe obliczenia numeryczne modelu wózka aktywnego wg dwóch schematów obciążeń statycznych. (II.1) Analiza wytrzymałościowa kompozytowej ramy wózka aktywnego względem sił działających ku dołowi na stopnie podnóżka w oparciu o warunki opisane w normie PN-ISO-7176-8_2002P. (II.2) Analiza wytrzymałościowa kompozytowej ramy wózka wraz z łącznikiem ramy/osi kół względem sił działających pionowo.
Faza III
Wytrzymałościowe obliczenia numeryczne modelu wózka aktywnego wg trzech schematów badań odporności na uderzenia. (III.1) Analiza wytrzymałościowa odporności na uderzenia kompozytowych elementów ramy wózka, w tym oparcia tylnego wg warunków opisanych w normie PN-ISO-7176-8_2002P. (III.2) Analiza wytrzymałościowa odporności na uderzenia kompozytowych elementów ramy wózka, w tym strefy osadzenia osi kół napędowych wg warunków opisanych w normie PN-ISO-7176-8_2002P. (III.3) Analiza wytrzymałościowa odporności na uderzenia kompozytowych elementów ramy wózka, w tym strefy osadzenia kół samonastawnych wg warunków opisanych w normie PN-ISO-7176-8_2002P.
Faza IV
Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na podstawie dostarczonego modelu CAD z wyznaczeniem klas w Klasyfikacji EuroLocarno na przedmiotowy wytwór oraz analiza dotychczasowych wytworów w tej klasie chronionych prawem z rejestracji przez EUIPO i Urząd Patentowy RP.
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego w celu zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania patentu/prawa ochronnego na podstawie dostarczonego modelu CAD oraz analiza dotychczasowych wytworów w tej klasie chronionych prawem z rejestracji przez Urząd Patentowy RP.
Faza V
Opracowanie raportu z numerycznych obliczeń wytrzymałościowych prowadzonych w fazach I-III oraz przekazanie dokumentacji zgłoszeń własności intelektualnej z prac prowadzonych w fazie IV.

Na wyżej wskazany zakres prac zostanie podpisana umowa na realizację prac badawczych. Umowa będzie wskazywała, iż zgłaszającym i wyłącznym właścicielem praw do opracowanego produktu będzie firma występująca o przyznanie grantu na innowację tj. PARE Sp. z o.o. Osoby biorące udział w opracowaniu nowego produktu zostaną wskazane w zgłoszeniach jako twórcy. Dodatkowo podmiot realizujący projekt badawczy będzie mógł korzystać z opracowanych wyników wyłącznie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. CENA – Cena netto przedmiotu zamówienia – waga kryterium 80%;
2. TERMIN REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH – określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami – waga kryterium 10%;
3. WARUNKI PŁATNOŚCI – określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.– waga kryterium 10%;

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów (C+T+P).

 1. CENA (C) – Cena netto przedmiotu zamówienia
  Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
  C = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 80 pkt.
  gdzie:
  Cena minimalna – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
  Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.
  Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.
  UWAGA:
  Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.
 2. TERMIN REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH (T) – określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami
  Algorytm oceny kryterium termin realizacji prac badawczych:
  T = (najkrótszy termin realizacji / termin realizacji oferty badanej) x 10 pkt.
  gdzie:
  Najkrótszy termin realizacji – najkrótszy wskazany termin realizacji prac badawczych spośród wszystkich ocenianych ofert, liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy stronami.
  Termin realizacji oferty badanej – termin realizacji prac badawczych wskazany w badanej ofercie, liczony od momentu podpisania umowy między stronami.
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien zostać podany w dniach kalendarzowych.
 3. WARUNKI PŁATNOŚCI (P) – określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.
  Algorytm oceny kryterium warunki płatności:
  P = (termin płatności oferty badanej / najdłuższy termin płatności) x 10 pkt.
  gdzie:
  Termin płatności oferty badanej – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie, liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.
  Najdłuższy termin płatności – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ocenianych ofert, liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.
  Termin płatności za wykonaną usługę badawczą powinien zostać podany w dniach kalendarzowych.

Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert: do dnia 21.06.2018
2. Za datę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
Adres firmy: ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok
e-mail: eoltarzewska@pare.com.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31/10/2018

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 3).
2. Złożona oferta powinna:
• zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
• zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
• zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
• zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
3. Złożona oferta powinna być ważna min. 60 dni od ostatniego dnia składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania.
5. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. Nie prowadzą działalności gospodarczej bądź nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz nie posiadają faktycznej zdolności do wykonania zamówienia w tym między innymi nie dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Emilia Ołtarzewska

Email: eoltarzewska@pare.com.pl

Telefon: 501 454 624

Zapytanie 171-2018