logotypy-ue

Zapytanie 173/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Żurawia 71, 15-540 Białystok

NIP: 5423244396

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą z branży ICT realizującą projekty badawczo-rozwojowe z obszaru bezzałogowych statków latających jak i innowacyjnych produktów z pogranicza informatyki, automatyki oraz elektroniki. W celu zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy, konkurencyjności oraz zapewnienia wymaganych przez rynek standardów dostarczania produktów planowany jest zakup licencji na pakiet naukowo-symulacyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowania naukowo-symulacyjne.

Minimalne wymagania techniczne:
1. Oprogramowanie posiada wersje kompatybilne z systemami operacyjnymi z rodzin Windows, Mac Os oraz Linux.
2. Oprogramowanie dostarcza możliwość korzystania z języka wysokiego poziomu do obliczeń numerycznych, wizualizacji i tworzenia aplikacji – jest interaktywnym środowiskiem do analizy i rozwiązania problemów numerycznych.
3. Oprogramowanie jest wyposażone w funkcje matematyczne wspomagające obliczenia z zakresu algebry liniowej, analizy Fouriera, filtracji sygnałów, optymalizacji oraz rozwiązywania równań różniczkowych.
4. Posiada interaktywne narzędzia do eksploracji i wizualizacji danych (2D i 3D).
5. Posiada środowisko symulacyjne wyposażone w:
edytor graficzny umożliwiający tworzenie i zarządzanie schematami blokowymi,
biblioteki predefiniowanych elementów do modelowania systemów ciągłych i dyskretnych,
silnik symulacyjny umożliwiający wykorzystanie stało i zmiennokrokowych solwerów ODE
możliwość implementacji algorytmów na platformach sprzętowych takich jak Arduino i Raspberry PI.
6. Oprogramowanie posiada przybornik oraz zbiór predefiniowanych elementów do modelowania w pakiecie symulacyjnym umożliwiający modelowanie i symulację obiektów latających oraz ich elementów składowych, warunki środowiskowe (modele atmosfery, wiatr, ciśnienie), możliwość importu charakterystyk aerodynamicznych. Dodatkowo powinien on zapewniać możliwość modelowania równań ruchu z trzema oraz sześcioma stopniami swobody. Ponadto wyposażony jest w narzędzia do konwersji układów współrzędnych.
7. Oprogramowanie posiada przybornik wspierający badania algorytmów wykrywania obiektów w oparciu o wizję. Powinien on zapewniać możliwości śledzenia obiektów (np. metoda Kanade-Lucas-Tomasi) i implementacji filtrów Kalmana, funkcje wykrywania kamer, bibliotekę do stereowizji.
8. Oprogramowanie posiada przybornik oraz zbiór predefiniowanych elementów do modelowania w pakiecie symulacyjnym umożliwiające: reprezentacje systemów liniowych za pomocą transmitancji, równań stanu, postaci biegunowej oraz odpowiedzi częstotliwościowej. Dodatkowo musi umożliwiać badanie układu sterowania za pomocą metod takich jak analiza odpowiedzi skokowej, charakterystyki Nyquista a także narzędzia do badania stabilności i wydajności układu w dziedzinie czasu i częstotliwości. Powinien posiadać funkcję wspomagające techniki projektowania systemów sterowania takie jak metoda przesuwania biegunów, projektowanie regulatorów LQR, LQG, strojenie regulatorów PID oraz harmonogramowanie wzmocnień. Dodatkowo zestaw predefiniowanych elementów powinien umożliwiać badania i strojenie układów SISO, MIMO, strojenie regulatorów PID, określanie punktów pracy oraz linearyzację.
9. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający interaktywne dopasowywania krzywych do danych, wyposażony jest w liniowe i nieliniowe równania regresji, użycie dopasowań nieparametrycznych za pomocą interpolacji i funkcji sklejanych. Dodatkowo udostępnia narzędzia do pre-processingu (skalowania, podziału na podgrupy, wygładzania) i post-processingu danych (interpolacji, ekstrapolacji).
10. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający budowę, analizę i symulację rozmytych systemów wnioskujących (fuzzy logic).
11. Oprogramowanie posiada przybornik wyposażony w narzędzia umożliwiające definicję i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. Powinien być wyposażony w narzędzia umożliwiające stosowanie algorytmów genetycznych z liniowymi i nieliniowymi ograniczeniami, solvery globalnego wyszukiwania typu multistart oraz wsparcie dla obliczeń równoległych.
12. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający zautomatyzowaną akwizycję danych wideo. Umożliwia on detekcję i konfigurację kamer wykorzystujących m.in. standardy USB3 Vision oraz GigE Vision.
13. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający analizę obrazu: morfologię, segmentację, statystyki. Posiada algorytmy poprawy jakości obrazu, filtrowania oraz wyostrzania.
14. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający analizę cyfrowych modeli terenu i elewacji, geodezję geometryczną oraz funkcje wspomagające transformacje 2D i 3D.
15. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający projektowanie i symulację pracy regulatorów predykcyjnych z rodziny MPC, wsparcie nakładania ograniczeń i wag, analizę i kontrolę modelu w szerokim zakresie warunków pracy – przełączanie się pomiędzy wieloma regulatorami predykcyjnymi.
16. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający modelowanie sieci wielowarstwowych sieci neuronowych (z nauczycielem), modelowanie sieci bez nadzoru, algorytmy nauczania głębokiego, wsparcie dla obliczeń przy wykorzystaniu procesorów kart graficznych (GPU).
17. Oprogramowanie posiada przybornik zawierający funkcje umożliwiające obliczanie parametrów minimalizujących lub maksymalizujących cele przy zachowaniu ograniczeń. Solvery do programowania liniowego, kwadratowego. Możliwość definiowania własnych typów problemów optymalizacyjnych liniowych i nieliniowych.
18. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający przyspieszenie obliczeń poprzez zrównoleglenie zadań obliczeniowych. Wspiera procesory graficzne wykorzystujące technologię CUDA oraz procesory wielordzeniowe.
19. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający wykorzystanie metod numerycznych do rozwiązywania układów równań różniczkowych cząstkowych (FEM). Umożliwia import geometrii 2D i 3D z plików STL lub plików zawierających siatki. Pozwala na zautomatyzowane generowanie siatki z elementów trójkątnych i czworościennej.
20. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający projektowanie i testowanie algorytmów dla robotów latających i jeżdżących – np. algorytmy planowania drogi, podążania wyznaczoną ścieżką, omijania przeszkód oraz estymacji stanu. Zawiera funkcje konwersji pomiędzy układami współrzędnych (rotacja/translacja). Umożliwia dwukierunkową komunikację z system ROS. Wspiera komunikację z symulatorem Gazebo.
21. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający analizę i strojenie systemów sterowania odpornego – pod względem wydajności i niezawodności. Pozwala na tworzenie modeli z niepewnościami oraz analizę najgorszych przypadków zapasu stabilności i wrażliwości na zakłócenia. Umożliwia automatyczne strojenie regulatorów SISO i MIMO.
22. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający realizację transformat sygnałów np. FFT, DFT, STFT, transformatę Hilberta. Posiada podprogramy do projektowania i analizy filtrów FIR i IIR oraz ich implementacji. Pozwala na generowanie przebiegów i impulsów np. sinusoidalne, prostokątne, piłokształtne i impuls Gaussa.
23. Przybornik do środowiska symulacyjnego umożliwiający wielodomenową symulację dyskretno-zdarzeniową. Zawiera predefiniowane elementy kolejek, generatorów, routingu. Umożliwia wizualizację działania modelu oraz jego debugowania.
24. Przybornik do środowiska symulacyjnego umożliwiający modelowanie wielodomenowych systemów fizycznych. Posiada wbudowane bloki do modelowania fizycznego oraz elementy matematyczne do generowania własnych komponentów. Obsługuje konwersję jednostek fizycznych.
25. Przybornik do środowiska symulacyjnego umożliwiający modelowanie i symulację wieloelementowych systemów 3D. Pozwala na definicję bryły sztywnej za pomocą standardowej geometrii oraz nakładanie relacji kinematycznych. Pozwala na obliczanie ruchu i sił, wspiera animację 3D dynamiki systemów wieloczłonowych.
26. Przybornik do środowiska symulacyjnego umożliwiający wizualizację i modelowanie wirtualnej rzeczywistości. Pozwala na nagrywanie i odtwarzanie animacji, wizualizację symulacji czasu rzeczywistego, interakcję z widokiem 3D. Obsługuje standardy VRLM97 i X3D.
27. Przybornik do środowiska symulacyjnego umożliwiający analizę wrażliwości modelu oraz optymalizację jego parametrów w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Pozwala na przeprowadzanie estymacji parametrów modelu na podstawie testowych danych. Umożliwia graficzne określenie wymagań nałożonych na odpowiedź modelu i wizualne monitorowanie postępu optymalizacji.
28. Przybornik do środowiska symulacyjnego zapewniający komponenty oraz silnik symulacyjny do modelowania i symulacji złożonej logiki maszyn stanów. Pozwalający na stosowanie hierarchii, równoległości, operatorów czasowych i zdarzeniowych. Pozwala na stosowanie diagramów stanów, diagramów przejść, diagramów sekwencji oraz tabel prawdy dla reprezentowanych algorytmów.
29. Oprogramowanie posiada przybornik udostępniający techniki regresyjne (liniowe, uogólnione, nieliniowe i modele mieszane). Pozwala na generowanie jedno i wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. Posiada wbudowane generatory liczb losowych i pseudolosowych oraz łańcuchy Markowa. Pozwala na testowanie hipotez statystycznych. Umożliwia wykorzystanie algorytmów nadzorowanego i nie nadzorowanego uczenia maszynowego. Posiada wbudowane algorytmy przetwarzania dużych zbiorów danych.
30. Oprogramowanie posiada przybornik udostępniający pracę z równaniami symbolicznymi. Pozwala używać algebry liniowej, transformat, rachunku całkowego i różniczkowego. Pozwala na automatyczne upraszczanie wyrażeń symbolicznych oraz posiada metody numeryczne do rozwiązywania zwyczajnych równań różniczkowych oraz różniczkowo-algebraicznych.
31. Oprogramowanie posiada przybornik umożliwiający identyfikację transmitancji, modelu procesu oraz modelu procesu w postaci równań stanu na podstawie odpowiedzi w dziedzinie czasu i częstotliwości. Pozwala na modelowanie szeregów czasowych (AR, ARMA) i prognozowanie. Umożliwia identyfikację nieliniową z wykorzystaniem modeli ARX. Pozwala na pre- i post-processing danych: estymację opóźnień, filtrowanie, resampling oraz rekonstrukcja danych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 90%
2. Warunki płatności – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kp = (Po/Pn) x 10% x 100
gdzie:
– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin płatności
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kp
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.projektu@mooseinc.eu
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 22.06.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 71/3.21, 15-540 Białystok
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl/zapytania-ofertowe/

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Maciej Słowik

Email: biuro.projektu@mooseinc.eu

Telefon: 662106772

Zapytanie 173-2018