logotypy-ue

Zapytanie 174/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KSK Anna Sawoń

Adres:

J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska

NIP: 5422670719

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania oraz nabycie prawa własności intelektualnej w postaci dokumentacji technicznej ekspozytora z funkcją emisji światła, który po połączeniu z kryształem 3D będzie pełnił rolę lampki dekoracyjnej. Dokumentacja techniczna ma mieć postać rysunków technicznych wraz opisem i powinna obejmować dokumentację wykonawczą i montażową ekspozytora. Nabycie praw do dokumentacji technicznej ekspozytora wiązać się będzie z przeniesieniem na Zamawiającego wszelkich praw majątkowych i praw pochodnych do projektu ekspozytora.

Kryształ 3D to statuetka szklana z trójwymiarowym grawerunkiem wykonanym w jej wnętrzu, bez naruszania jej powierzchni. Obrazem wygrawerowanym w statuetce może być zarówno zdjęcie, jak również model maszyny, budynku czy też logo firmy.

Ekspozytor, którego opracowanie dokumentacji technicznej jest przedmiotem zamówienia, ma łączyć funkcję obudowy (korpusu) dla kryształu 3D ładnie go eksponującego oraz źródła światła ładnie go rozświetlającego. Ekspozytor ma tworzyć z kryształem 3D spójny komplet. Sposób połączenia kryształu 3D z ekspozytorem powinien pozwalać na ich transport w jednym opakowaniu, w formie złożonego kompletu.

Dokumentacja techniczna ma obejmować:
1. Projekt 4 wariantów rozmiarowych korpusu ekspozytora opracowanych z zachowaniem następujących kryteriów:
a) estetyczny wygląd, wykorzystujący stonowaną, kojarzącą się z naturą kolorystyką
b) minimalna wysokość na jaką ekspozytor podnosi kryształ 3D to 5 cm,
c) zapewnienie dostępu do umieszczonego w jej wnętrzu układu elektronicznego celem dokonania montażu lub naprawy tego układu; układ elektroniczny powinien być tak osadzony w korpusie ekspozytora, że jego ewentualne usunięcie z korpusu powinno być możliwe ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.
Poszczególne warianty rozmiarowe korpusu ekspozytora powinny być dopasowane do statuetek w formie szklanych prostopadłościanów o wymiarach odpowiednio: 8x5x5 cm, 10x7x3 cm, 15x5x5 cm, 12x9x3 cm.
2. Projekt układu elektronicznego osadzanego wewnątrz korpusu ekspozytora przygotowany w 4 wariantach:
a) podstawowym (tzw. zerowym), zapewniającym:
* źródło światła białego, które można włączyć i wyłączyć przyciskiem,
* możliwość zmniejszenia lub zwiększenia natężenia światła przyciskiem,
b) rozszerzonym A obejmującym funkcjonalności wariantu podstawowego i dodatkowo zapewniającym:
* zmianę barwy światła (z białej na niebieską, czerwoną, zieloną, żółtą) przy pomocy przycisku,
* sterowanie światłem (włączenie i wyłączanie, zmiana barwy oraz natężenia) zarówno za pomocą przycisków jak również przy pomocy zewnętrznego rozwiązania sterującego,
c) rozszerzonym B obejmującym funkcjonalności wariantu podstawowego i dodatkowo zapewniającym sterowanie momentem włączenia światła w oparciu o ustawienia czujnika zmierzchu,
d) rozszerzonym C obejmującym funkcjonalności wariantu rozszerzonego A i wariantu rozszerzonego B.
W każdym z zaprojektowanych wariantów układ powinien poprawnie pracować przy zasilaniu prądem stałym 5V 1A oraz zapewniać zachowanie następujących kryteriów w zakresie bezpieczeństwa i trwałości:
# komponenty zastosowane do wykonania układu elektronicznego muszą zapewniać możliwość udzielenia 3 lat gwarancji producenta na bezawaryjne działanie (dla typowych warunków w jakich działają urządzenia domowe),
# układ elektroniczny i źródło światła musi spełniać obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz ochrony środowiska,
# układ elektroniczny i źródło światła musi spełniać wymogi dyrektywy niskonapięciowej UE oraz dyrektywy RoHS,
# intensywność promieniowania światła o barwie niebieskiej nie może przekroczyć 4 mikrowaty na centymetr kwadratowy.
Projekty układów elektronicznych powinny zostać wykonane na poziomie szczegółowości zapewniającym możliwość wyprodukowania go przez zewnętrznego wykonawcę (innego niż podmiot dostarczający dokumentację techniczną ekspozytora) w modelu pełnego outsourcingu.
3. Instrukcję montażu korpusu ekspozytora oraz instalacji w nim układu elektronicznego.
4. Instrukcję użytkowania gotowego (zmontowanego) ekspozytora przeznaczoną do udostępniania z produktem gotowym.

Projekt ekspozytora z funkcją emisji światła powinien spełniać normy i przepisy prawa polskiego, a także wymogi dyrektywy niskonapięciowej UE oraz dyrektywy RoHS. Jednakże, ewentualna certyfikacja ekspozytora wykracza poza zakres tego zapytania. Oferent nie będzie zobowiązany do jej przeprowadzenia.

Projekt ekspozytora (korpusu oraz układu elektronicznego) powinien zostać wykonany przy założeniu utrzymania kosztu jego wytworzenia na możliwie niskim poziomie przy równoczesnym zachowaniu przyjętych kryteriów w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i estetyki.

Projekt ekspozytora nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Dokumentacja techniczna ekspozytora z funkcją emisji światła będąca przedmiotem zamówienia musi zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu do 31 października 2018 roku. Zamawiający przewiduje, że prace nad zleceniem będą mogły się rozpocząć najpóźniej 1 sierpnia 2018 roku. Oznacza to, że Oferent nie powinien deklarować dłuższego czasu realizacji zlecenia niż 65 dni roboczych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ryzyko związane z oszacowaniem czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
a) cena netto – waga oceny 70%
b) czas realizacji zamówienia – waga oceny 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie ofert, które spełniają dopuszczające kryteria wyboru, wedle największej ilości punktów uzyskanych zgodnie z następującą metodologią:

 1. a) przez kryterium ‘Cena netto’ Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium ‘Cena netto’ (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Kc = (Cn/Co) x 100, gdzie:
  – Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
  – Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
  – Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ‘Cena netto’
 2. b) przez kryterium ‘Czas realizacji zamówienia’ Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres w dniach roboczych potrzebny mu na realizację zamówienia. Ocena w ramach kryterium ‘Czas realizacji zamówienia’ (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Kt = (Tn/To) x 100, gdzie:
  – Tn – najkrótszy zadeklarowany czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia określony w dniach roboczych spośród wszystkich otrzymanych i ważnych ofert
  – To – zadeklarowany przez Oferenta czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia określony w dniach roboczych;
  – Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas realizacji zamówienia”.
  Oferty, w których Oferenci zadeklarują czas potrzebny na realizację zamówienia dłuższy niż 65 dni roboczych otrzymają w ramach kryterium ‘Czas realizacji zamówienia’ 0 (zero) punktów.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej według wzoru: K = 0,7 x Kc + 0,3 x Kt, gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ‘Cena netto’
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ‘Czas realizacji zamówienia’
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.06.2018 r.
  2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Oferent złoży ofertę, w której zawrze:
  * opis przedmiotu oferty -powinien być nie węższy niż wynikający z opisu zawartego w tym zapytaniu ofertowym
  * koszt (cenę) wykonania zlecenia
  * czas liczony w dniach roboczych w jakim zobowiązuje się dostarczyć dokumentację ekspozytora
  * oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
  * deklarację odpowiedzialności za ofertę, w której potwierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia, a także, że zaakceptuje umieszczenie w umowie o realizację zlecenia obwarowania, że w sytuacji niemożliwości ukończenia zlecenia z winy Oferenta Zamawiającemu należeć się będzie odszkodowanie.
  2. Oferent może złożyć ofertę samodzielnie ją przygotowując lub też skorzystać ze wzorca określonego w załączniku ‘Wzór oferty dla przedsiębiorstw’.
  3. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby: KSK Anna Sawoń, ul. J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: ksawon@krysztaly3d.pl
  4. Oferta i załączniki złożone w formie wydruku powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. W przypadku złożenia oferty e-mailem Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do dostarczenia wydrukowanego egzemplarza oferty podpisanej i opieczętowanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia.
  5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  8. Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż do 31 lipca 2018 roku.
  9. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN). W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
  10. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Kamil Sawoń

Email: ksawon@krysztaly3d.pl

Telefon: 602446550

Zapytanie 174-2018