logotypy-ue

Zapytanie 18/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Infinity Group Sp. z o.o.

Adres:

Składowa 12
15-399 Białystok

NIP: 542-29-71-160

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup audytu technologicznego oraz usług badawczych przy tworzeniu portalu internetowego wspomagającego decyzje menedżerskie poprzez dostarczanie wiarygodnych prognoz rynkowych.

Na audyt technologiczny składają się:
– analiza dostępnych rozwiązań technologicznych w Polsce i na świecie – porównanie i rekomendacja narzędzi umożliwiających integrację z serwisem w celu pozyskania danych wejściowych dla modelu
– analiza dostępnych narzędzi umożliwiających zautomatyzowany proces publikacji wyników.
Celem takiego audytu będzie znalezienie optymalnych rozwiązań do pozyskiwania i publikacji danych.

Na prace badawcze składają się:
– rekomendacja badawcza modelu matematycznego, który w najskuteczniejszy sposób będzie prognozował popyt na produkt czy usługę w danym segmencie.
– rekomendacja i opis zastosowanych metod ekonometrycznych i statystycznych
– opis źródeł i sposobów pozyskiwania danych powszechnie dostępnych oraz dodatkowych źródeł danych płatnych.
– opracowanie algorytmów działania modelu matematycznego na podstawie którego będą tworzone prognozy rynkowe
– rekomendacja metodologii i sposobów optymalizacji modelu w trakcie jego działania, tak aby algorytm modelu był „samouczący” (self learning algorithms, machine learning).

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty zostaną ocenione na podstawie poniższych kryteriów:
– Cena netto realizacji projektu – 20%.
– Wizja realizacji projektu i modelu matematycznego – 60%
– Termin realizacji zamówienia – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 20% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Ocena w ramach kryterium „Wizja realizacji projektu i modelu matematycznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kw = (Wo/Wn) x 60% x 100
Gdzie:
– W – to suma ocen punktowych za następujące elementy:
• Ocena punktowa (w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest najniższą oceną) za adekwatność doboru rekomendowanych metod analizy statystycznej i ekonometrycznej
• Ocena punktowa (w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest najniższą oceną) za jednoznaczność i kompletność przedstawionej wizji projektu i modelu matematycznego
• Ocena punktowa (w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest najniższą oceną) za realizowalność proponowanego algorytmu
– Wo – suma ocen punktowych dla parametru W dla badanej oferty
– Wn – najwyższa suma ocen punktowych dla parametru W
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wizja realizacji projektu i modelu matematycznego”.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kw + Kt
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wizja realizacji projektu i modelu matematycznego”
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija siódmego dnia o północy po upublicznieniu zapytania ofertowego.
Oferty powinny być złożone w formie pliku PDF na adres e-mail: p.poznanska@infinity-group.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Portal będzie dostarczał wiarygodne prognozy rynkowe bazujące na: wiedzy eksperckiej (wyselekcjonowani eksperci z danej branży), danych historycznych dla danego segmentu rynku, danych na podstawie analizy i trendów popularności poszczególnych produktów czy usług w internecie (dane powszechnie dostępne).
Podstawą projektu będzie unikalny model matematyczny pozwalający na dużo dokładniejsze prognozowanie rynkowe (przewaga konkurencyjna). Model powinien uwzględniać w/w zakres danych wejściowych.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę realizacji projektu w/w zakresie.
2. Opis wizji realizacji projektu i modelu matematycznego:
– rekomendację dostępnych rozwiązań rynkowych w zakresie przedmiotu zapytania
– rekomendację metod analizy statystycznej i ekonometrycznej, które będą pomocne przy opracowaniu modelu
– rekomendację odnośnie algorytmów działania modelu matematycznego na podstawie którego będą tworzone prognozy rynkowe
– określenie przewidywanych praw własności intelektualnej (w tym patentów i licencji) wykorzystanych do powstania modelu
– przedstawienie metodologii pracy nad realizacją zlecenia.
3. Termin realizacji zamówienia.
Uwaga: wyniki pracy opracowanego modelu matematycznego oraz prawa własności intelektualnej będą przeniesione na Zamawiającego.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert rażąco odbiegających od pozostałych ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny oferty.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Paulina Poznańska

Email: p.poznanska@infinity-group.pl

Telefon: 532754863