logotypy-ue

Zapytanie 20/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-03

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MA&MA S.C.

Adres:

Sowlańska 33
15-560 Białystok

NIP: 9660480198

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na system eSerwisu.
System powinien składać się z takich modułów jak:

 1. Moduł Zgłaszania usterek
  Moduł umożliwia Klientowi zgłoszenie usterki / awarii producentowi danego systemu za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do internetu.
  Korzystanie z modułu umożliwia dokonanie rejestracji na stronie www. Formularz zgłoszenia będzie zawierał poniższe elementy:
  a. Tytuł zgłoszenia (wykorzystanie listy wyboru z możliwością dodania nowej usterki / awarii)
  b. Producent systemu (lista wyboru)
  c. Posiadany system (przedstawienie systemów za pomocą miniatur)
  d. Opis zgłoszenia (pole tekstowe, w którym należy opisać usterkę / awarię)
  e. Załączniki – możliwość dodania plików lub zrobienia zdjęcia (w przypadku urządzeń mobilnych uzyskanie dostępu do aparatu telefonu i automatyczne załączenie wykonanych zdjęć)
  f. Wysłanie zgłoszenia (zgłoszenie zostaje wysłane do producenta danego systemu)
  g. Automatyczne potwierdzenie złożenia zgłoszenia – na adres e-mail widniejący w systemie Klient otrzyma potwierdzenie przesłania zgłoszenia za pomocą serwisu.
 2. Moduł CMS (Content Management System)
  Moduł umożliwiający administratorowi serwisu między innymi:
  a. Tworzyć i edytować teksty
  b. Dodawać / usuwać / zmieniać zdjęcia
  c. Aktualizować listę producentów / awarii / usterek
 3. Moduł E-mail marketing system
  Moduł który umożliwia kierowanie działań remarketingowych skierowanych do Klientów, którzy porzucili konfigurator na którymś z etapów (system zapamiętuje etap na którym dany Klient opuścił stronę i przechowuje te informacje przez okres 60 dni). Moduł ten umożliwia także zarządzanie automatyczna wysyłką potwierdzeń e-mail złożenia zgłoszenia (np. edycja treści, powtórne przesłanie potwierdzenia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gn) x 20% x 100

gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: MA&MA S.C. ul. Sowlańska 33, 15-560 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: krzysztof@maima.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12.10.2017 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Sowlańska 33, 15-560 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  8. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.maima.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.maima.pl oraz https://grantynainnowacje.pl
  2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Krzysztof Hryń

Email: krzysztof@maima.pl

Telefon: 691 386 645

Formularz oferty