logotypy-ue

Zapytanie 2/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Kaflarnia „KAFEL-KAR” Rafał Karny

Adres:

Hryniewicze 3b,
15-378 Białystok

NIP: 9661341458

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie doprowadzenia urządzenia, jakim jest akumulacyjny piec szamotowy APsz12w – TermoKaust, do zgodności z normą BImSchv.v2, która wyznacza górne granice emisji do spełnienia do 2020 r. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących „Ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

Piec jest urządzeniem grzewczym, w którym wytwarzana jest akumulowana energia cieplna w procesie spalania drewna opałowego. Urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane przez Kaflarnię „Kafel-Kar” Rafał Karny. Piec jest produkowany i sprzedawany na terenie Unii Europejskiej i USA od 2010 roku.

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w trzech etapach, tj.:

1. Etap 1. obejmuje przeprowadzenie badań w zakresie analizy porównawczej procesu spalania i generacji ciepła w istniejącej konstrukcji obiegu spalin urządzenia w oparciu o wytyczne normy BImSchv.v2, która wyznacza górne granice emisji do spełnienia do 2020 r. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących „Ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), tj.:
– badanie emisji gazów i pyłów pod kątem wtórnego dopalania;
– badanie przepływu gazów pod kątem zmian konstrukcyjnych;
– badanie dolotu powietrza pierwotnego i wtórnego;
– optymalizacja pod kątem wspomagania automatyką;
– wnioski dostosowawcze do obecnych przepisów wymogów i norm.

2. Etap 2. obejmuje przeprowadzenie usług badawczych w zakresie technicznego dostosowania urządzenia na zgodność z „Ekoprojektem” BImSchv.v2, w następującym zakresie:
– przebudowy konstrukcyjnej;
– kompensacji systemu grzewczego;
– kontroli emisji ciepła w systemie;
– wyznaczenia punktów pomiaru temperatury dla termopar – zmiany konstrukcyjne;
– opracowania rozwiązań w zakresie automatyki sterującej dla poszczególnych zmian ciągów kominowych;
– optymalizacji krzywej spalania dla przebiegu spalania dla ciągu kominowego 12hPa;
– badania analizy termowizyjnej w cyklu 12 i 24h.

3. Etap 3. Obejmuje przeprowadzenie badań w zakresie analizy docelowej parametrów pieca i badanie jego parametrów na zgodność z normą BImSchv.v2. Wyniki badań muszą być ujęte w sprawozdaniu.

Kod i nazwa CPV: 71335000-5 – Badania inżynieryjne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 10%
3. Warunki płatności – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co)x80%x100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To)x10%x100

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kp = (Po/Pn)x10%x100

gdzie:
Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
Pn – najdłuższy termin płatności
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=Kc+Kt+Kp

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową na adres: Kaflarnia „Kafel-Kar” Rafał Karny, Hryniewicze 3b, 15-378 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: krzychu@termokaust.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.06.2017 r.
o godzinie: 23:59:59. Liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Kaflarnia „Kafel-Kar” Rafał Karny, Hryniewicze 3b, 15-378 Białystok.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Kaflarnia „Kafel-Kar” Rafał Karny, Hryniewicze 3b, 15-378 Białystok.
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
9. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.kafel-kar.com.pl oraz www.termokaust.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym;
b) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania usług wskazanych w przedmiocie zapytania ofertowego;
c) posiada akredytację na przeprowadzenie badań urządzeń grzewczych zgodności z normą BImSchv.v2, która wyznacza górne granice emisji do spełnienia do 2020 r. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących „Ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe);
d) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia;
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
f) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.kafel-kar.com.pl, www.termokaust.pl oraz https://grantynainnowacje.pl
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Krzysztof Pawlik

Email: krzychu@termokaust.pl

Telefon: 663 203 082