logotypy-ue

Zapytanie 31/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

Koralowa 13/37
Lublin
Oddział:
Ul. Lniana 41
15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 25 ton na godzinę.
Zakres prac będzie obejmował:
a) Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowanie spójnej koncepcji technicznej urządzenia na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615 oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Efektem końcowym tego etapu będzie koncepcja prototypu.
b) Przygotowanie specjalnego oprzyrządowania wykonawczego niezbędnych elementów prototypu.
c) Wykonanie prototypu urządzenia na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji.
d) Badania prototypu pod kątem uzyskania wydajności rzeczywistej czyszczenia na poziomie, co najmniej 25 ton na godzinę i wprowadzanie niezbędnych korekt.
e) Badania przemysłowe i stanowiskowe prototypu w tym niezbędne do uzyskania certyfikatu CE.
Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem uzyskanych efektów w formie raportu z badań,
b) Prototyp urządzenia,
c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypowym urządzeniu. Dokumentację badawczą stanowią: rysunki złożeniowe wyrobu, rysunki złożeniowe podzespołów i rysunki wykonawcze wszystkich elementów wchodzących w skład wyrobu; natomiast dla elementów zakupionych tylko modele 3D oraz karty katalogowe. Dokumentacja opracowana w programie CAD powinna zawierać modele 3D, powiązane automatycznie z dokumentacją płaską 2D. Dokumentacja rysunkowa 2D powinna zawierać wszystkie informacje i opisy na rysunkach na temat sposobu wykonania elementu, który przedstawia. Rysunki złożeniowe powinny zawierać zestawienia części wchodzących w skład zespołu lub wyrobu, opracowane w formie listy części generowanej automatycznie z wykorzystaniem właściwości plików elementów składowych, zawierającej nazwy elementów składowych, numer elementu oraz ilość sztuk. Elementy składowe wyrobu pochodzące z zakupów powinny być opisane w finalnej dokumentacji z badań.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ASM Technology Sp. z o.o. Oddział Białystok ul. Lniana 41, 15-665 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: t.perkowski@tomasconsulting.com .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.11.2017 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ASM Technology Sp. z o.o. Oddział Białystok ul. Lniana 41, 15-665 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Tomasz Perkowski

Email: t.perkowski@tomasconsulting.com

Telefon: 505718107

Zapytanie ofertowe