logotypy-ue

Zapytanie 32/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Brilliancy Sp. z o.o.

Adres:

Mikołaja Kopernika 9 lok. 18
15-377 Białystok

NIP: 5423240033

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania i ćwiczenia praktyczne na różnym poziomie zaawansowania (począwszy od podstawowego – „dla początkujących”) wraz z ich prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał powinien wyczerpywać założenia programowe nauczania szachów w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”.

 1. Zadania szachowe powinny być dostarczone w wersji elektronicznej (.pgn) zaś treść lekcji szachowych (.doc lub .pdf)
 2. Ilość lekcji szachowych powinna wynieść minimum 50, zaś ilość zadań szachowych minimum 1200.
 3. Książka (książki) szachowe powinny być wydane w języku polskim i sprzedawane na polskim rynku księgarskim przez okres minimum 3 lat. Zamawiający oczekuje od przyszłego dostawcy licencji oświadczenia o wysokości sprzedaży wersji papierowej w okresie ubiegłych 3 lat.
 4. Warunki zakupu licencji muszą gwarantować zamawiającemu wyłączność na wykorzystanie treści lekcji i zadań szachowych w wersji elektronicznej na okres nie krótszy niż 10 lat.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Cena netto – 30%
2. Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami – 25%
3. Ilość lekcji szachowych (tematów) – 25%
4. Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie) -20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferta zgłoszona przez Oferenta musi spełniać wszystkie dopuszczające kryteria wyboru. Oferty niespełniające któregokolwiek z dopuszczających kryteriów wyboru zostaną odrzucone.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie ofert, które spełniają dopuszczające kryteria wyboru, wedle największej ilości punktów uzyskanych zgodnie z następującą metodologią:
1. Cena netto
Cc = (Cn/Cb) x 30% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Cb – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Cc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

 1. Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami
  Zc = ((Zb-1000)/(Zn-1000)) x 25% x 100
  gdzie:
  – Zn – największa ilość zadań spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
  – Zb – Ilość zadań w badanej ofercie
  – Zc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami”
 2. Ilość lekcji szachowych (tematów)
  Lc = ((Lb-30)/(Ln-30)) x 25% x 100
  gdzie:
  – Ln – największa ilość lekcji szachowych spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
  – Lb – Ilość lekcji szachowych w badanej ofercie
  – Lc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „ Ilość lekcji szachowych”
 3. Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie)
  Ec = (Eb/En) x 20% x 100
  gdzie:
  – En – największa ilość sprzedanych egzemplarzy książek szachowych spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
  – Eb – Ilość sprzedanych egzemplarzy książek szachowych w badanej ofercie
  – Ec – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie)”

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 18.11.2017 r., do godziny 17:00 drogą elektroniczną na adres: kontakt@brilliancy.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Wraz ze sprzedażą licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie przez zamawiającego wizerunku i dorobku autora w celach promocyjnych.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jarosław Galej

Email: kontakt@brilliancy.pl

Telefon: 884 080 800